Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 31 окт. - 6 ноември 2016 г.
Законодателство

Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

Разпоредбата на чл. 165, ал. 1 изисква за целите на корпоративното облагане разпределените като ликвидационен дял или дивидент активи да се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени. По този начин се спазва и изискването на чл...

Държавен вестник бр. 37/2016 г

ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната организация на франкофоният...

Министерски съвет бр. 37/2016 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за устройство на територията. С поправките ще се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектан...

Народно събрание бр.37/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които следва да влязат в сила от 1 януари 2017 година. Парламентът премахна ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Общата стойност на безвъзмездно предос...

Въпроси и отговори

Момент на възникване на изборно трудово правоотношение

В кой момент възниква трудовото правоотношение от избор - от момента на избора или от момента на сключване на трудовия договор? Моментът на възникване на изборното трудово правоотношение е изрично определен в разпоредбата на чл. 86 от Кодекса на тру...

Обезщетение при уволнение на държавен служител след пенсиониране

Как се определя размерът на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? В съответствие с чл. 106, ал. 3 от ЗДСл от 01.07.2012 г. при прекратяване на служеб...

Правни и данъчни аспекти при преобразуване на дружества

Молим да бъдат коментирани правните действия по смисъла на Търговския закон, счетоводните записи и възникващите данъчни задължения при следния конкретен случай: Търговско дружество с три вида дейности е решило да отдели от себе си две от дейностите в...

Признаване за данъчни цели на разходите за пътуване и престой

Българско юридическо лице е назначило по трудов договор за дистанционна работа като търговски представител лице с немско гражданство, което през голяма част от времето работи от Германия (Дюселдорф). Работата на лицето е да съдейства за сключване на ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от животновъдство

Селскостопанска продукция от отрасъл “Животновъдство” по смисъла на счетоводен стандарт 41 Селско стопанство е всеки първоначално придобит полезен продукт от управлението (отглеждането) на биологичния животински актив, който се идентифицира (определя...

В пресата за вас

Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, дава отговор на въпроса: Как се изчислява размерът на трудовото възнаграждение, когато към ...

Принцип на съпоставимост между приходите и разходите

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира принципа на съпоставимост между приходите и разходите. Съпоставимостта между приходите и разходите, считано от 01.01.2016 година, вече не се счита за счетоводен п...

Реквизити на първичните счетоводни документи

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира реквизитите на първичните счетоводни документи. Съгласно новото счетоводно законодателство в сила, считано от 01.01.2016 г., в първичния счетоводен документ, адр...

Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика. През последните десетина години англоезичната дума “тиймбилдинг” ...

Третиране по ЗДДС на продажба на автомобил

Фирма е закупила ДМА (2013 г.) - пътнически автомобил от дилър. Издадена е фактура на стойност 2500 лв. с неначисляване на ДДС - Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба (записано във фактурата). Три години по-късно фирмата купувач иска да п...

Справочник

Оценка на риска на работното място

Министерство на труда и социалната политика Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, ...

Справочна информация бр. 37/2016

Централни валутни курсове за периода 21.10 - 27.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източ...