Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2016 г

ДВ, бр. 62 от 9.08.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 2. Закон за допълнение на Закона за електронното управление. Правителството прие: 1. Постановление № 195 от 3 август 2016 г. за одобр...

Основни моменти при годишното приключване за 2016 г.

Законовото регламентиране на годишното счетоводно приключване и съставянето на годишни финансови отчети се извършва със Закона за счетоводството. Тъй като от 01.01.2016 г. е в сила нов закон, има нови изисквания относно счетоводствата на предприятият...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от ли...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2016

Дело C‑ 312/13, решение от 17 юли 2014 г. страни: Equoland Soc. coop. Arl срещу Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno Предмет на спора е облагането при внос. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 16, параграф 1 от Ше...

Задължение за държавния служител след курс за повишаване на квалификацията

Служител в областна администрация беше изпратен на курс за повишаване на квалификацията. След завършване на курса той иска до напусне администрацията и да отиде на друга държавна служба. Има ли право? В съответствие с чл. 35, ал. 3 от ЗДСл държавен ...

Отпуск за явяване в съда като свидетел

Служителка подава заявление за един ден отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ въз основа на получена призовка от съда като свидетел. Трябва ли да представи и служебна бележка за периода на престоя в съда, за да удостовери заетостта си с делото? Работ...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В организация на бюджетна сметка работи служителка, която към 01.02.2016 г. придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съответно се възползва от него. На какво правно основание може да се прекрати трудовият договор с нея? Разпоредбата ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да нап...

Творчески отпуск

Кога се полага платен и кога неплатен творчески отпуск? В Кодекса на труда няма разяснение. Полага се при сключено допълнително споразумение с работодателя. Как да се разбере кога да е платен и кога неплатен? Законодателят умишлено остава неуредена ...

В пресата за вас

Изисквания към финансовите отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва облекченията, предвидени от закона за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на финансовите отчети. Законът за счетоводството определя общото изискване к...

Общото събрание и събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: Предстои избор за специален орган за преговори за Европейски работнически съвет и работодателят иска веднага след избора общото събрание да се разпусне, а ние искаме то...

Служебно прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”

В бр. 8 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда темата за служебното прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”. Погасителната давност е определен срок, с изтич...

Структура на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира структурата на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика в МСС 1. С изменението на МСС 1 от 19.12.2015 г. се пояснява, че МСС 1...

Съхраняване на счетоводната информация

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като тя би подсигуряв...

Справочник

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Министерство на труда и социалната политика Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) ...

Справочна информация бр. 35/2016

Централни валутни курсове за периода 07.10 - 13.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...