начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
Законодателство

Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

Разпоредбата на чл. 165, ал. 1 изисква за целите на корпоративното облагане разпределените като ликвидационен дял или дивидент активи да се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени. По този начин се спазва и изискването на чл...

Държавен вестник бр. 37/2016 г

ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната организация на франкофоният...

Министерски съвет бр. 37/2016 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за устройство на територията. С поправките ще се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектан...

Народно събрание бр.37/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които следва да влязат в сила от 1 януари 2017 година. Парламентът премахна ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Общата стойност на безвъзмездно предос...

Въпроси и отговори

Момент на възникване на изборно трудово правоотношение

В кой момент възниква трудовото правоотношение от избор - от момента на избора или от момента на сключване на трудовия договор? Моментът на възникване на изборното трудово правоотношение е изрично определен в разпоредбата на чл. 86 от Кодекса на тру...

Обезщетение при уволнение на държавен служител след пенсиониране

Как се определя размерът на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? В съответствие с чл. 106, ал. 3 от ЗДСл от 01.07.2012 г. при прекратяване на служеб...

Правни и данъчни аспекти при преобразуване на дружества

Молим да бъдат коментирани правните действия по смисъла на Търговския закон, счетоводните записи и възникващите данъчни задължения при следния конкретен случай: Търговско дружество с три вида дейности е решило да отдели от себе си две от дейностите в...

Признаване за данъчни цели на разходите за пътуване и престой

Българско юридическо лице е назначило по трудов договор за дистанционна работа като търговски представител лице с немско гражданство, което през голяма част от времето работи от Германия (Дюселдорф). Работата на лицето е да съдейства за сключване на ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя...

В пресата за вас

Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, дава отговор на въпроса: Как се изчислява размерът на трудовото възнаграждение, когато към ...

Принцип на съпоставимост между приходите и разходите

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира принципа на съпоставимост между приходите и разходите. Съпоставимостта между приходите и разходите, считано от 01.01.2016 година, вече не се счита за счетоводен п...

Реквизити на първичните счетоводни документи

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира реквизитите на първичните счетоводни документи. Съгласно новото счетоводно законодателство в сила, считано от 01.01.2016 г., в първичния счетоводен документ, адр...

Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика. През последните десетина години англоезичната дума “тиймбилдинг” ...

Третиране по ЗДДС на продажба на автомобил

Фирма е закупила ДМА (2013 г.) - пътнически автомобил от дилър. Издадена е фактура на стойност 2500 лв. с неначисляване на ДДС - Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба (записано във фактурата). Три години по-късно фирмата купувач иска да п...

Справочник

Оценка на риска на работното място

Министерство на труда и социалната политика Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, ...

Справочна информация бр. 37/2016

Централни валутни курсове за периода 21.10 - 27.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източ...