Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.
Законодателство

Промените в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

С параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., са направени промени и в ЗДДС. Съгласно § 10 и § 11 от ПЗР на ЗИДЗМДТ промените влизат в сила от 01.08.2020 г. и ще се прилагат...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се общинският съвет да може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положе...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хазарта

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хазарта. Предвижда се десет на сто от приходите от дейността на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”, след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби, да отиват за дейностите, финансирани о...

Въпроси и отговори

Болничен лист без право на обезщетение

На наша работничка, пенсионер, която е 6 месеца в болничен отпуск и излиза в неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж, след него в неплатен, който не се зачита за трудов стаж, й предстои операция. Ще има ли право на болничен отпуск, тъй като с неплатения отпуск без стаж й се прекъ...

Вътреобщностно придобиване на стоки

Българска фирма ни продава препарати и издава всеки месец данъчна фактура. От този месец обаче ни издава фактура с румънски ДДС номер и не начислява ДДС, но стоките идват от склад в България - тоест нямаме реално движение на стоки от Румъния към България. Как да процедираме с таз...

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Прекратено е трудово правоотношение по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването на служителите по ведомост за заплати е начислено обезщетение за неползван полагаем платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, което обезщетение не е изплатено в пълен размер. По предложение на раб...

Облагаеми доставки на преводачески услуги

Физическо лице, упражняващо свободна професия - преводач, е регистрирано по ЗДДС член 97а. Как точно следва да се изчислява месечният облагаем оборот конкретно във връзка със следенето му относно ЗДДС и прага от 50 000 лв. (за последни 12 месеца), чието надвишаване изисква пререг...

Облагане с ДДС на отпечатване на книга

Печатница, регистрирана по ЗДДС, отпечатва книги и учебници. Регистрирана е като издателство. Фирмата извършва предпечатната подготовка и самото отпечатване на книгата. При издаване на фактура на автора на книгата “отпечатване на книга...” 9 или 20% ДДС се начислява? Това “доста...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Местно лице за България получава доходи от физически лица от Словакия за онлайн уроци. Лицето няма други доходи в България и се осигурява само здравно, като неосигурено за други случаи. 1. Трябва ли да се регистрира като свободна професия в Регистър БУЛСТАТ? 2. Дължи ли осигуровк...

Осчетоводяване на самоучастие по щета

Имам разходна фактура за самоучастие по щета с ДДС. Имам ли право да ползвам това ДДС, при условие че е товарен автомобил за основната дейност на фирмата и се ползват всички разходи по него. Как се осчетоводява самоучастие по щета? При сключване на договор за застраховка е предв...

Платен годишен отпуск при сумирано работно време

Работя на месечно сумирано изчисляване на работното време по график - 4 дни работя и 2 дни почивам. По график ми се пада да работя събота и неделя. Мога ли да изляза в платен годишен отпуск, който включва и тези работни за мен събота и неделя? Едновременно със заповедта за устан...

Прекратяване на трудов договор

Може ли трудовият договор да бъде прекратен в неработен ден? Прекратяването на трудовия договор е свързано и с вида му. В съответствие с чл. 335 от КТ трудовият договор се прекратява: • при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието. При неспазване на ...

Прекратяване на трудов договор поради определяне на длъжността за заемане по служебно правоотношение

Със съдебно решение бях възстановен на заеманата преди уволнението ми длъжност. Когато го представих в агенцията, ми беше връчена заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда, тъй като по време на съдебния процес длъжността ве...

Прилагане разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува лек автомобил с фактура от друга фирма с начислен ДДС. Тъй като това е ДМА за фирмата купувач, тя не ползва данъчния кредит. При последваща продажба на този лек автомобил следва ли да се начисли ДДС, или доставката може да бъде освободена и и...

Продажба по интернет на хранителни добавки

Физическо лице ще извършва продажби по интернет на хранителни добавки, които ще доставя от страни - членки на ЕС. За целта изискват да посочи VAT номер. Лицето няма регистрирана фирма. Какви действия трябва да предприеме, за да регламентира тази своя дейност по отношение на: реги...

Продажби чрез онлайн платформа

Българска фирма е регистрирана по ДДС в България и има електронен магазин. Електронният магазин е в ирландската онлайн платформа ETSY. Платформата е създадена и се поддържа от ирландската фирма. При поръчка от страна на нашите клиенти се удържа съответната сума от техните кредитн...

Първите три дни от временната неработоспособност при два последователно издадени болнични листа

Служител представя два болнични листа, които са издадени от специализирана ЛКК и са първични с различни диагнози и с прекъсване между тях събота и неделя. Първият първичен болничен лист е издаден от 15.07.2020 г. до 17.07.2020 г. включително. Вторият също първичен болничен лист е...

Разходи за главница и лихви при ревизионен акт

Какви счетоводни статии се съставят при ревизионен акт за главница и лихви - дали се използва сметка 609 и дали се отнася после към 611, което ще промени финансовия резултат за текущата година? Или по сметка 699, която си стои като салдо за да се видят сумите по акта и чак в годи...

Разходите, направени за тестове за COVID-19, признават ли се за данъчни цели

Признават ли се за данъчни цели разходите, направени за тестове за COVID-19? Разходите се признават за данъчни цели, когато отговарят на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Основания за непризнаване на разходи за тестове за COVID могат да бъдат на...

Справочник

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

Национална агенция за приходите Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за покуп...

Справочна информация бр. 31/2020

Централни валутни курсове за периода 24.07. - 27.08.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...