Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2018 г.

ДВ, бр. 3 от 5.1.2018 г. Правителството прие Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на труда и социалната политика подписа административно споразумение за прилаганет...

Народно събрание бр.12/2018 г.

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част...

Публичност на финансовите отчети за 2017 г.

От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), които касаят най-вече публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г., свързани основно с промените в Закона за Търговския регистър и регистъра н...

Въпроси и отговори

Давностен срок за оспорване на уволнение пред съда

Работя в “Човешки ресурси” в една фирма. Преди около месец дисциплинарно уволнен работник подаде молба до директора, за да му бъде отменена заповедта за уволнение, след като бяха минали четири месеца от уволнението. Директорът не отговори на жалбата....

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 12/2018 г.

Дело C‑132/16, решение от 14 септември 2017 г. страни: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - София, срещу „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД Предмет на спора е отказ за възстановяване на ДДС при и...

Начисляване на разходи

Дружество “Х” взима решение да извърши апорт в дружество “Y”, за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполагат с банкови сметки. Таксите ги заплаща дру...

Отписване на ДМА

Как е правилно да се отчитат ДМА при изтичане на амортизацията (как се приключва 241)?  Придобитият ДМА следва да се представя във финансовите отчети по неговата балансова стойност. След като набраната до момента амортизация съвпада със сумата на пъ...

Положеният извънреден труд винаги се заплаща с увеличение

Освен чрез заплащане възможно ли е компенсирането на положен извънреден труд с предоставяне на допълнителни дни отпуск? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ...

Работещият пенсионер също придобива трудов стаж

Може ли да не се смята стаж на назначените пенсионери по трудов договор? Според легалната дефиниция за “трудов стаж” в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е п...

Регистрация по ЗДДС

Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС на българ...

Трудов договор за заместване на възпитателка в детска градина

Възпитателка в детска градина е назначена по трудов договор за заместване. Може ли заплатата й да бъде по-ниска от изплащаната на титулярната възпитателка? Има ли право на средства за работно облекло, след като заместването ще бъде за по-малко от 1 г...

Уведомление при промяна на кода на изпълняваната длъжност

Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължително се вписва и в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (Образец 1), което работодател...

В пресата за вас

Осигуряване на лица по договори за управление и контрол

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, дава отговор на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седал...

Улеснено получаване на удостоверения от ДНСК

В бр. 40 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с реда за получаване на удостоверения от ДНСК. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издава по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в регистъра ...

Справочник

Анализ на често допускани грешки от възложители по ЗОП при подготовка и провеждане на обществени поръчки, финансирани по Програмата за развитие на селските райони

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Обект на настоящия анализ е представянето на обобщена информация на бъдещите кандидати за често допусканите грешки от възложители по ЗОП при подготовката и провеждането на обществените поръчки, финан...

Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: • Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

Процедура за издаване на гръцки осигурителен номер (амка) чрез посолството на Република Гърция в Република България

Национален осигурителен институт Необходимите документи за издаване на АМКА са следните: • Паспорт или лична карта • В случай че кандидатът има данъчен идентификационен номер (АФМ) в Гърция, всеки документ, в който е посочен този номер Необходимите ...

Справочна информация бр. 12/2018

Централни валутни курсове за периода 16.03 - 22.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...