начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Пример за данъчно третиране на задълженията от предходни години

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на задълженията от предходни години. Пример: В края на 2001 г. дружество “А” поради тежко финансово състояние е получило временна финанс...

Данъчно третиране на дарения, свързани с активи

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 50 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Съгласно чл. 53 (1) от ЗКПО, даренията, свързани с амортизируеми активи, се намаляват от данъчната им амортизируема стойност, което означава, че за финансираната чрез дарение част...

Документиране на посреднически услуги

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Ивайло Кондарев, разглежда данъчното третиране на туристическата агентска дейност. Туристическият агент следва да документира извършваните от него посреднически услуги по общия ред с издаването на фактура по чл. 1...

Доставка на стока с монтаж и инсталиране - право на данъчен кредит и документиране на авансите

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

Въпрос: Дружество сключва договор за доставка на производствено оборудване, включително инсталация, монтаж и пускане в действие. Доставчик е фирма, регистрирана по ДДС в Швеция. Договорено е авансово плащане, за което ще се издадат фактури от швейцар...

Преотстъпване на корпоративен данък при земеделски производител

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Дейността на фирмата ни е счетоводно обслужване на фирми и физически лица. В хода на работата, ни но годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните данъчни декларации възникнаха няколко казуса, на които молим да дадете спешен отговор...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО и без извършване на дейност

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: ЕООД е вписано в търговския регистър през м. агуст 2008 г. Досега не е извършвало никаква дейност, няма персонал, единствените транзакции са внасяне на записания капитал и заплащането на разходите за учредяване. Не се предвижда да започне дей...

Изплатени дивиденти от местни юридически лица на местни физически лица не се декларират по ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 15, 20 - 26 април 2009 г.

Въпрос: Фирмата е ЕООД и през месец март 2008 г. е взето решение за разпределяне и плащане на дивиденти в полза на уравителя, който е и собственик, и е местно физическо лице. През месец април 2008 г. е подадена декларация по чл. 201 от ЗКПО (която се...

Деклариране и облагане на доход от продажба на дървен материал по ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Фирма купува от физическо лице дървен материал с договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи покрай водоеми, които фирмата изсича и се намира в земеделски земи собственост на лицето. Тази продажба е еднократна за физическото л...

Право на приспадане на данъчен кредит, когато ДДС е изискуем от получателя или от вносителя

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ЗДДС е изменен и допълнен от парламента на 2 декември 2008 г., обн., ДВ, бр.106 от 2008 г. Създаде се нов чл. 73а. Той е твърде важен и принципен по своята същност,а съдържаща се в него нормативна разпоредба е необходима. С нея се решават и преодоляв...

Регулация на разходите за лихви

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос: Бихте ли ми дали разяснения относно текста на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗКПО. Конкретният казус е следния: ООД - с двама съдружници, тегли кредит за оборотни средства, като за обезпечение с използван личен имот - жилищна сграда, собственост на е...

Промените в необлагаемите доходи на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в "Държавен вестник" бр. 106 от 12 декември 2008 г. бяха направени някои промени, свързани с данъчното третиране на определени доходи на...

Облагане по ЗМДТ на даренията

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Учредих Фондация на името на моя син по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като учредител внесох 50 хил. лева капитал за нестопанска цел. Фондацията е регистрирана за частни нужди, въпреки че в Устава е насочена за подпомагане на ...

Отмяна на задължението за регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, бяха отменени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия, като отпадна изискването лицата, извършващи ...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки с периодично изпълнение

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на еднородни инертни материали. Договорено е заплащането на доставките на 15 и 30 число на сответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките ...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разх...