начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Използване на коефициент при определяне на годишния размер на частичен данъчен кредит

в. Главен счетоводител, бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.

В сп. "Финанси и право", бр. 11 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса как се използва коефициентът при определяне на годишния размер на частичния данъчен кредит. 1. Определяне размера и посоката на годишните корекции на п...

№ 24-00-1 от 08.01.2009 г. Относно: методика на действията на органите по приходите в ревизионния процес

в. Главен счетоводител, бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.

ОТНОСНО: Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК І. Цел на...

Данъчно третиране по ЗДДС на субсидиите, предоставяни на производителите при продажба на качествено мляко

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В процеса на прилагане на ЗДДС често се поставя въпросът включват ли се в данъчната основа субсидиите, които се предоставят от Държавния фонд "Земеделие" за произведено и продадено качествено мляко - краве, биволско, овче и козе. Следва да се има пре...

Новият ред за авансово облагане на доходите от стопанска дейност и от наем през 2009 г.

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

Една от най-съществените промени в облагането на физическите лица през 2009 г. е въведеният нов ред за авансово облагане на придобитите от тях доходи от стопанска дейност и от наем. От 1 януари 2009 г. е в сила нова редакция на чл. 43 от Закона за да...

Доходите от продажба на недвижим жилищен имот са необлагаеми

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: Моля да ми бъде разяснено декларирането (евентуалното деклариране) на продаден имот (единствено основно жилище) през 2008 г., закупено преди повече от 1 година, от лице което няма други продажби на нежвижими или други вещи същата година, като...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2009 г.

Промените, утвърдени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн. ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., внасят съществени изменения в режима за функциониране на данъка на територията на страната. С част от тях се отстраняват съществуващ...

Задължителна регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

С § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) беше допълнен текста на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно тази разпоредб...