Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2022 г.
Законодателство

Приложението на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС при доставки на стоки на физически лица, установени извън ЕС

Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, когато получател по доставката е данъчно незадължено физическо лице, доставчикът не е задължен да издава фактура, освен ако получателят на доставката му изрично поиска това. Доставките, за които не е издадена фактура, намират...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет

Предлага се допълнение в данъчните облекчения за деца и деца с увреждания по чл. 22в и 22г от закона, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година. Така данъчното облекчение ще може да се ползва и от хора, когато за тях са налице следните две усл...

Парламентът подкрепи на първо четене, промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет

Със законопроекта се предлага да се въведе нова схема за държавна помощ за регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на без...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно­осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме

Предлага се въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (Директива (ЕС) 2021/514). Разпоредбите на директивата сл...

Правителството прие на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с основна цел въвеждане Директива 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставители на финансови отчети. Очакв...

Задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3б от ЗАДС

Дружеството ни притежава фотоволтаична централа. Част от произведената енергия продава на търговец на ел. енергия по силата на договор, а друга част потребява за собствени нужди. Имайки предвид изменението на Закона за акцизите и данъчните складове - § 6б, т. 3, б. “а”, в сила от...

Общодостъпност на социалните разходи, когато социалната придобивка не може да се използва от някои наети лица

Фирмата има сключен договор за застраховка “Живот” за всички лица по трудов договор или по договор за управление в размер на 60 лв. месечно за всяко наето лице. Застраховката покрива изискванията за социален разход в натура и е освободена от облагане. Предстои сключване на догово...

Определяне на мястото на изпълнение на доставките на услуги, предоставени от туроператор, които не са част от общата туристическа услуга

Дружеството е туроператор, който няма лиценз за международен транспорт на пътници и товари. Екскурзиите, които организира, са с обща пакетна цена, които обикновено съдържат пътуване, нощувка, посещение на забележителности и други. Въпросите, които поставям, са свързани с предоста...

Падеж и изискуемост на задължения

Кои задължения спадат към текущи задължения с падеж до три месеца. Например начислени на 31.10.2022 г. осигуровки за м. 10 със срок на плащане до 25.11.2022 г. водят ли се такива задължения или след като изтече срокът за плащане и вече са просрочени, тогава спадат към тях? Корпор...

Право на обезщетение поради пенсиониране

Трябва ли работодателят да получи информация от НОИ дали работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да му изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква при прекратяване на трудовия договор, сл...

Сумирано отчитане на работното време за работници по втори трудов договор

В нашата организация имаме назначен нещатен персонал. Част от работниците са назначени на втори трудов договор по чл. 111 от КТ, можем ли да въведем сумирано отчитане на работното време за част от тях? В чл. 142, ал. 2 и 3 КТ е предвидено, че работодателят може да установи сумир...

Трудов стаж за времето на майчинство

Отразява ли се на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит отпускът на майката за бременност и раждане и впоследствие за отглеждане на малко дете до две години? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се о...

Справочник

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: Как се попълва удостоверение, приложение № 10 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО при представено от лицето заявление-декларация, приложение № 8? Отговор: При попълване на данните в у...

Прилагане на нулева ставка на ДДС по § 15д, ал. 3 и 5 от ПЗР на ЗДДС за доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно

Национална агенция за приходите Писмо № ЕП-04-19-883/09.11.2022 г. на НАП ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) по § 15д, ал. 3 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС), приет с...

Справочна информация бр. 44/2022

      Централни валутни курсове за периода 18 - 24.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Министерство на финансите Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчн...

PDF версия на броя

Брой 44 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...