Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 35/2016 г

ДВ, бр. 62 от 9.08.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 2. Закон за допълнение на Закона за електронното управление. Правителството прие: 1. Постановление № 195 от 3 август 2016 г. за одобр...

Основни моменти при годишното приключване за 2016 г.

Законовото регламентиране на годишното счетоводно приключване и съставянето на годишни финансови отчети се извършва със Закона за счетоводството. Тъй като от 01.01.2016 г. е в сила нов закон, има нови изисквания относно счетоводствата на предприятият...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от ли...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2016

Дело C‑ 312/13, решение от 17 юли 2014 г. страни: Equoland Soc. coop. Arl срещу Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno Предмет на спора е облагането при внос. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 16, параграф 1 от Ше...

Задължение за държавния служител след курс за повишаване на квалификацията

Служител в областна администрация беше изпратен на курс за повишаване на квалификацията. След завършване на курса той иска до напусне администрацията и да отиде на друга държавна служба. Има ли право? В съответствие с чл. 35, ал. 3 от ЗДСл държавен ...

Отпуск за явяване в съда като свидетел

Служителка подава заявление за един ден отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ въз основа на получена призовка от съда като свидетел. Трябва ли да представи и служебна бележка за периода на престоя в съда, за да удостовери заетостта си с делото? Работ...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В организация на бюджетна сметка работи служителка, която към 01.02.2016 г. придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съответно се възползва от него. На какво правно основание може да се прекрати трудовият договор с нея? Разпоредбата ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да нап...

Творчески отпуск

Кога се полага платен и кога неплатен творчески отпуск? В Кодекса на труда няма разяснение. Полага се при сключено допълнително споразумение с работодателя. Как да се разбере кога да е платен и кога неплатен? Законодателят умишлено остава неуредена ...

В пресата за вас

Изисквания към финансовите отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва облекченията, предвидени от закона за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на финансовите отчети. Законът за счетоводството определя общото изискване к...

Общото събрание и събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: Предстои избор за специален орган за преговори за Европейски работнически съвет и работодателят иска веднага след избора общото събрание да се разпусне, а ние искаме то...

Служебно прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”

В бр. 8 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда темата за служебното прилагане на давностния срок при изтичане на “абсолютната давност”. Погасителната давност е определен срок, с изтич...

Структура на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира структурата на пояснителните приложения и оповестяване на счетоводната политика в МСС 1. С изменението на МСС 1 от 19.12.2015 г. се пояснява, че МСС 1...

Съхраняване на счетоводната информация

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като тя би подсигуряв...

Справочник

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Министерство на труда и социалната политика Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) ...

Справочна информация бр. 35/2016

Централни валутни курсове за периода 07.10 - 13.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...