Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 4, Април 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2015 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71...

Коментар на експерта

Защита срещу незаконно уволнение

І. Незаконно уволнение Прекратяването на трудовото правоотношение е акт, чиято правна уредба се съдържа в Кодекса на труда. В съответствие с българското трудово право незаконното уволнение представлява прекратяване на трудовия договор, извършено в нарушение на трудовото законодат...

Необходимо ли е да се осигури почивка за хранене при непълно работно време

Безспорно предвидените в трудовото законодателство почивки имат своя социален смисъл в запазването и възстановяването на работоспособността на работниците и служителите. Поради голямата си значимост почивката е въздигната в субективно право на конституционно ниво (чл. 48, ал. 5 о...

Новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в сила от 01.01.2015 г.

В настоящото изложение ще разгледаме новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, обна...

Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Според чл. 4, ал. 3, т. 1 - 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително се осигуряват за пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване, смърт или доброволно за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, профе...

Въпроси и отговори от практиката

Включване на нови задължения в длъжността

Въпрос: Искаме да включим в кръга задължения на длъжността "шлосер-монтьор" и техническата поддържа на парни котли. Как следва да оформим документацията по отношение на служителя, който заема тази длъжност? Какъв според вас е най-подходящият за работодателя подход? Трябва ли да в...

Грешки при отчитането на заплати и осигуровки

Въпрос: В дружеството „Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08. и 09. 2014 година на двама от служителите са начислени разходи за заплати в по-малък размер поради неправилно изчислен клас прослужено време, съответно нач...

Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за СОЛ

Въпрос: През цялата 2014 г. лице се самоосигурява като собственик на ЕООД, няма изплатени доходи за положен личен труд в дружеството или по извънтрудови правоотношения. Единственият доход, който лицето е получило, е възнаграждение като член на СИК, който е и необлагаем с данъци п...

Коригиране на грешно осчетоводени разходи като разходи за бъдещи периоди

Въпрос: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв. разходи по енергиен одит. Подадохме документи, но бяхме отхвърлени. По какъв начин да третирамe тези разходи, като до момента сме ги...

Облагане с данък на ваучери за храна

Въпрос: Във фирма „Х” се дават ваучери за храна освен необлагаемите до 60 лв. и допълнителни, които за всеки работник са различни. Тези допълнителни ваучери следва ли да се включат във фиша на работниците и какви осигурителни и здравни вноски следва да правим върху този социален ...

Освобождаване от местните данъци и такси за построяването на молитвен дом

Въпрос: Организация с нестопанска цел, която е регистрирана по закона за вероизповеданията, е собственик на капитала на търговско дружество. Дружеството е създадено с цел да построи сграда, в която са проектирани молитвен дом, зали за обществени дейности и търговски обекти. Всичк...

Осчетоводяване на овърдрафт

Въпрос: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които при постъпване на превод по сметката веднага се погасяват. За периода от ползването до погасяването банката ни нач...

Осчетоводяване продажбата на автомобил

Въпрос: През месец септември 2013 г. фирма „Х” закупува автомобил на стойност 1505,99 лв. За автомобила не е ползван данъчен кредит, тъй като фирмата, от която е закупен, не е регистрирана по ЗДДС. В настоящият момент автомобилът не се използва и за него не са начислявани счетово...

Отписване на задължение поради изтичане на давностния му срок

Въпрос: Предстои ни отписване на задължение поради изтичане на давностния му срок в 2014 г. (фирмите са свързани лица). Фирмата, която отписва задължението си, осчетоводява приход с размера на отписаното задължение и се облага по ЗКПО. Отразен е на разход, но след това следва ли ...

Ползване на данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Младо семейство (и двамата са до 35 г.) ще ползва данъчно облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ. Изтеглен е ипотечен кредит за закупуване на жилище, което е единствено за семейството, главницата е до 100 000 лв. Единият съпруг притежава част от къща в друго населено място, която...

Право на данъчен кредит за построена сграда на собствен терен

Въпрос: Дружество, занимаващо се с производство на хляб и хлебни изделия, построява на собствен терен производствена сграда с административна част (фурна и малък офис), която е заведена като актив на дружеството. За строителството фирмата е ползвала данъчен кредит. По проект и съ...

Превръщане на срочен договор в безсрочен - чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ

Въпрос: Каква е законната процедура за превръщане на срочен договор в безсрочен на работник, който е назначен по чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70 за заместване на титуляря (който е по майчинство), но преди титулярят да се върне на работа и без титулярят да бъде освободен ...

Предоставяне на технически услуги на българско ЮЛ С място на изпълнения Белгия и Холандия

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице предоставя технически услуги на българско юридическо лице. Чуждестранното лице няма място на стопанска дейност в България. Услугите се извършват в Белгия и Холандия. Това определя ли този доход, че е с източник в страната съгласно ЗКПО? Ако до...

Продажба на акумулатори за вторични суровини

Въпрос: Дружеството ни през 2008 г е закупило голямо количество акумулаторни батерии. Към момента част от тези батерии са налични, но бракувани поради негодност. Взето е решение батериите да бъдат продадени на пункт за вторични суровини. При продажбата на батериите за вторични су...

Продажби извършени от ФЛ според ЗДДС и ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, продава цех (на стойност над 50 000 лв.) през м. 01.2015 г., закупен от него през м. 10.2008 г. от юридическо лице. Освен цеха физическото лице продава като отделна сделка на друго юридическо лице машини, закупени от него през м. 02...

