Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.
Законодателство

Народно събрание бр.26/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса на труда (КТ). Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Решено беше ощ...

Отчитане на данъчните активи и на пасивите по отсрочени данъци през 2015 г.

Отчитането на данъчните активи и пасиви (пасивите и активите по отсрочени данъци) създава редица проблеми и е причина за редица грешки или неточности при изготвянето и представянето на годишните финансови отчети и по-конкретно - на отчетите за финансовото състояние и на отчетит...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2015

Дело C‑160/11, решение от 19 юли 2012 г. страни: Bawaria Motors sp. z o.o. срещу Minister Finansów Предмет на спора е прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 313, параграф 1 и член 314 от Директива 2006/112/Е...

Договор за обучение по време на работа

Дружество има сключен трудов договор с лице под 29 г. на основание чл. 230 от Кодекса на труда с условие за обучение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура “Младежка заетост ”. 1. В дружеството има практика да се дават ваучери за храна на о...

Корекция на подадена декларация по ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. и по електронен път на 21.03.2015 г. и е определило отстъпка от 5 на сто от дължимия по декла...

Начало на трудовия договор

Може ли за начална дата на трудовия договор да се посочи неработен ден, а работата да започне в първия следващ работен ден? Няма нормативна пречка страните да се договорят трудовият договор да бъде сключен и да влезе в сила в почивен ден, независимо от това, че фактически изпълн...

Облагане на земеделски производител - физическо лице

Регистриран земеделски производител - физическо лице, произвежда непреработен продукт - лавандула. Може ли да продаде с фактура лавандулово масло? От зададения въпрос не се разбира земеделският производител дали е избрал да води счетоводство и да се облага по реда на чл. 29а от ...

Отработено време и зачитане на осигурителен стаж

През януари 2015 г. сключих трудов договор, в който не пише дали работното време е пълно или непълно. Случайно разбрах, че работодателят ме осигурява на 4 часа. Как да си потърся правата? Съдържанието на трудовия договор трябва да съответства на чл. 66, ал. 1 от КТ. В т. 8 от съ...

Последващата оценка на имоти

При покупка на сграда и земя към нея данъчната оценка беше равна на продажната цена. Сега с новия нотариален акт е направена нова данъчна оценка, в която цената е двойна. Към момента по сградата не са правени подобрения. Трябва ли да се извърши счетоводно преоценяване, или всичко...

В пресата за вас

Анулиране на фактура или известие към фактура

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско дружество е сключило договор за извършване на строителни услуги с възложител - фирма от Македония, за строеж на обект на територията на Македония. Във връзка с из...

Даване на безналични акции вместо изпълнение

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП на БАН, коментира даването на безналични акции вместо изпълнение. С оглед предмета на настоящата статия като предмет на престацията на договора - даване вместо изпълнение, ще бъдат разгледан...

Кои дружества подлежат на независим финансов одит

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, посочва кои дружества подлежат на независим финансов одит. Според чл. 38 от ЗСч на задължителен независим финансов одит подлежат: 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 2. предпр...

Облагане доходи на ЗП от продажба на дълго­трайни активи

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда казуса: Физическо лице, реги­стрирано като земедел­ски производител, има и регистрация по ЗДДС. От 01.01.2014 г. се облага по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, т.е. с признаване на 60% р...

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Според чл. 23, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията изготвят своите годишни финансови...

Справочник

Всички билети ще се продават с касови бележки от 21 юли

Национална агенция за приходите От 21 юли всички търговци и институции, които дават билети срещу своите услуги, ще трябва да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов апарат. Това означава, че касовите бележки ще са задължителни при продажбата например на билети за...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 26/2015

Централни валутни курсове за периода 29.06.2015 г. - 02.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...