начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 39, 30 окт. - 5 ноември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 30 окт. - 5 ноември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2017 г.

ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 200 от 21 септември 2017 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. 2. Постановление ...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За с...

Министерски съвет бр. 39/2017 г.

Правителството одобри нормативни промени, с които намалява административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите. Приети са изменения в Наредбата за реда за оправомощаване на ли...

Народно събрание бр.39/2017 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Промените са по отношение на договорите за наем и условията за пренаемане на земеделски земи. Предвижда се договори за наем да могат да се сключват ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 80 от 6 октомври 2017 г., са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които се отнасят до правилата за денатуриране на етилов алкохол; до документите, които се изискват за издаване н...

Въпроси и отговори

Брак на хранителни стоки

При брак на хранителни стоки в ГДД какво отражение намира това - преобразува ли се финансовият резултат? Хранителните стоки, както се вижда и от наименованието им (стоки), са вид краткотрайни активи. На тази основа тяхното отчитане се подчинява на вс...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика 39/2017

Въпрос: Може ли работодателят да издаде заповед за служебен отпуск по смисъла на чл. 161, ал. 1 от КТ на учител, който е командирован в друг град за придружаване на ученици, участващи в олимпиада, състезание или екскурзия. Отговор: Съгласно чл. 161, ...

Дивидентите не представляват плащане за доставка на стока или услуга

Дружество, нерегистрирано по ДДС, притежава част от капитала на друго дружество, което му изплаща дивидент на стойност, по-голяма от 50 000 лв. Първото дружество има ли задължение да се регистрира по ДДС заради този дивидент? Получаването на дивиден...

Допълнителен платен отпуск за работник във временна неработоспособност

Работник в продължение на над една година е в болнични. Има ли за това време право на допълнителен платен отпуск: - за ненормиран работен ден (чл. 156 ал. 1, т. 2 от КТ); - полагащ се по КТД за членове на синдикална организация, за която не е плащал ...

Право на платен годишен отпуск при продължителен неплатен отпуск

Полага ли се платен годишен отпуск на служител, който повече от една година ползва неплатен отпуск по чл. 160 от КТ? При работа през част от годината размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на зачетения за това време трудов ста...

Превръщане на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

Може ли при сумирано работно време да не се начислява приравнен нощен труд към дневен, ако работникът е цял месец нощни смени? Превръщането на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време е уредено в разпоредбата на чл. 9а, ал....

В пресата за вас

Идентифициране на договора (договорите) с клиента

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира идентифициране на договора (договорите) с клиента. Този етап от признаването на приходите се състои от установяване на обстоятелството, че сключените ...

Ипотека

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство плюс” Анелия Маркова, съдия, коментира договора за ипотека. Ипотеката се учредява чрез вписване в Имотния регистър, което се извършва въз основа на договор или на закона - чл. 166, ал. 1 от ЗЗД. Ипотека м...

Препоръчителен подход за коригиране на фундаментални грешки

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира препоръчителния подход за коригиране на фундаментални грешки. При този подход параграф 7.1.1 от СС 8 изисква всяка корекция вследствие на отстраняване на фундаментална...

Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за данъчното третиране по ЗДДС на договорите за консигнация. Договорът за консигнация няма изрична правна уредба у нас, но по същността си ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...