начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 32, 21 - 27 септември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 21 - 27 септември 2015 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

Действащото законодателство допуска възможността една и съща вещ или прехвърлимо имуществено право да бъдат съсобственост на повече от един правни субекта. Делбата е способ, чрез който по желание на съсобствениците съсобствеността върху общата вещ се...

Държавен вестник бр. 32/2015 г.

ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 32/2015

Дело C-324/11, решение от 6 септември 2012 г. страни: Gábor Tóth срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magya­rországi Regionális Adó Főigazgatósága Предмет на спора е правото на приспадане....

Допълнително възнаграждение на пенсионер, назначен по ПМС № 66 от 1996 г.

Лице до края на 2013 г. е било държавен служител, който се е пенсионирал. От началото на 2015 г. е назначено по ПМС № 66 от 1996 г. по трудов договор в същата община. Има ли право да получава допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален...

Заплащане при заместване на титулярен служител в държавната администрация

Има ли правно основание главен счетоводител в държавната администрация, който изпълнява работата на отсъстващ счетоводител, да получава допълнително заплата до завръщане на титуляря? Във въпроса не става ясно по какви правоотношения се изпълняват ос...

Корекция на фактури с грешен ЕИК

Нашето дружество е търговско. Един от клиентите ни открива през м. 09 2015 г., че няколко фактури, които сме издали към него за продажби през м. май и юни 2015 г., са с неактуален ЕИК. Клиентът настоява да получи фактури с друг, различен ЕИК. Как бих...

Осигурителни права при работа едновременно на държавна служба и по граждански договор

Служител в държавна администрация работи и по граждански договор и се осигурява по двете основания. На какво основание ще се изчисляват болничните? В съответствие с чл. 41, ал. 1 от КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност пор...

Отпускът за децата вече не е право по закон

Имам две деца, едното на 10, другото на 14 години. Поисках да ползвам допълнителен отпуск за тях, но от предприятието ми отказаха. До миналата година всяка година съм ползвала по два работни дни всяка година. Имам ли право да ползвам някакъв допълнит...

Отчитане на даренията

Фондация, регистрирана в България, желае да получава дарения от дарители през терминал чрез банкови карти. Нужно ли е да има касов апарат към терминала? Има ли законови пречки да се получават дарения чрез плащане през терминал? Освен поддръжката на т...

Счетоводни операции при купувача при публична продан

Какви са счетоводните операции от страна на купувача при публична продан, за която има постановление за разпределение по изпълнително дело, уведомление за извършена продажба с ДДС на основание чл. 131 от ЗДДС? В постановлението са описани пълни и час...

Счетоводно отчитане на непарична вноска

Дружество ООД участва в друго дружество като собственик на капитал с непарична вноска (недвижим имот). Стойността на недвижимия имот е 10 000 лв. Как следва да се осчетоводи непаричната вноска при новообразуваното дружество? Какви счетоводни операции...

Съгласие на работодателя за прекратяване на трудов договор поради преминаване на държавна служба

Има ли право работодателят да ми откаже освобождаване по чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ - поради постъпване на държавна работа? Как да му докажа, че постъпвам на държавна служба, при положение че в акта за назначаване има конфиденциална информация? В съ...

Фактура при доставка с непрекъснато изпълнение

Трябва ли на касовата бележка да се изписват дата и фактура във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 15 (нова) от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при плащане по доставка с неп...

В пресата за вас

Значение на предаването и неговия момент при залог с предмет вземания

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев, адвокат, и Александър Тонев, адвокат, коментират значение на предаването и неговия момент при залог с предмет вземания. Когато става дума за вземания или финансови инструм...

Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Нели Маданска, юрист, коментира освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон. Темата за освобождаването на синдика е част от по-общия въпрос за основанията и последиците от прекра...

Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни средства

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Същност на електронните фактури Електронната фактура е първичен счетоводен до...

Ред за бракуване на бандероли, когато освободени за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани в друга държава членка

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, директор на дирекция “Акцизи” в Агенция “Митници”, разглежда промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 49 на “Държавен вес...

Срок за предявяване на иск за възстановяване на работник при незаконно уволнение

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Какъв е давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа - 2-месечен по чл. 358, ал. 1, т. 2, предл. последно от КТ или общият 3-годишен ...

Счетоводни записвания при подобрение на материален актив

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Нает е офис от ЕООД, на който са направени подобрения. Подобренията са извършени през м. 01.2015 г. и м. 03.2015 г., но от 01.07.2015 г. се налага да се осв...

Справочник

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 32/2015

Централни валутни курсове за периода 14.09.2015 г. - 18.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 33 от 2015 г.

Последни промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот Данъчно третиране и счетоводно отчитане на отстъпката ДДС при доставки на отпадъци и на услуги, свързани с отпадъци Облекчения за родител...