начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
Законодателство

Народно събрание бр.26/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда (КТ). Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава ...

Отчитане на данъчните активи и на пасивите по отсрочени данъци през 2015 г.

Отчитането на данъчните активи и пасиви (пасивите и активите по отсрочени данъци) създава редица проблеми и е причина за редица грешки или неточности при изготвянето и представянето на годишните финансови отчети и по-конкретно - на отчетите за фина...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2015

Дело C‑160/11, решение от 19 юли 2012 г. страни: Bawaria Motors sp. z o.o. срещу Minister Finansów Предмет на спора е прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 313, параграф 1 и чл...

Договор за обучение по време на работа

Дружество има сключен трудов договор с лице под 29 г. на основание чл. 230 от Кодекса на труда с условие за обучение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура “Младежка заетост ”. 1. В дружеството има практика да ...

Корекция на подадена декларация по ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. и по електронен път на 21.03.2015 г. и е определило отстъпка от...

Начало на трудовия договор

Може ли за начална дата на трудовия договор да се посочи неработен ден, а работата да започне в първия следващ работен ден? Няма нормативна пречка страните да се договорят трудовият договор да бъде сключен и да влезе в сила в почивен ден, независимо...

Облагане на земеделски производител - физическо лице

Регистриран земеделски производител - физическо лице, произвежда непреработен продукт - лавандула. Може ли да продаде с фактура лавандулово масло? От зададения въпрос не се разбира земеделският производител дали е избрал да води счетоводство и да се...

Отработено време и зачитане на осигурителен стаж

През януари 2015 г. сключих трудов договор, в който не пише дали работното време е пълно или непълно. Случайно разбрах, че работодателят ме осигурява на 4 часа. Как да си потърся правата? Съдържанието на трудовия договор трябва да съответства на чл....

Последващата оценка на имоти

При покупка на сграда и земя към нея данъчната оценка беше равна на продажната цена. Сега с новия нотариален акт е направена нова данъчна оценка, в която цената е двойна. Към момента по сградата не са правени подобрения. Трябва ли да се извърши счето...

В пресата за вас

Анулиране на фактура или известие към фактура

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско дружество е сключило договор за извършване на строителни услуги с възложител - фирма от Македония, за строеж на обект на територията...

Даване на безналични акции вместо изпълнение

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП на БАН, коментира даването на безналични акции вместо изпълнение. С оглед предмета на настоящата статия като предмет на престацията на договора - даване вместо ...

Кои дружества подлежат на независим финансов одит

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, посочва кои дружества подлежат на независим финансов одит. Според чл. 38 от ЗСч на задължителен независим финансов одит подлежат: 1. акционерни дружества и командитн...

Облагане доходи на ЗП от продажба на дълго­трайни активи

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда казуса: Физическо лице, реги­стрирано като земедел­ски производител, има и регистрация по ЗДДС. От 01.01.2014 г. се облага по чл. 29, ал. 1 от ЗДД...

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Според чл. 23, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията изг...

Справочник

Всички билети ще се продават с касови бележки от 21 юли

Национална агенция за приходите От 21 юли всички търговци и институции, които дават билети срещу своите услуги, ще трябва да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов апарат. Това означава, че касовите бележки ще са задължителни при пр...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 26/2015

Централни валутни курсове за периода 29.06.2015 г. - 02.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...