Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2018 г.

ДВ, бр. 3 от 5.1.2018 г. Правителството прие Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на труда и социалната политика подписа административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална си...

Народно събрание бр.12/2018 г.

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция “Финан...

Публичност на финансовите отчети за 2017 г.

От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), които касаят най-вече публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г., свързани основно с промените в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопан...

Въпроси и отговори

Давностен срок за оспорване на уволнение пред съда

Работя в “Човешки ресурси” в една фирма. Преди около месец дисциплинарно уволнен работник подаде молба до директора, за да му бъде отменена заповедта за уволнение, след като бяха минали четири месеца от уволнението. Директорът не отговори на жалбата. Сега същият работник настоява...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 12/2018 г.

Дело C‑132/16, решение от 14 септември 2017 г. страни: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - София, срещу „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД Предмет на спора е отказ за възстановяване на ДДС при изграждане на обект, собственос...

Начисляване на разходи

Дружество “Х” взима решение да извърши апорт в дружество “Y”, за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполагат с банкови сметки. Таксите ги заплаща дружество “Z”, в което ще се влее...

Отписване на ДМА

Как е правилно да се отчитат ДМА при изтичане на амортизацията (как се приключва 241)?  Придобитият ДМА следва да се представя във финансовите отчети по неговата балансова стойност. След като набраната до момента амортизация съвпада със сумата на първоначалната оценка на съответ...

Положеният извънреден труд винаги се заплаща с увеличение

Освен чрез заплащане възможно ли е компенсирането на положен извънреден труд с предоставяне на допълнителни дни отпуск? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или с...

Работещият пенсионер също придобива трудов стаж

Може ли да не се смята стаж на назначените пенсионери по трудов договор? Според легалната дефиниция за “трудов стаж” в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда и...

Регистрация по ЗДДС

Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС на българското дружество? Стоките са со...

Трудов договор за заместване на възпитателка в детска градина

Възпитателка в детска градина е назначена по трудов договор за заместване. Може ли заплатата й да бъде по-ниска от изплащаната на титулярната възпитателка? Има ли право на средства за работно облекло, след като заместването ще бъде за по-малко от 1 година? Срочният трудов догово...

Уведомление при промяна на кода на изпълняваната длъжност

Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължително се вписва и в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (Образец 1), което работодателят изпраща до Териториалното п...

В пресата за вас

Осигуряване на лица по договори за управление и контрол

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, дава отговор на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище в България? Собственикът н...

Улеснено получаване на удостоверения от ДНСК

В бр. 40 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с реда за получаване на удостоверения от ДНСК. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издава по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване ...

Справочник

Анализ на често допускани грешки от възложители по ЗОП при подготовка и провеждане на обществени поръчки, финансирани по Програмата за развитие на селските райони

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Обект на настоящия анализ е представянето на обобщена информация на бъдещите кандидати за често допусканите грешки от възложители по ЗОП при подготовката и провеждането на обществените поръчки, финансирани по Програмата за развит...

Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: • Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належа...

Процедура за издаване на гръцки осигурителен номер (амка) чрез посолството на Република Гърция в Република България

Национален осигурителен институт Необходимите документи за издаване на АМКА са следните: • Паспорт или лична карта • В случай че кандидатът има данъчен идентификационен номер (АФМ) в Гърция, всеки документ, в който е посочен този номер Необходимите данни за издаване на AMKA са с...

Справочна информация бр. 12/2018

Централни валутни курсове за периода 16.03 - 22.03.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...