Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
Законодателство

Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

Разпоредбата на чл. 165, ал. 1 изисква за целите на корпоративното облагане разпределените като ликвидационен дял или дивидент активи да се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени. По този начин се спазва и изискването на чл. 15 от ЗКПО за предотвратяван...

Държавен вестник бр. 37/2016 г

ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната организация на франкофонията. 2. Закон за изменение и доп...

Министерски съвет бр. 37/2016 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за устройство на територията. С поправките ще се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на...

Народно събрание бр.37/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които следва да влязат в сила от 1 януари 2017 година. Парламентът премахна ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към ...

Въпроси и отговори

Момент на възникване на изборно трудово правоотношение

В кой момент възниква трудовото правоотношение от избор - от момента на избора или от момента на сключване на трудовия договор? Моментът на възникване на изборното трудово правоотношение е изрично определен в разпоредбата на чл. 86 от Кодекса на труда. То възниква от обявяване н...

Обезщетение при уволнение на държавен служител след пенсиониране

Как се определя размерът на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? В съответствие с чл. 106, ал. 3 от ЗДСл от 01.07.2012 г. при прекратяване на служебното правоотношение след придо...

Правни и данъчни аспекти при преобразуване на дружества

Молим да бъдат коментирани правните действия по смисъла на Търговския закон, счетоводните записи и възникващите данъчни задължения при следния конкретен случай: Търговско дружество с три вида дейности е решило да отдели от себе си две от дейностите в самостоятелни дружества. Пред...

Признаване за данъчни цели на разходите за пътуване и престой

Българско юридическо лице е назначило по трудов договор за дистанционна работа като търговски представител лице с немско гражданство, което през голяма част от времето работи от Германия (Дюселдорф). Работата на лицето е да съдейства за сключване на договори за продажба на продук...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя) като отделен актив, в момент...

В пресата за вас

Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, дава отговор на въпроса: Как се изчислява размерът на трудовото възнаграждение, когато към момента на увеличение на запла...

Принцип на съпоставимост между приходите и разходите

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира принципа на съпоставимост между приходите и разходите. Съпоставимостта между приходите и разходите, считано от 01.01.2016 година, вече не се счита за счетоводен принцип по смисъла на чл. 26, а...

Реквизити на първичните счетоводни документи

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира реквизитите на първичните счетоводни документи. Съгласно новото счетоводно законодателство в сила, считано от 01.01.2016 г., в първичния счетоводен документ, адресиран до външен получател, е ...

Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика. През последните десетина години англоезичната дума “тиймбилдинг” (team building) започна широко...

Третиране по ЗДДС на продажба на автомобил

Фирма е закупила ДМА (2013 г.) - пътнически автомобил от дилър. Издадена е фактура на стойност 2500 лв. с неначисляване на ДДС - Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба (записано във фактурата). Три години по-късно фирмата купувач иска да продаде този автомобил. Трябва ...

Справочник

Оценка на риска на работното място

Министерство на труда и социалната политика Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, а ако не - какви предпазни мер...

Справочна информация бр. 37/2016

Централни валутни курсове за периода 21.10 - 27.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източници, че желаят да им бъде удъ...