Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.
Законодателство

Промените в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

С параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., са направени промени и в ЗДДС. Съгласно § 10 и § 11 от ПЗР на ЗИДЗМДТ промените влизат в сила от ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се общинският съвет да може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които всл...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хазарта

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хазарта. Предвижда се десет на сто от приходите от дейността на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”, след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби, да отива...

Въпроси и отговори

Болничен лист без право на обезщетение

На наша работничка, пенсионер, която е 6 месеца в болничен отпуск и излиза в неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж, след него в неплатен, който не се зачита за трудов стаж, й предстои операция. Ще има ли право на болничен отпуск, тъй като с неплате...

Вътреобщностно придобиване на стоки

Българска фирма ни продава препарати и издава всеки месец данъчна фактура. От този месец обаче ни издава фактура с румънски ДДС номер и не начислява ДДС, но стоките идват от склад в България - тоест нямаме реално движение на стоки от Румъния към Бълг...

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Прекратено е трудово правоотношение по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването на служителите по ведомост за заплати е начислено обезщетение за неползван полагаем платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, което обезщетение не е изплатено в пълен...

Облагаеми доставки на преводачески услуги

Физическо лице, упражняващо свободна професия - преводач, е регистрирано по ЗДДС член 97а. Как точно следва да се изчислява месечният облагаем оборот конкретно във връзка със следенето му относно ЗДДС и прага от 50 000 лв. (за последни 12 месеца), чи...

Облагане с ДДС на отпечатване на книга

Печатница, регистрирана по ЗДДС, отпечатва книги и учебници. Регистрирана е като издателство. Фирмата извършва предпечатната подготовка и самото отпечатване на книгата. При издаване на фактура на автора на книгата “отпечатване на книга...” 9 или 20% ...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Местно лице за България получава доходи от физически лица от Словакия за онлайн уроци. Лицето няма други доходи в България и се осигурява само здравно, като неосигурено за други случаи. 1. Трябва ли да се регистрира като свободна професия в Регистър ...

Осчетоводяване на самоучастие по щета

Имам разходна фактура за самоучастие по щета с ДДС. Имам ли право да ползвам това ДДС, при условие че е товарен автомобил за основната дейност на фирмата и се ползват всички разходи по него. Как се осчетоводява самоучастие по щета? При сключване на ...

Платен годишен отпуск при сумирано работно време

Работя на месечно сумирано изчисляване на работното време по график - 4 дни работя и 2 дни почивам. По график ми се пада да работя събота и неделя. Мога ли да изляза в платен годишен отпуск, който включва и тези работни за мен събота и неделя? Еднов...

Прекратяване на трудов договор

Може ли трудовият договор да бъде прекратен в неработен ден? Прекратяването на трудовия договор е свързано и с вида му. В съответствие с чл. 335 от КТ трудовият договор се прекратява: • при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на пред...

Прекратяване на трудов договор поради определяне на длъжността за заемане по служебно правоотношение

Със съдебно решение бях възстановен на заеманата преди уволнението ми длъжност. Когато го представих в агенцията, ми беше връчена заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда, тъй като по време на...

Прилагане разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува лек автомобил с фактура от друга фирма с начислен ДДС. Тъй като това е ДМА за фирмата купувач, тя не ползва данъчния кредит. При последваща продажба на този лек автомобил следва ли да се начисли ДДС, или доставка...

Продажба по интернет на хранителни добавки

Физическо лице ще извършва продажби по интернет на хранителни добавки, които ще доставя от страни - членки на ЕС. За целта изискват да посочи VAT номер. Лицето няма регистрирана фирма. Какви действия трябва да предприеме, за да регламентира тази своя...

Продажби чрез онлайн платформа

Българска фирма е регистрирана по ДДС в България и има електронен магазин. Електронният магазин е в ирландската онлайн платформа ETSY. Платформата е създадена и се поддържа от ирландската фирма. При поръчка от страна на нашите клиенти се удържа съотв...

Първите три дни от временната неработоспособност при два последователно издадени болнични листа

Служител представя два болнични листа, които са издадени от специализирана ЛКК и са първични с различни диагнози и с прекъсване между тях събота и неделя. Първият първичен болничен лист е издаден от 15.07.2020 г. до 17.07.2020 г. включително. Вторият...

Разходи за главница и лихви при ревизионен акт

Какви счетоводни статии се съставят при ревизионен акт за главница и лихви - дали се използва сметка 609 и дали се отнася после към 611, което ще промени финансовия резултат за текущата година? Или по сметка 699, която си стои като салдо за да се вид...

Разходите, направени за тестове за COVID-19, признават ли се за данъчни цели

Признават ли се за данъчни цели разходите, направени за тестове за COVID-19? Разходите се признават за данъчни цели, когато отговарят на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Основания за непризнаване на разходи за тест...

Справочник

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

Национална агенция за приходите Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на п...

Справочна информация бр. 31/2020

Централни валутни курсове за периода 24.07. - 27.08.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...