начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Срок за представяне на болничните листове в ТП на НОИ

в. Седмичен законник, бр. 35, 21 - 27 септември 2009 г.

Работодателят не изпраща в НОИ предадения от мен болничен лист вече 25 дни, с аргумента, че проверява дали същият е издаден по законовия ред. Към коя институция да се обърна за защита на правата си и за санкция на работодателя, който не спазва законо...

Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.

Обезщетението за първия ден за бременност и раждане за сметка на работодателя ли е, или е за сметка на ДОО? И ако е за сметка на ДОО, къде точно е формулирано в нормативната уредба? Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бреме...

Документи за осигурителен стаж

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Какви документи за осигурителен стаж се издават на работещите по чл. 114 от КТ, като се има предвид промяната на Кодекса на труда от 1 януари 2009 г.? На основание чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от мес...

№ 74-68-1 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП?

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Учителски ли е стажът като "математик" в ЕИЦ при МНП? Без този стаж лице, което работи като учител, има 23 години учителски стаж. Ще може ли същото да се пенсионира като учител при по-ниска възраст? Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пен...

№ 03-08-25 от 02.04.2009 г. Относно: Пенсиониране при трета категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Наш служител има стаж 15 години към Националната служба за охрана и МВР, 18 години стаж от трета категория труд и навършена 53-годишна възраст. Може ли да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и на коя дата? За пенсиониране по реда на...

Ползване на осигурителни права в България и ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

От 2006 г. насам физическо лице учи, работи и се осигурява в Германия. Как може да ползва правата си на осигурен, когато е в България? Както се разбира от въпроса, физическото лице попада в обхвата на осигурителната система в Германия и има качествот...

№ 94А-1860-1 от 02.04.2009 г. Относно отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Беше ми отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като не е прието, че стажът ми като минен спасител и началник РМСК е положен по реда на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Правилно ли е това? Съгласно разпоредбата ...

№ 91-01-180 от 31.07.2009 г. ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г.

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г. на ГД "Пенсии" при НОИ в частта, отнасяща се за зачитане на осигурителен стаж съгласно § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО, във връзка с чл. 76, буква "е" от отм. ППЗП по "взаимн...

Внасяне на осигуровки от самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

През 2008 г. физическо лице се осигурява за работа по трудов договор и внася осигурителни вноски като лице, упражняващо свободна професия, върху избран осигурителен доход от 500 лв. През годината обаче е реализирало доходи само от трудовите си правоо...

Задължителни здравни осигуровки

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

Лице, което получава пенсия, упражнява дейност като самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващият се не желае да внася осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Задължителни ли са здравните вноски и подава ли се декларация образец № 1 в ...

Придобиване на право за пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

Разпоредбите относно времето, което се признава за осигурителен стаж при работа при непълно работно време, които се прилагат след 1 януари 2003 г. затрудняват при определяне на момента, от който работодателят може да прекрати трудов договор на основа...

№ 91-01-163 от 21.07.2009 г. ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

ОТНОСНО: Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО 1. Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ в тримесечен срок от влизането в сила на закон...

№ 23-22-292 от 18.03.2009 г. ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

ОТНОСНО: Коригиране на здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ за осигуряване в страна членка, различен от Е 101 На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са задължително осигурени в НЗОК лицата, ...

№ 20-21-145 от 03.06.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2009 г.

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло, изплащани съгласно колективен трудов договор Фактическа обстановка: Съгласно издаденото удостоверение обр. УП-2 на служител при Община Х (който не е държавен служител) в осигурител...

Осигурителни вноски за временна нетрудоспособност

сп. Български законник, бр. 8, Август 2009 г.

Въпрос: Съдружник в ООД се осигурява само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Преди време по спешност постъпва в болница, откъдето е издаден болничен лист с диагноза “инсулт”. Ясно е, че той няма право на обезщет...