Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 28, 17 - 23 юли 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 17 - 23 юли 2023 г.
Законодателство

Транспортните разходи в данъчната основа при внос според ЗДДС и според Директива 2006/112/ЕО

Като “внос” по смисъла на чл. 16 от ЗДДС най-общо се определя въвеждането на необщностни стоки1 на територията на страната, при което възникват митнически и данъчни задължения. След погасяване на тези задължения стоките се освобождават от митницата и добиват статут на стоки за св...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо гласуване промени в Закона за защита на растенията

Промените целят хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и на продуктите за растителна защита и са свързани със започната процедура за неизпълнение на задължения от страна на България. В допълнителните разпоредби на закон...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. С този регламент се отменя предишен регламент на ЕС от 2012 г.

Със законопроекта се правят изменения в административнонаказателни разпоредби на закона, като в разпоредбите на чл. 331, 331а и 334б се въвеждат необходимите позовавания и имуществени санкции за неизпълнение на новия регламент.  Предвижда се на предприятие, предоставящо услугата ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 27.6.2023 г.

Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика Решение за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите Решение за попълване състава на...

Въпроси и отговори

Аспекти по ЗКПО на разходите за маркетинг на предприятията

В Закона за корпоративното подоходно облагане липсва легална дефиниция на понятието “маркетинг”. Според български тълковен речник под термина маркетинг се разбира проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки. Дейностите, които обхваща маркетингът, са много, като...

Възнаграждение за платен годишен отпуск при положени нощен и извънреден труд през предходния месец

През предходния месец е положен и нощен труд, и извънреден труд. Включват ли се изплатените за тях суми при определяне на възнаграждението за платения годишен отпуск? Възнаграждението за платения годишен отпуск се определя по реда на чл. 177 от КТ. В съответствие с чл. 17, ал. 1...

Договор за възлагане на управлението

Медицински център иска да назначи лице на ДУК без възнаграждение. Лицето не е съдружник, нито собственик. Има ли законово основание, въз основа на което може да бъде подписан такъв договор? Ако приемем, че медицинският център е създаден в правната форма на ООД, съгласно чл. 141,...

Неплатен отпуск и размер на платения годишен отпуск

Служител ползва 30 работни дни неплатен отпуск в календарната година. Ще се отрази ли този отпуск на размера на полагащия се за същата календарна година платен отпуск? Размерът на платения отпуск за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на раб...

Обезщетение при уволнение поради болест

Въз основа на експертно решение на ТЕЛК с определена 95% неработоспособност и становище, че изпълняваната работа е неподходяща за лицето, трудовият му договор е прекратен по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, без да е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ. Дължи ли работодателят...

Осигурителни вноски по трудов договор за работници от Сърбия и Косово

Фирма ще назначи работници по трудов договор, като част от тях са граждани на Република Сърбия, а друга част на Република Косово. Какви осигурителни вноски се дължат за тях? 1. За гражданите на Република Косово: Между Република България и Република Косово няма сключена спогодба ...

Предизвестие за прекратяване на срочен договор, преминал в безсрочен

В срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ е предвиден срок на предизвестие 3 месеца. Впоследствие се установява, че договорът не отговаря на условията по КТ и на основание чл. 68, ал. 5 от КТ се счита за безсрочен. Какъв е срокът за предизвестие по такъв договор? В трудовия ...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Как се подава по електронен път заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ при смърт на осигурено лице? Заявление-декларация за изплащане на еднократна парична помощ при смърт на осигурено лице може да се подаде по електронен п...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Въпрос: Как се издават болничните листове при преносена бременност? Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск поради бременност, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни. Този болничен ли...

Данъчно третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранно юридическо лице съгласно българското вътрешно законодателство и СИДДО между България и Обединените арабски емирства

Писмо № М-26-В-193#1 от 22.05.2023 г. на НАП Фактическа обстановка: Българско юридическо лице получава технически услуги по смисъла на чл. 12, ал. 5, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в частност услуги, свързани с маркетинг и реклама от юридическо лице...

Облагане с данък на имоти, общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление на общински училища

Писмо № 3-626/10.05.2023 г. на НАП Според изложеното в запитването, във връзка с облагане с данък имоти общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление на общински училища, от Община са поставени следните въпроси: 1. Данъчно задължени лица ли са с ДНИ общинските уч...

Справочна информация бр. 28/2023

Централни валутни курсове за периода 7.07. - 13.07.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

PDF версия на броя

Брой 28 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...