Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 3/2017 г.

ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г. Правителството прие: 1. Решение № 999 от 18 ноември 2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България. 2. Решение № 1000 от 18 ноември 2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Републик...

Консолидиране на финансовите отчети

Изготвянето на консолидирани финансови огчети не е нещо ново, но трябва да се имат предвид някои нови моменти в изискванията. Независимо коя счетоводна база ще се използва, първо трябва да се спазват изискванията на Закона за счетоводството.1 Съгласн...

Министерски съвет бр. 3/2017 г.

Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като основа за водене на преговори между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на тъ...

Народно събрание бр.3/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Предвижда се потребителските спорове да се разрешават извън арбитражните съдилища. Така предварителните арбитражни клаузи в договорите на потребителите с различни компа...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните пром...

Въпроси и отговори

За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск

Ако едно лице е в трудови правоотношения и ползва двегодишен неплатен отпуск, и напусне веднага след приключване на неплатения му отпуск, работодателят дължи ли му обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето, което се признава за трудов...

Задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието

Има ли работодателят право поради голямата натовареност на медицинския персонал в окръжна болница да разпореди целогодишен режим на разположение на медицинско лице и на това основание да му откаже ползването на платения годишен отпуск? Правната уред...

Място на стопанска дейност

Моля за становище относно данъчното третиране по следния казус: Юридическо лице, местно за Великобритания, занимаващо се с услуги в областта на информационните технологии, наема 2-ма българи на трудов договор за дистанционна работа от дома. Юридическ...

Основание за прекратяване на трудови договори с пенсионери

След придобиване и използване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст две лица сключват с общината трудови договори за неопределен срок. Трябва ли да бъдат уволнени, ако за техните места се явят кандидати непенсионери? Пенсионерите, работещ...

Право на платен отпуск за обучение на студент задочник

В бюджетно предприятие приемат нов служител по трудов договор, който е студент задочна форма на обучение. Има ли право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпити? Право на платен отпуск за обучение в размер 25 работни дни за всяка учебна год...

Счетоводно отчитане на стопански операции без издадена фактура

Служителите на Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, много често в авансовите си отчети отчитат само касови бележки без издадена фактура (напр. ползвани таксиметрови услуги при командировка, паркинг, закупени дребни консумативи и т.н.). Бих...

В пресата за вас

Възможно ли е разминаване между датите на издаване на данъчна фактура и касов бон като разходооправдателни документи

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е услуга, чието изпълнение е започнало на 15.08.2015 г. и е завършило на 25.08.2015 г., като фискален бон е издаден в началото, а фактура - в края ...

Задължение за издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Едноличен търговец ще наема на работа лице по трудов договор, което няма трудова, но има осигурителна книжка. Необходимо ли е да се издава трудова книжка, след като в Наредбата за т...

Използване на информацията от отчета за паричните потоци

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Според автора този въпрос не е достатъчно ясен ...

Плащане на базата на акции

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира плащането на база акции. МСФО 2 е международен счетоводен стандарт, който няма аналог с националните счетоводни стандарти. Той идва да реши онези въпроси пред отчитащ...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се по...

Справочник

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1303 от 21 декември 2016 г.

На основание § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби ...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния, приложима от 01.01.2017 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2017 г. се прилага нова СИДДО между България и Румъния по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2017 г., и по отнош...

Обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2017 г.

[[table_1]] Информацията се публикува съгласно чл.12, ал.12 от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор....

Промяна в ставката на ДДС за услуги “достъп до интернет” в Унгария

От 1 януари 2017 г. ставката на ДДС за услуги “достъп до интернет” в Унгария е 18% за разлика от предходната стандартната ставка 27%. Съдържанието на определението “достъп до интернет” е в съответствие с точка 2 на чл. 2 от Регламент (ЕС)2015/2120. С...

Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Агенция “Митници” Във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и настъпили промени, считано от 01.01.2017 г., в позиция 2204 от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, приета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията ...

Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна

[[table_1]]...

Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна

Министерство на финансите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2017

Централни валутни курсове за периода 12.01. - 19.01.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Удостоверенията за местно лице за лицата с регистрация в гр. София вече се издават от офисите към ТД на НАП - София

Национална агенция за приходите От 01.01.2017 г. удостоверения за местно лице за лицата с регистрация в гр. София се издават от тринадесетте офиса към ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София. От същата дата се преустановява издаване...