начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на членове на управителни и контролни съвети на юридически лица с нестопанска дейност

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.

Управител по договор с юридическо лице с нестопанска цел не получава възнаграждение. При това положение следва ли да се осигурява по ДОО и здравно осигуряване и върху какъв осигурителен доход, ако трябва - прагът за категорията и съответният отрасъл ...

№ 91-01-137 от 26.06.2009 г. ОТНОСНО: Измененията в давностните срокове по Кодекса за социално осигуряване от 01.01.2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.

Указания Раздел I Съгласно изменението на чл. 115, ал. 1 КСО от 01.01.2009 г. вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върх...

№ 91-01-122 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2009 г.

Указания ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване и на чл. 40, ал. 3 КСО относно паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване По реда на глава осма "Спорове" от КСО се ре...

№ 20-15-427 от 10.08.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски от работодател за уволнен работник, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.

В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОУИ" - Пловдив ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: С влязло в сила решение на Районен съд - гр. ... е признато за незаконно уволнениет...

№ 04-13-84 от 28.08.2009 г. ОТНОСНО: Начини за превеждане на задължителните осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.

По повод запитването ви, препратено по компетентност от Министерството на труда и социалната политика и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 04-13-84 от 05.08.2009 г., отговаряме следното: 1. Редът за внасяне и разпределение на внесените в Националната агенц...

№ 3-3679 от 05.08.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на членовете на съвета на директорите в акционерно дружество

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2009 г.

Според изложената фактическа обстановка в запитването "Х" АД е дружество с едностепенна система на управление. Същото се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от три лица. Във връзка с това се поставят следните въпроси: 1....

Зачитане на осигурителен стаж, при неизплатени заплати и осигуровки

в. Седмичен законник, бр. 42, 9 - 15 ноември 2009 г.

Във връзка с писмо на НАП 96-00-82 от 09.03.2009 г. възникна следният въпрос: От дружество Х за 2006 г. са начислени счетоводно дължимите заплати и осигуровки, но не е подадена в НАП Декларация обр. 1 за персонала на трудови договори, защото тогава р...

Внасяне на здравноосигурителни вноски от студент получаващ доходи от наем

в. Седмичен законник, бр. 40, 26 октомври - 1 ноември 2009 г.

Студент редовно обучение в български ВУЗ започва да получава доходи от наем. Необходимо ли е студентът да уведоми ВУЗ за това и да започне сам да внася здравноосигурителните си вноски на основание ЗЗО чл. 40, ал. 5 и съответно да подлежи на годишно и...

Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Физическо лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и в момента работи по трудов договор. Работодателят внася всички осигурителни вноски, както и на другите колеги, които не са пенсионери. Правилно ли е това и не може ли да се ползва облекч...

№ 94К-1411-1 от 10.07.2009 г. Относно: Получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещо лице

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

ОТНОСНО: Навършил съм изискуемата се от закона възраст и имам сбора от осигурителния стаж и възрастта, необходими за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. Притежавам и допълнително споразумение към трудовия договор, което да послужи за прекрат...

№ 20-25-83 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на осигурителния доход на лице, което упражнява трудова дейност като регистриран земеделски производител и по трудово правоотношение

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

В отговор на ваше запитване ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие работите във фирма като като магазинер на 4-часов работен ден и като земеделски производител - имате земеделска земя и лозя. Интересувате се какви са правните...

№ 3-2972 от 23.06.2009 г. ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на служител за времето, през което е останал без работа поради прекратяване на трудовото правоотношение и впоследствие възстановен на работа от работодателя Постъпило е писмено запитване по приложението на осигурителното законод...

№ 01-01-44 от 14.07.2009 г. Относно: Инвалидна пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

ОТНОСНО: Получавам лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност Имам ли право като инвалид на 20% от пенсията на баща ми, който е починал? Само преживелият съпруг/съпруга има право към личната си пенсия да получ...

Режим за позлване на болничен при гледане на член на семейството

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2009 г.

Въпрос: При гледане на болен член от семейството кои членове се включват в понятието “семейство” и какъв е режимът на ползване на болнични от тях? Отговор: За членове на „семейството” съгласно чл. 45, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се...

Лихва за просрочие

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2009 г.

Въпрос: ЕТ не е внасял от 01.10.2000 г. осигуравки за ОЗМ, а има подадена декларация за осигуряване за пенсия и ОЗМ от тази дата след прекъсване на осигуряването си в м. юли същата година. След проверка от НАП лицето е уведомено, че трябва да довнесе...