Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 91-00-72 от 23.02.2009 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни...

№ 70-454-1 от 23.01.2009 г. Относно отразяване на болничен лист при бременност

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.

ОТНОСНО: Назначихме служителка по трудово правоотношение от месец август, а през ноември тя представи болничен лист за полагаеми се 45 дни преди раждане, които започват от 25 октомври. За октомври вече сме подали декларация-образец № 1, където за лиц...

Здравноосигурителни вноски

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

Въпрос: Собственичка на дружество се осигурява по трудов договор и като управител (като самоосигуряващо се лице) в същото дружество. В момента лицето е в отпуск по майчинство. Какви здравни осигуровки се дължат? Само по трудовия договор ли се дължат ...

Осигурителни вноски по трудов и по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

Въпрос: Лице работи по трудов и по граждански договор от 1.04 до 30.04.2009 г., като сумата по гражданския договор е 150 лева. Дължат ли се осигуровки от лицето и от работодателя по гражданския договор или не. Подава ли се Д1 и Д6 за граждански догов...

Процедура за придобиване на право на пенсия от български гражданин, живеещ и работещ в Аржентина

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда следния казус: Българска гражданка, която има 15 години трудов стаж, осъществен в България, с платени всички необходими осигурителни вноски, от 7 години живее в Аржентина, къ...

Изтегляне на натрупаните средства от индивидуалната партида на универсален пенсионен фонд

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

В бр. 2 от 2008 г. на сп. “Експерт” Петя Тодорова, експерт по ДЗПО, разглежда казуса: Лице, което през м. януари 2009 г. ще навърши 49 години, все още не е намерило нова работа, макар че от няколко месеца му е изтекло обезщетението за безработица. Им...

Изчисляване на парично обезщетение за бременност и раждане

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос: Как би се изчислило парично обезщетение за бременност и раждане по болничните листове за 135 календарни дни и за времето на ползвания отпуск от 135 до 410 календарни дни на лице, което е осигурено по един основен и по един допълнителен трудов...

Осигурителен стаж за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Имаме работничка, на длъжност "хигиенист", която е освободена от работа, поради съкращение в щатното разписание на 15.05.2003 г. Същата е спечелила, заведеното от нея дело, но не се е явила в предприятието за да предяви претенциите си по дело...

Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО през 2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

През 2009 г. се променят размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" на ДОО като за първи път се регламентира и участието на държавата с трансфер във фонда. Съгласно новосъздадената в чл. 21, т. 5 от КСО, държавата участва в осигуряването за ...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от об...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно оси...

Сключване на граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

Въпрос: Собственик на ЕТ и ЕООД и едновременно съдружник в още две ООД-та е управител, вписан в съдебните решения на трите дружества и председател на сдружение с нестопанска цел. Лицето се самоосигурява от ЕТ. Следва ли да се осигурява от другите дру...