Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2016 г

ДВ, бр. 62 от 9.08.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 2. Закон за допълнение на Закона за електронното управление. Правителството прие: 1. Постановление № 195 от 3 август 2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер...

Основни моменти при годишното приключване за 2016 г.

Законовото регламентиране на годишното счетоводно приключване и съставянето на годишни финансови отчети се извършва със Закона за счетоводството. Тъй като от 01.01.2016 г. е в сила нов закон, има нови изисквания относно счетоводствата на предприятията. Затова се налага да се обър...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от личното ползване на фирмени акти...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2016

Дело C‑ 312/13, решение от 17 юли 2014 г. страни: Equoland Soc. coop. Arl срещу Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno Предмет на спора е облагането при внос. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 16, параграф 1 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съ...

Задължение за държавния служител след курс за повишаване на квалификацията

Служител в областна администрация беше изпратен на курс за повишаване на квалификацията. След завършване на курса той иска до напусне администрацията и да отиде на друга държавна служба. Има ли право? В съответствие с чл. 35, ал. 3 от ЗДСл държавен служител, изпратен на обучение...

Отпуск за явяване в съда като свидетел

Служителка подава заявление за един ден отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ въз основа на получена призовка от съда като свидетел. Трябва ли да представи и служебна бележка за периода на престоя в съда, за да удостовери заетостта си с делото? Работодателят е длъжен да освобожда...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В организация на бюджетна сметка работи служителка, която към 01.02.2016 г. придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съответно се възползва от него. На какво правно основание може да се прекрати трудовият договор с нея? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да направи ръководството на съответн...

Творчески отпуск

Кога се полага платен и кога неплатен творчески отпуск? В Кодекса на труда няма разяснение. Полага се при сключено допълнително споразумение с работодателя. Как да се разбере кога да е платен и кога неплатен? Законодателят умишлено остава неуредена част от тази материя, за да по...

В пресата за вас

Изисквания към финансовите отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва облекченията, предвидени от закона за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на финансовите отчети. Законът за счетоводството определя общото изискване към състава на годишните финанс...

Общото събрание и събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: Предстои избор за специален орган за преговори за Европейски работнически съвет и работодателят иска веднага след избора общото събрание да се разпусне, а ние искаме то да не се разпуска и да остане...

Служебно прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”

В бр. 8 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда темата за служебното прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”. Погасителната давност е определен срок, с изтичането на който възниква като п...

Структура на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира структурата на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика в МСС 1. С изменението на МСС 1 от 19.12.2015 г. се пояснява, че МСС 1 не предписва конкретен ред по...

Съхраняване на счетоводната информация

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като тя би подсигурявала доказателства за вярното и...

Справочник

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Министерство на труда и социалната политика Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и без...

Справочна информация бр. 35/2016

Централни валутни курсове за периода 07.10 - 13.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...