начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Корекции на данъчен кредит за дилърите на стоки втора употреба

в. Седмичен законник, бр. 41, 2 - 8 ноември 2009 г.

За целите на облагането с ДДС употребяваните индивидуално определени движими вещи, които в непроменен вид или след ремонт са годни за по- нататъшна употреба, се квалифицират като “стоки втора употреба” (§ 1, т. 19 на ДР от ЗДДС). Законът е наименовал...

Повишаването на акциза води автоматично и до повишаване на данъка върху добавената стойност

в. Седмичен законник, бр. 41, 2 - 8 ноември 2009 г.

Министерство на финансите предлага от 1 януари 2010 г. да се повиши акцизът за цигарите.Повишаването на акциза за цигарите ще доведе и до увеличаване на ДДС за тях. Размерът на ДДС зависи от размера на данъчната основа,защото тя се умножава с данъчна...

Определяне на данъчната основа на доставката на стока

в. Седмичен законник, бр. 41, 2 - 8 ноември 2009 г.

Тъй като имаме купени от чужбина преди 3 години ПЕ тръби на склад на стойност, която е значително по-висока от пазарната в момента, а е абсолютно необходимо те да се продадат предвид кризата, складовите разходи и необходимостта от средства за предпри...

Данъчно третиране по ЗДДС на търговска площ, отдадена под наем

в. Седмичен законник, бр. 40, 26 октомври - 1 ноември 2009 г.

Община е предоставила на търговско дружество за ползване терен под наем за построяване на павилион, в който да се осъществява стопанска дейност. Теренът, отдаден под наем, е в строителните граници на населено място. Какво е данъчното третиране на таз...

Данъчно третиране на застрахователна услуга

в. Седмичен законник, бр. 40, 26 октомври - 1 ноември 2009 г.

При фактуриране на наем на автомобил застраховката е платена от наемодателя. Как трябва да се префактурира на наемателя? Съгласно чл. 47 от ЗДДС, е освободена доставка. Трябва ли да се издаде фактура, след като фирмата не е застраховател, или е нужен...

Данъчно облагане върху недвижими имоти на земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Подлежат ли на облагане с данък върху недвижимите имоти земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен"? Съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не се облагат с данък върху ...

Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Физическо лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и в момента работи по трудов договор. Работодателят внася всички осигурителни вноски, както и на другите колеги, които не са пенсионери. Правилно ли е това и не може ли да се ползва облекч...

Данъчно третиране на разходи

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Фирма е сключила договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ с физическо лице, което е студент, редовно обучение във висше учебно заведение. Как се третират по ЗКПО направените разходи по този договор и има ли някакви законови ограничения...

Отчитане на непризнати разходи по ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Как се отчитат непризнатите разходи по ЗКПО, които са свързани с ДДС? Става въпрос за непризнати разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5 и 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Първата хипотеза (по т. 3 на чл. 26) се отнася за начислен данъ...

Разпределение на дивиденти

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Две физически лица са съдружници в ООД, което от своя страна е собственик на ЕООД. През 2009 г. едноличното дружество изплаща дивидент на собственика си. Може ли този дивидент да бъде разпределен между физическите лица, съдружници в дружеството, полу...

Посредническа услуга

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Фирма има сключен договор за извършване на посреднически услуги на чуждестранно лице, установено в Русия, срещу получаване на комисионно възнаграждение. Услугата, която се извършва, е свързана с продажба на стоки, които руската фирма фактурира директ...

Документиране на доставки, които не са доставки на стока или услуга по смисъла на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Как се документират доставките, които не са доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС? Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия и това ...

Прилагане на § 18 от ПЗР на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Фирма има сключен договор за работа на ишлеме с регистрирана по ДДС фирма във Франция. Доставката ще бъде извършена през юни 2009 г. През ноември 2008 г. е получено авансово плащане, за което не е начислен ДДС. Може ли да се приложи § 18 от ПЗР на ЗД...

№ 96-00-191 от 22.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка по договор за лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 03.04.2006 г. АД сключва договор за лизинг на недвижим имот с ООД за срок от 10 години. Вследствие на неизпълнение на клаузите по договора от страна на лизингополучателя, договорът е прекрат...

№ 96-00-177 от 09.06.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои сключване на договор с канадска фирма, която възлага опаковане на предоставени от последната материали - табели. След като се извърши опаковането, част от опакованата стока, посочена...