Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 31, 3 - 9 септември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 3 - 9 септември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2018 г.

ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Комисията за регулиране на съобщенията издаде Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация. Министърът на здравеопа...

Министрески съвет бр. 31/2018 г.

Правителството прие Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация. Наредбата урежда реда и начина за избор за промяна на осигуряв...

Народно събрание бр.31/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата, свързани с изграждането и функционирането на смесената електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа в страната. Смесената система предвижда плащане на такси на база на изминато разсто...

Поредно изменение на ЗАДС и на ЗДДС

1. Промени в ЗАДС 1.1. Със създаването на нови ал. 3 и ал. 4 в чл. 103в от ЗАДС се заменя досегашният режим, според който при внос на кокс и въглища цялото количество суровина се претоварва от кораба на камиони, за да се претегли на автокантар и след това се разтоварва от автомоб...

Въпроси и отговори

Договор за цесия

Италианско дружество ще прехвърли с договор за цесия вземане (плащане за извършена доставка на стоки) от свой клиент (италианско дружество) към българско дружество - ЕООД. Сумата ще постъпи по банковата сметка на дружеството в българска търговска банка. Собственикът и на двете др...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов договор след пенсиониране

Може ли на пенсиониран учител да не се изплаща процент прослужено време при сключване на трудов договор с него, ако той е дал писмено съгласие за това? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в проц...

Зачитане на стаж при трудов договор за 4-часов работен ден

Новоназначен служител представя трудова книжка със заверен 5 години и 4 месеца трудов стаж и вписване “Осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж” за работа на 4 ч. Как следва да се изчисли допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Допълните...

Извънредният труд се зачита за осигурителен стаж

Моля, да ми отговорите положеният извънреден труд зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране? Чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) определя, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съотве...

Отказ на работодателя да разреши ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Има ли право работодателят да не разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето, която работи по трудов договор при него? След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничк...

Предизвестие при прекратяване на договор със срок за изпитване

Назначена съм по трудов договор с 6 м. срок на изпитване в полза на работодателя. Предизвестието ми е 3 месеца, като в договора пише, че се удължава срокът му, ако ползвам отпуск или болничен. Сега съм в предизвестие и ползвам болничен за гледане на дете. Ще ми удължат ли предизв...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя по време на платен годишен отпуск

Служител е в годишен платен отпуск от 02.07.2018 г. 20 дни. Толкова е и предвиденият размер в трудовия договор. На 11.07.2018 г. подава молба за напускане по собствено желание, като уведомява същата да се смята за едномесечно предизвестие. Молбата ще бъде удовлетворена, като се п...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Считано от 1 юли тази година са в сила специални разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират правата на осиновителите на деца до 5-годишна възраст за получаване на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. В съответствие с измен...

Ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува стока от Китай на стойност 50 щатски долара. Стоката е доставена като пощeнска пратка по български пощи и е с безплатна доставка. Издадена е фактура на фирмат, която е платена по банков път. При получаване на стоката в “Българск...

Третиране по ЗДДС на доставката по отпускане на заем

Имаме дружество в България, което не е регистрирано по ДДС. Дружеството получава заем от инвестиционен фонд в Германия. Заемът е регистриран в БНБ, тук в България, съгласно изискванията на законодателството ни. Оказа се обаче, че немският фонд е издал фактури в края на месец май ...

Третиране по ЗКПО на възнагражденията за обучение

Във връзка с едноседмично обучение сме поканили лектори от САЩ. За тяхното възнаграждение за обучението получаваме фактура от чуждестранно юридическо лице (от САЩ) и освен това са ни префактурирали пътните и квартирните разходи на техните лектори? Трябва ли да удържим данък при и...

Справочник

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП, в сила от 01.08.2018 г.

Национална агенция за приходите [[app_18939_1]] [[app_18940_2]] [[app_18941_3]] [[app_18942_4]] [[app_18943_5]]...

Справочна информация бр. 31/2018

Централни валутни курсове за периода 27.07. - 29.08.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...