начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 33, 22 - 28 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 22 - 28 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 33/2014 г.

ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г. Правителството прие Постановление № 250 от 15.08.2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция н...

С ДДС се облагат не само стоки и услуги, но и дейността на физическо лице, извършена с личен труд

Поради възникналите множество въпроси относно данъчно третиране по ЗДДС на дейност на физическо лице срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества, положена с личен труд, различен от дейност по управление и контрол, НАП изразява следнот...

Специфични случаи при провеждане на здравното осигуряване

Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход за лицата, получаващи доходи на различни основания Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33

Дело C- 433/08, решение от 3 декември 2009 г. страни: Yaesu Europe BV срещу Bundeszentralamt für Steuern Предмет на спора е подпис върху заявлението за възстановяване на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че понятието “подпис” в заявление...

Данъчно третиране и давност на цесия на вземания

Сключен е договор за продажба и цесия на вземания. Вземанията са от търговски сделки, зад които има фактури за доставена стока. Продажната цена според гореописания договор е по-ниска от номиналната стойност, вземания за 2000 лв. са продадени за 2 лв....

Отпускът се удължава с деня на официалния празник

Работя като началник на пощенска станция. Разрешиха ми да ползвам 20 дни платен годишен отпуск от 3 март до 28 март 2014 г. включително. Научих, че 3 март като официален празник би трябвало да удължи времетраенето на отпуска ми с 1 работен ден. Казах...

Право на отпуск и обезщетение за времето на незаконно уволнение

Работник е възстановен от съда за незаконно уволнение. За времето, през което същият е останал без работа, работодателят дължи ли му обезщетение за платен годишен отпуск? Предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на и...

Преминаване от непълно към пълно работно време

Фирмата, в която работя, премина на 4-часов работен ден за 3 месеца, които изтичат в края на юни. Как става връщането към нормалното работно време - с молба на работника или служителя или със заповед на работодателя? Непълното работно време се устан...

Продажба на зърно от земеделски производител

Физическо лице, регистрирано като земеделски производител (ЗП), произвежда земеделска продукция - зърно. В същото време лицето има и регистрирано ЕТ с редовна регистрация по ДДС. ЗП-то и ЕТ-то се занимават с различни по същността си производства. Куп...

Първоначална оценка на дълготраен актив

Фирма притежава дворно място и офис сграда. Сега от общината ни предложиха да доплатим още 100 м2 за да оформим окончателно имота. Платихме тези 100 м2 и освен това 2,5% местен данък, изчислен в Столичната община, 2% режийни разноски върху по високат...

В пресата за вас

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, за извършени строително-монтажни раб...

За пререгистрацията на финансовите институции

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Владимир Георгиев, юрист, разглежда темата за пререгистрацията на финансовите институции. На 01.10.2014 г. изтича срокът, в който финансовите институции, регистрирани в Българската народна ба...

Изготвяне на графици при сумирано изчисляване на работното време за определен период

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: На основание чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят със заповед е установил сумирано изчисляване на работното време, като е п...

Основни изменения в областта на митническите правила и процедури след 01.05.2016 г.

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветелин Мадански, гл. секретар на Агенция “Митници”, и Ирена Ставрева, държавен експерт в Митница - Варна, коментират основните изменения в областта на митническите правила и процедури след 01...

Оценка на безвъзмездните средства

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценка на безвъзмездните средства според МСС 20. Безвъзмездните средства, обвързани с активи, включително и непаричните дарения, се оценяват по справедливата им стойност и се...

Функционална валута

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира понятието “функционална валута”. За всяко едно отчитащо се предприятие е от особено значение да определи коя за него представлява функционалната валута, тъй като всяк...

Справочник

Документална обоснованост на разходите по ЗКПО

Национална агенция за приходите Разпоредбата на чл.10 от ЗКПО регламентира най-общо признаването на счетоводни разходи за данъчни цели. ОБЩ ПРИНЦИП - ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗКПО Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е: - са издадени първи...

Информация за предприятията, използващи режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Допълнителни указания - одит в рамките на MOSS Нови правила - от 1 януари 2015 г. Предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на потребителите ще се облагат с данък в страната, в коят...

Списък с контакти на експертите, отговорни за събиране на просрочени задължения в териториалните дирекции на НАП

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 33/2014

Централни валутни курсове за периода 15.09.2014 г. - 19.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...