начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигурителен стаж за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Имаме работничка, на длъжност "хигиенист", която е освободена от работа, поради съкращение в щатното разписание на 15.05.2003 г. Същата е спечелила, заведеното от нея дело, но не се е явила в предприятието за да предяви претенциите си по дело...

Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО през 2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

През 2009 г. се променят размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" на ДОО като за първи път се регламентира и участието на държавата с трансфер във фонда. Съгласно новосъздадената в чл. 21, т. 5 от КСО, държавата участва в осигуряването за ...

Осигуряване на прокурист - пенсионер

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 11 от 2008 г. Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса как следва да се осигурява прокурист в търговско дружество, който е пенсионер. От коя дата трябва да се осигурява - от датата на избора му от об...

№ 91-01-18 от 22.01.2009 г. - OТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно оси...

Сключване на граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

Въпрос: Собственик на ЕТ и ЕООД и едновременно съдружник в още две ООД-та е управител, вписан в съдебните решения на трите дружества и председател на сдружение с нестопанска цел. Лицето се самоосигурява от ЕТ. Следва ли да се осигурява от другите дру...