Регистриране по чл. 96 от ЗДДС на консултантски услуги извършвани на фирми от ЕС

Въпрос: Физическо лице (ФЛ), упражняващо свободна професия, е консултант на фирма от ЕС и е регистриран по чл. 97а ЗДДС. Този месец ще направи 50 000 лв. оборот само от услугите за фирмата от ЕС, тъй като не извършва други дейности освен консултациите. Имайки предвид, че консулта...

Събиране на вземания срещу комисиона

Въпрос: ЕООД предлага услуги по събиране на вземания срещу комисиона. Вземанията са конкретно от кредитни карти, може и да има и банкови трансфери. Длъжниците са физически лица и фирми основно от трети страни (САЩ), възможно е, но рядко да има и от ЕС. След като се съберат вземан...

Третиране според ЗКПО на получено финансиране от европейска програма

Въпрос: Наша фирма участва по схема на ЕС за безвъзмездно финансиране по програма „Безопасен труд”. Проектът приключи 2014 г. Субсидията е предназначена за покриване на разходи. Как се третира от гледна точка на ЗКПО сумата, получена като финансиране/респективно разходите, направ...

Писма и указания

№ 3-2642 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и допълнителна идентификация, недвижим имот – магазин е собственост на едноличен търговец (ЕТ) с фирма „Т”. Предстои отдаването под наем на този имот на фирма, която ще упражнява търговска дейност. Тъй като ЕТ е физическо лице се поставя въпроса въ...

№ 3-36 от 06.01.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на брак на опаковки, неотговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, в сила от 13.12.2014 г.

Според изложеното в запитването „Л” ЕООД е с основна дейност преработка, пакетиране и продажби на едро на кафе и смеси от кафе, сухо мляко, сметана, чай и др. подобни. Дружеството е закупило, съответно е ползвало данъчен кредит и към настоящия момент разполага с налични опаковки,...

Решения на съдилища

Решение № 1655 от 16.02.2015 г. по адм. дело № 13590/2014 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит на ЕООД по фактури, издадени от различни ЕООД с ДДС, с предмет „консултантска услуга“, „пазарно проучване“ и „маркетингово проучване“, „комисиона по договор“, „преводни услуги“, и отказан данъчен кредит по фактура от 27.11.2012 г. с пр...

Решение № 1740 от 17.02.2015 г. по адм. дело № 4393/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък ведно с лихви, и неизпълнение на едно от кумулативно изискуемите условия на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, за да е налице основание за ползване на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски произ...

Решение № 1789 от 18.02.2015 г. по адм. дело № 8824/2013 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД, за данъчни периоди май 2007 г., януари и декември 2009 г., от 01.03.2010 г. до 31.12.2010 г. и от 01.01.2011 г. до 28.02.2011 г. По делото са представени копия от свидетелст...

Решение № 1861 от 19.02.2015 г. по адм. дело № 5310/2014 г.

Предмет на спора са извършена корекция на деклариран корпоративен данък за внасяне за 2011 г. във връзка с подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от 22.03.2012 г. и след извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства, възложена с РИП от 16.04.2013 г., и непризнато право на п...

Решение № 1916 от 20.02.2015 г. по адм. дело № 3356/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на ДДС по издадени фактури от различни ЕООД на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС ведно с лихви за забава върху определените задължения за внасяне на ДДС. Само и единствено констатац...

Решение № 1943 от 23.02.2015 г. по адм. дело № 4409/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 8 бр. фактури на ЕООД, по една от които частично, за периода юли – октомври 2006 г. и януари 2007 г., и по 48 бр. фактури на ЕООД за периода март – декември 2007 г., януари – декември 2008 г., януари – септемв...

Решение № 1978 от 24.02.2015 г. по адм. дело № 5000/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС, представляващи непризнат данъчен кредит за данъчния период октомври 2012 г. по 3 броя фактури, издадени от ЕООД, както и съответна лихва за забава. В процесния случай предметът на спорните фактури са стоки – материа...

Решение № 2109 от 25.02.2015 г. по адм. дело № 5000/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕТ и ООД ведно с лихви. Една от данъчните фактури на ООД е издадена преди датата на реалното предаване на машините за монтаж, което прави упражненото право на приспадане на данъчен кредит преждевременно....

Решение № 2161 от 26.02.2015 г. по адм. дело № 5000/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и лихви в резултат на непризнато право на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по осем фактури, издадени в данъчни периоди октомври и ноември 2011 г. от ЕООД, с ...

Решение № 2368 от 05.03.2015 г. по адм. дело № 4319/2014 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД. Член 119, ал. 2 от ДОПК регламентира задължение за органа, възложил ревизията, да определи със заповед компетентния орган по приходите, който да издаде РА. Нито в чл. 119 от ДОПК, нито в чл. 117 от Д...

Решение № 254 от 20.02.2014 г. по гр.д. № 1413/2012 г., III г.о.

Законът за установяване на трудов стаж по съдебен ред изрично сочи, че предявяването на искове за установяване на трудов стаж е допустимо. Нормата на чл. 4, ал. 1, т. 6 ЗУ-ТОССР изрично повелява, че в исковата молба следва да се посочи времето на претендирания стаж; продължително...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 14 до бр. 15 от 2015 г.

ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори Закон за допъ...