Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 17, 1 - 7 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 1 - 7 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2017 г.

ДВ, бр. 32 от 21.4.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. 3. Решение за приемане на ...

Корекции на данъчен кредит за налични към 31.12.2016 г. активи

Разпоредбите на § 42 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД3АДС), обн., ДВ, бр. 97/2016 г., с който бяха обнародвани промените в ЗДДС за 2017 г., дават основание да се направи извод, че нов...

Въпроси и отговори

Възстановяване на статута на имота от поземлен имот на земеделска земя

Притежавах земеделска земя, върху която исках да построя сграда. За целта се възползвах от възможността, дадена ми в чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ), и поисках промяна на предназначението на имота от земеделска земя в поземлен имот. По различни при...

Определяне на сроковете при прекратяване на трудовите договори

Как се определят сроковете при прекратяване на трудовия договор - кога изтича предизвестието, кой е последният работен ден и пр.? В трудовото право не са предвидени специални правни норми относно броенето на сроковете по Кодекса на труда. Когато нормативният акт е непълен, за не...

Отдаване под наем на имот в Кения

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС, занимаваща се с производство на зелена енергия. Миналата година, 2016 г., изградихме един фотоволтаичен парк в Кения, т.е. имаме ДМА на територията на Кения. Отдаваме го под наем на една кенийска фирма и сега дойде време за издаване на фактура ...

Отпуск за отглеждане на малко дете, дадено в частно детско заведение

Служителка ползва отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето е дадено в частна детска градина, но майката е продължила да ползва отпуск и е уведомила работодателя три месеца по-късно. Как следва да се оформи ползваният през тези 3 месеца отпуск? Отпускът по чл. 164, ал. 1 от ...

Подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Съгласно визираната фактическа обстановка през м. 09.2016 г. в резултат от апортирани 48/50 от недвижим имот - земя и сграда на стойност 100 000 лв., е подадена декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). След направена оценка от лицензиран оценител през м. ...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

При промяна на ръководството на предприятието се изменя структурата на управленските звена и наименованията на някои длъжности, като се запазва характерът на извършваната работа. Дава ли това право на работодателя едностранно да промени трудовия договор от безсрочен в срочен за о...

Преценка за наличието на основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ

Работя като счетоводител в ЕООД, със стаж съм 30 години, от които 20 като главен счетоводител. Притежавам сертификати за преминали обучения по международни счетоводни стандарти, за компютърна квалификация и за строителство. С две магистърски специалности съм, от които едната е “С...

Продължаване на изписана трудова книжка

Как се процедира при изписване на старата трудова книжка? Ясно е, че се издава нова, но въпросите са - трябва ли тя да се впише в дневника за издадените трудови книжки и да й се постави съответният пореден номер от същия дневник? Когато напълно се изчерпят страниците на трудоват...

Счетоводно отчитане и представяне на взаимоотношения между доверител, продавач (довереник или комисионер) и трето лице (крайния купувач на стоки)

Фирма “А”, наричана “Доверител”, сключва рамков договор с фирма “Б”, явяваща се “Продавач”. Продавачът държи търговско помещение, а Доверителят заплаща наем за търговското помещение. Освен това Продавачът приема и извършва от свое име продажби на стоките на Доверителя на крайни к...

В пресата за вас

Използване на произведен или придобит стопански актив, за който е упражнено право на данъчен кредит, за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и служителите

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени (дълготрайни) активи, и как с...

Какви са нормативните и специфичните изисквания за практическото прилагане на т.нар. “данъчна давност” за целите на ЗКПО

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО. В чл. 37, ал. 1, т. 1 (чл. 46, ал. 1, т. 1 относно задълженията) от ЗКПО се прави еднозн...

Новата част пета на ТЗ - производство по стабилизация

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коментира новата част пета на ТЗ - производство по стабилизация. С уредбата на производството по стабилизация законодателят установява нова процедура за разрешаване на финансовите затруднения на търговци...

Отчитане на чужди материални и нематериални активи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на чужди материални и нематериални активи. Те са многообразни по своя характер, основание и пр. В зависимост от конкретните условия и обеми на множествата могат да се разглежда...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Нова система за електронно сертифициране на биологичните продукти, внасяни в ЕС

Европейска комисия От 18 април 2017 г. в ЕС ще се прилага нова система за електронно сертифициране, с която ще се подобри контролът върху вноса на биологични продукти. Така Съюзът утвърждава водещата си позиция в света по отношение на проследимостта и събирането на надеждни данн...

Справочна информация бр. 17/2017

Централни валутни курсове за периода 21.04 - 27.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...