Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 7, 23 февруари - 1 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 23 февруари - 1 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО. I. Значими промени в ГД...

Държавен вестник бр. 7/2015 г.

ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г. Народното събрание прие Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителството прие: 1. Постановление № 22 от 9.02.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по п...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 7/2015

Дело C‑392//09, решение от 30 септември 2010 г. страни: Uszodaépítő kft срещу APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Предмет на спора е признаване на ДДС по фактури. В своето решение Съдът на ЕС приема, че членове 167, 168 и 178 от...

Деклариране на получени заеми от чуждестранни лица

Трябва да отчета заем, предоставен от турско дружество в долари на българско дружество. Заемът е за 15 г. с 3 г. гратисен период и годишна лихва 7%. Въпросът ми е следва ли да се подава информация към БНБ или друга институция за получения заем и законовата уредба за това? Деклар...

Обезщетения при уволнение

Служител придобива право на пенсия и ще получи 6 заплати при уволнението, тъй като последните над 20 години трудов стаж са при същия работодател. Ще има ли право и на други обезщетения, ако бъде уволнен по чл. 331 от КТ? При прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ рабо...

Определяне на приложимото законодателство по отношение на дължимостта на осигурителни вноски и облагане по ЗДДФЛ

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. В България управителят е наел офис и веднъж в месеца на място извършва и контролира дейността на дружеството. Върху възнаграждението по договор...

Понятието “обичайни размери” за целите на ЗКПО

Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводно отчетените разходи за липси или брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Как се определят обичайните за съответната дейност размери на бракуваните или липсващи стоки, при които са приложими разпоредбите на ал. 3, т. 2 и ...

Проверка и заверка на периодичните финансови отчети на предприятията на ЮЛНСЦ

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит от регистриран одитор при условията на Закона...

Средства за представително облекло при продължителен отпуск

Имаме ли право да дадем средства за представително облекло на служителка на държавна служба, на която предстои да ползва отпуск поради бременност и раждане? За изпълнение на служебните си задължения държавните служители имат право на представително и униформено облекло (чл. 40 о...

В пресата за вас

Декларирането на преотстъпване като минимална помощ

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, представя новата годишна данъчна декларация за 2014 г. по ЗКПО за облагане с корпоративен данък. Приложение № 1 от утвърдения формуляр на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 ...

Отчитане на рекламациите

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., коментира отчитане на рекламациите. 1. Предявявани рекламации за нарушения или неизпълнение на договорни условия от доставчици: а) стойността на рекламацията се счита за условно вземане: Дт с/ка 949 Условни...

Предоставяне на средства от съдружници

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Собственик има две фирми “А” и “Б” с правен статут ЕООД. Фирма “А” е едноличен собственик на капитала на фирма “Б”, която е новорегистрирана. Фирма “А” превежда парични средства от своят...

Примери за отразяване на събития след датата на баланса

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., дава примери за отразяване на събития след датата на баланса. Пример 1: При изготвянето на ГФО към 31.12.2013 г. става известно заличаване от търговския регистър на 14.01.2014 г. на клиент, който е дължал 60 000 лв...

Прихващането в производството по несъстоятелност

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира прихващането в производството по несъстоятелност. Прихващането е уредено в чл. 103 ЗЗД и фактическият състав включва: насрещни парични вземания или вземания за еднородни/заместими вещи м...

Промяната на МСС 39 и МСФО 9

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промяна на МСС 39 и МСФО 9, свързана с хеджирането. Съветът по МСС направи ограничено изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и новия МСФО 9 Финансови и...

Справочник

Промени в данъчното законодателство 2015 г.

Министерство на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Прецизиране на определението за “частни развлекателни полети и плаване” Във връзка с получено запитване от ЕК за предоставяне на допълнителна информация по прилагане в националното законодателство на ра...

Справочна информация бр. 7/2015

Централни валутни курсове за периода 16.02.2015 г. - 20.02.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...