Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 3/2017 г.

ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г. Правителството прие: 1. Решение № 999 от 18 ноември 2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България. 2. Решение № 1000 от 18 ноември 2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България. Министърът на здра...

Консолидиране на финансовите отчети

Изготвянето на консолидирани финансови огчети не е нещо ново, но трябва да се имат предвид някои нови моменти в изискванията. Независимо коя счетоводна база ще се използва, първо трябва да се спазват изискванията на Закона за счетоводството.1 Съгласно Закона за счетоводството пре...

Министерски съвет бр. 3/2017 г.

Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като основа за водене на преговори между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската а...

Народно събрание бр.3/2017 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Предвижда се потребителските спорове да се разрешават извън арбитражните съдилища. Така предварителните арбитражни клаузи в договорите на потребителите с различни компании ще се считат за нищожни. С...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните промени в закона имат за цел хармо...

Въпроси и отговори

За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск

Ако едно лице е в трудови правоотношения и ползва двегодишен неплатен отпуск, и напусне веднага след приключване на неплатения му отпуск, работодателят дължи ли му обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето, което се признава за трудов стаж през тези две години на ...

Задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието

Има ли работодателят право поради голямата натовареност на медицинския персонал в окръжна болница да разпореди целогодишен режим на разположение на медицинско лице и на това основание да му откаже ползването на платения годишен отпуск? Правната уредба на въпроса се съдържа в Нар...

Място на стопанска дейност

Моля за становище относно данъчното третиране по следния казус: Юридическо лице, местно за Великобритания, занимаващо се с услуги в областта на информационните технологии, наема 2-ма българи на трудов договор за дистанционна работа от дома. Юридическото лице няма офис или база в ...

Основание за прекратяване на трудови договори с пенсионери

След придобиване и използване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст две лица сключват с общината трудови договори за неопределен срок. Трябва ли да бъдат уволнени, ако за техните места се явят кандидати непенсионери? Пенсионерите, работещи по трудови договори, имат съ...

Право на платен отпуск за обучение на студент задочник

В бюджетно предприятие приемат нов служител по трудов договор, който е студент задочна форма на обучение. Има ли право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпити? Право на платен отпуск за обучение в размер 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служите...

Счетоводно отчитане на стопански операции без издадена фактура

Служителите на Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, много често в авансовите си отчети отчитат само касови бележки без издадена фактура (напр. ползвани таксиметрови услуги при командировка, паркинг, закупени дребни консумативи и т.н.). Бих искала да попитам следните въ...

В пресата за вас

Възможно ли е разминаване между датите на издаване на данъчна фактура и касов бон като разходооправдателни документи

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е услуга, чието изпълнение е започнало на 15.08.2015 г. и е завършило на 25.08.2015 г., като фискален бон е издаден в началото, а фактура - в края на изпълнението. И двата докум...

Задължение за издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Едноличен търговец ще наема на работа лице по трудов договор, което няма трудова, но има осигурителна книжка. Необходимо ли е да се издава трудова книжка, след като в Наредбата за трудовата книжка и трудовия ста...

Използване на информацията от отчета за паричните потоци

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Според автора този въпрос не е достатъчно ясен и тези отчети се изготвят, защ...

Плащане на базата на акции

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира плащането на база акции. МСФО 2 е международен счетоводен стандарт, който няма аналог с националните счетоводни стандарти. Той идва да реши онези въпроси пред отчитащото се предприятие, когато същ...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се посочват: - доходите от лихви по...

Справочник

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1303 от 21 декември 2016 г.

На основание § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното по...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния, приложима от 01.01.2017 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2017 г. се прилага нова СИДДО между България и Румъния по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2017 г., и по отношение на другите данъци за данъ...

Обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2017 г.

[[table_1]] Информацията се публикува съгласно чл.12, ал.12 от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор....

Промяна в ставката на ДДС за услуги “достъп до интернет” в Унгария

От 1 януари 2017 г. ставката на ДДС за услуги “достъп до интернет” в Унгария е 18% за разлика от предходната стандартната ставка 27%. Съдържанието на определението “достъп до интернет” е в съответствие с точка 2 на чл. 2 от Регламент (ЕС)2015/2120. Ставката по ДДС за всички други...

Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Агенция “Митници” Във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и настъпили промени, считано от 01.01.2017 г., в позиция 2204 от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, приета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 06.10.2016 година за измене...

Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна

[[table_1]]...

Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна

Министерство на финансите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2017

Централни валутни курсове за периода 12.01. - 19.01.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Удостоверенията за местно лице за лицата с регистрация в гр. София вече се издават от офисите към ТД на НАП - София

Национална агенция за приходите От 01.01.2017 г. удостоверения за местно лице за лицата с регистрация в гр. София се издават от тринадесетте офиса към ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София. От същата дата се преустановява издаването на удостоверенията в дирекц...