Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 39, 30 окт. - 5 ноември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 30 окт. - 5 ноември 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2017 г.

ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 200 от 21 септември 2017 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. 2. Постановление ...

Изготвяне на годишни финансови отчети за 2017 година

Изготвянето на годишните финансови отчети за 2017 година ще бъдат вторите отчети след тези, отнасящи се до финансовата 2016 година, които ще бъдат изготвени в съответствие с новото счетоводно законодателство, в сила считано от 01.01.2016 година. За с...

Министерски съвет бр. 39/2017 г.

Правителството одобри нормативни промени, с които намалява административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите. Приети са изменения в Наредбата за реда за оправомощаване на ли...

Народно събрание бр.39/2017 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Промените са по отношение на договорите за наем и условията за пренаемане на земеделски земи. Предвижда се договори за наем да могат да се сключват ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 80 от 6 октомври 2017 г., са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които се отнасят до правилата за денатуриране на етилов алкохол; до документите, които се изискват за издаване н...

Въпроси и отговори

Брак на хранителни стоки

При брак на хранителни стоки в ГДД какво отражение намира това - преобразува ли се финансовият резултат? Хранителните стоки, както се вижда и от наименованието им (стоки), са вид краткотрайни активи. На тази основа тяхното отчитане се подчинява на вс...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика 39/2017

Въпрос: Може ли работодателят да издаде заповед за служебен отпуск по смисъла на чл. 161, ал. 1 от КТ на учител, който е командирован в друг град за придружаване на ученици, участващи в олимпиада, състезание или екскурзия. Отговор: Съгласно чл. 161, ...

Дивидентите не представляват плащане за доставка на стока или услуга

Дружество, нерегистрирано по ДДС, притежава част от капитала на друго дружество, което му изплаща дивидент на стойност, по-голяма от 50 000 лв. Първото дружество има ли задължение да се регистрира по ДДС заради този дивидент? Получаването на дивиден...

Допълнителен платен отпуск за работник във временна неработоспособност

Работник в продължение на над една година е в болнични. Има ли за това време право на допълнителен платен отпуск: - за ненормиран работен ден (чл. 156 ал. 1, т. 2 от КТ); - полагащ се по КТД за членове на синдикална организация, за която не е плащал ...

Право на платен годишен отпуск при продължителен неплатен отпуск

Полага ли се платен годишен отпуск на служител, който повече от една година ползва неплатен отпуск по чл. 160 от КТ? При работа през част от годината размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на зачетения за това време трудов ста...

Превръщане на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

Може ли при сумирано работно време да не се начислява приравнен нощен труд към дневен, ако работникът е цял месец нощни смени? Превръщането на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време е уредено в разпоредбата на чл. 9а, ал....

В пресата за вас

Идентифициране на договора (договорите) с клиента

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира идентифициране на договора (договорите) с клиента. Този етап от признаването на приходите се състои от установяване на обстоятелството, че сключените ...

Ипотека

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство плюс” Анелия Маркова, съдия, коментира договора за ипотека. Ипотеката се учредява чрез вписване в Имотния регистър, което се извършва въз основа на договор или на закона - чл. 166, ал. 1 от ЗЗД. Ипотека м...

Препоръчителен подход за коригиране на фундаментални грешки

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира препоръчителния подход за коригиране на фундаментални грешки. При този подход параграф 7.1.1 от СС 8 изисква всяка корекция вследствие на отстраняване на фундаментална...

Третиране по ЗДДС на договорите за консигнация

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за данъчното третиране по ЗДДС на договорите за консигнация. Договорът за консигнация няма изрична правна уредба у нас, но по същността си ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗДДФЛ

Министерство на финансите В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчни преференции за еднолични търговци Едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност и формиращ...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...