Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.
Законодателство

Мита и данъци при внос на лично имущество на физически лица

Международната обстановка прави все по-вероятно част от българските граждани, които живеят в чужбина, да предпочетат да се завърнат в България. В тази връзка интерес за тях и за близките им представлява митническото и данъчното третиране на личното им имущество, което възнамерява...

Народно събрание бр.41/2017 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за ДДС. С тях се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в редица данъчни закони. Предвижда се да отпадне отстъпката от 5 на сто за физическите лица върху данъка за довнасяне при ...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1. Същност на инвестиционния им...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите са предмет на третиране в МСФО 3. Първоначално стандартът е издаден през 2004 г., с което е отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът е отменен и пренаписан. Стандартът е предмет на изменения и допълнения с т.нар. “г...

Командироване за обучения, специализации, работни срещи и конференции

В нашата компания обичайно служителите пътуват в командировка в различни страни от Европа от 1 до 5 дни с цел обучения, конференции, работни срещи. Какъв е нашият ангажимент като работодател във връзка със спазването на новия регламент за командировки? След измененията в КТ от 2...

Обезщетение поради пенсиониране

Работник подава документи за пенсиониране по чл. 68 от КСО. Към момента на подаване на документите има по-малко от 10 години трудов стаж при същия работодател. След подаване на документите продължава да работи и да получава пенсия. Какъв размер на обезщетение поради пенсиониране ...

Осигурителни отношения при работа по граждански договор по време на отпуск по болест

Служител е осигурен по трудов договор върху максималния размер на осигурителния доход. През време на отпуск поради временна неработоспособност получава хонорари по граждански договор. Как следва да се осигури по гражданския договор? Следва ли да му се изплаща болничният, след кат...

Превръщане на нощните часове в дневни

При сумирано изчисляване на работното време часовете положен нощен труд следва ли да се преизчисляват в дневни, в случай че за една смяна от 8 часа са по-малко от 4 часа? В новата разпоредба на чл. 9а, ал. 4 НРВПО (в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че когато се полага нощен...

Служебно досие на държавен служител

Служебното правоотношение на общински служител е прекратено на основание чл. 107а, ал. 1 от ЗДСл, след което той е назначен в друга държавна администрация. Оттам искат служебното досие на служителя, като се мотивират с чл. 17, ал. 6 от ЗДСл. Длъжна ли е общината да изпълни искане...

Сумирано отчитане на работното време

Възможно ли е периодът на сумираното отчитане на работното време да бъде един месец? Според чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца). Това е форма на отчитане...

В пресата за вас

Изисквания по ЗКПО при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) към датата на вписване на прекратяване на дружеството в ...

Отчитане на деривативи, държани за търгуване

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитане на деривативи, държани за търгуване. В практиката по-рядко се срещат случаи, когато предприятието е страна по деривативен договор като опции, права (за записване на акции от увелич...

Предпоставки, на които трябва да отговарят одиторите, за да бъдат назначени за проверители на преобразуването

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Mария Лекова посочва предпоставките, на които трябва да отговарят одиторите, за да бъдат назначени за проверители на преобразуването. Законодателят в чл. 262л, ал. 3 ТЗ с оглед гарантиране на независимост и безпристра...

Счетоводно отчитане и представяне на дивиденти и скрито разпределение на печалбата

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и представянето на дивиденти и скрито разпределение на печалбата. От счетоводна гледна точка разпределянето на дивидент винаги следва да бъде отразено за сметка на нера...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Пояснителна информация относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на сета на 21.09.2017 г.

Промишлени тарифи Споразумението между страните е за премахване на 100% от тарифните линии за промишлени продукти, от които 99,4% за ЕС и 99,6% за Канада при влизането на СЕТА в сила. Селскостапанска продукция, преработени храни и напитки По-голямата част от митата, касаещи селск...

Справочна информация бр. 41/2017

Централни валутни курсове за периода 03.11 - 09.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...