Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 17, 1 - 7 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 1 - 7 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2017 г.

ДВ, бр. 32 от 21.4.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събран...

Корекции на данъчен кредит за налични към 31.12.2016 г. активи

Разпоредбите на § 42 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД3АДС), обн., ДВ, бр. 97/2016 г., с който бяха обнародвани промените в ЗДДС за 2017 г., дават основан...

Въпроси и отговори

Възстановяване на статута на имота от поземлен имот на земеделска земя

Притежавах земеделска земя, върху която исках да построя сграда. За целта се възползвах от възможността, дадена ми в чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ), и поисках промяна на предназначението на имота от земеделска земя в ...

Определяне на сроковете при прекратяване на трудовите договори

Как се определят сроковете при прекратяване на трудовия договор - кога изтича предизвестието, кой е последният работен ден и пр.? В трудовото право не са предвидени специални правни норми относно броенето на сроковете по Кодекса на труда. Когато нор...

Отдаване под наем на имот в Кения

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС, занимаваща се с производство на зелена енергия. Миналата година, 2016 г., изградихме един фотоволтаичен парк в Кения, т.е. имаме ДМА на територията на Кения. Отдаваме го под наем на една кенийска фирма и сега дойде...

Отпуск за отглеждане на малко дете, дадено в частно детско заведение

Служителка ползва отпуск за гледане на дете до 2 години. Детето е дадено в частна детска градина, но майката е продължила да ползва отпуск и е уведомила работодателя три месеца по-късно. Как следва да се оформи ползваният през тези 3 месеца отпуск? ...

Подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Съгласно визираната фактическа обстановка през м. 09.2016 г. в резултат от апортирани 48/50 от недвижим имот - земя и сграда на стойност 100 000 лв., е подадена декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). След направена оценка о...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

При промяна на ръководството на предприятието се изменя структурата на управленските звена и наименованията на някои длъжности, като се запазва характерът на извършваната работа. Дава ли това право на работодателя едностранно да промени трудовия дого...

Преценка за наличието на основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ

Работя като счетоводител в ЕООД, със стаж съм 30 години, от които 20 като главен счетоводител. Притежавам сертификати за преминали обучения по международни счетоводни стандарти, за компютърна квалификация и за строителство. С две магистърски специалн...

Продължаване на изписана трудова книжка

Как се процедира при изписване на старата трудова книжка? Ясно е, че се издава нова, но въпросите са - трябва ли тя да се впише в дневника за издадените трудови книжки и да й се постави съответният пореден номер от същия дневник? Когато напълно се и...

Счетоводно отчитане и представяне на взаимоотношения между доверител, продавач (довереник или комисионер) и трето лице (крайния купувач на стоки)

Фирма “А”, наричана “Доверител”, сключва рамков договор с фирма “Б”, явяваща се “Продавач”. Продавачът държи търговско помещение, а Доверителят заплаща наем за търговското помещение. Освен това Продавачът приема и извършва от свое име продажби на сто...

В пресата за вас

Използване на произведен или придобит стопански актив, за който е упражнено право на данъчен кредит, за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и служителите

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени...

Какви са нормативните и специфичните изисквания за практическото прилагане на т.нар. “данъчна давност” за целите на ЗКПО

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО. В чл. 37, ал. 1, т. 1 (чл. 46, ал. 1, т. 1 относно задълже...

Новата част пета на ТЗ - производство по стабилизация

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коментира новата част пета на ТЗ - производство по стабилизация. С уредбата на производството по стабилизация законодателят установява нова процедура за разрешаване на финан...

Отчитане на чужди материални и нематериални активи

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на чужди материални и нематериални активи. Те са многообразни по своя характер, основание и пр. В зависимост от конкретните условия и обеми на мно...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Нова система за електронно сертифициране на биологичните продукти, внасяни в ЕС

Европейска комисия От 18 април 2017 г. в ЕС ще се прилага нова система за електронно сертифициране, с която ще се подобри контролът върху вноса на биологични продукти. Така Съюзът утвърждава водещата си позиция в света по отношение на проследимостта...

Справочна информация бр. 17/2017

Централни валутни курсове за периода 21.04 - 27.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...