Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 44 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Приложението на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС при доставки на стоки на физически лица, установени извън ЕС

Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, когато получател по доставката е данъчно незадължено физическо лице, доставчикът не е задължен да издава фактура, освен ако получателят на доставката му изрично поиска това. Доставките, за които ...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет

Предлага се допълнение в данъчните облекчения за деца и деца с увреждания по чл. 22в и 22г от закона, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година. Така данъчното облекчение ще може да се ползва и от хора, когато за ...

Парламентът подкрепи на първо четене, промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет

Със законопроекта се предлага да се въведе нова схема за държавна помощ за регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за странат...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно­осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме

Предлага се въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (Директива (ЕС) 2021/514). ...

Правителството прие на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с основна цел въвеждане Директива 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3б от ЗАДС

Дружеството ни притежава фотоволтаична централа. Част от произведената енергия продава на търговец на ел. енергия по силата на договор, а друга част потребява за собствени нужди. Имайки предвид изменението на Закона за акцизите и данъчните складове -...

Общодостъпност на социалните разходи, когато социалната придобивка не може да се използва от някои наети лица

Фирмата има сключен договор за застраховка “Живот” за всички лица по трудов договор или по договор за управление в размер на 60 лв. месечно за всяко наето лице. Застраховката покрива изискванията за социален разход в натура и е освободена от облагане...

Определяне на мястото на изпълнение на доставките на услуги, предоставени от туроператор, които не са част от общата туристическа услуга

Дружеството е туроператор, който няма лиценз за международен транспорт на пътници и товари. Екскурзиите, които организира, са с обща пакетна цена, които обикновено съдържат пътуване, нощувка, посещение на забележителности и други. Въпросите, които по...

Падеж и изискуемост на задължения

Кои задължения спадат към текущи задължения с падеж до три месеца. Например начислени на 31.10.2022 г. осигуровки за м. 10 със срок на плащане до 25.11.2022 г. водят ли се такива задължения или след като изтече срокът за плащане и вече са просрочени,...

Право на обезщетение поради пенсиониране

Трябва ли работодателят да получи информация от НОИ дали работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да му изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква при прекра...

Сумирано отчитане на работното време за работници по втори трудов договор

В нашата организация имаме назначен нещатен персонал. Част от работниците са назначени на втори трудов договор по чл. 111 от КТ, можем ли да въведем сумирано отчитане на работното време за част от тях? В чл. 142, ал. 2 и 3 КТ е предвидено, че работо...

Трудов стаж за времето на майчинство

Отразява ли се на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит отпускът на майката за бременност и раждане и впоследствие за отглеждане на малко дете до две години? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов ...

Справочник

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: Как се попълва удостоверение, приложение № 10 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО при представено от лицето заявление-декларация, приложение № 8? Отговор...

Прилагане на нулева ставка на ДДС по § 15д, ал. 3 и 5 от ПЗР на ЗДДС за доставка, внос и вътреобщностно придобиване на хляб и брашно

Национална агенция за приходите Писмо № ЕП-04-19-883/09.11.2022 г. на НАП ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) по § 15д, ал. 3 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената с...

Справочна информация бр. 44/2022

      Централни валутни курсове за периода 18 - 24.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Министерство на финансите Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава странат...