начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Издаване на писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.

В сп. „Счетоводство XXI”, бр. 5 – 6 от 2010 г. Венета Георгиева – консултант, отговаря на въпроса длъжен ли е работодателят да издаде писмена заповед за прекратяване на трудов договор за определен срок, след като страните са се договорили за този сро...

Уведомяване на работодател за ползване на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2010 г.

В сп. „Счетоводство +”, бр. 6 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, разглежда следния казус: Трябва ли, и колко дни предварително, да се уведомява работодателят, когато работникът или служителят иска да ползва неплатен отпуск, който се з...

Изчисляване на платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.

В бр. 4/5 от сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Във фирмата ни се изплащат допълнителни средства за работна заплата с непостоянен характер в зависимост от постигнатите резултати от труда. Техният размер се определя...

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ КОНКУРС

в. Седмичен законник, бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.

Имам малък цех, в който е предстоящо освобождаването на работно място поради напускането на един от работниците. Искам да назнача на негово място заместник с конкурс. В чл. 96 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовото правоотношение възниква с л...

ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

в. Седмичен законник, бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.

В началото на м. април т.г. започнах ползването на платения си годишен отпуск за миналата година. По време на ползването на отпуска се разболях и лекарят ми даде 5 дни болнични. След като разрешения ми платен годишен отпуск свърши, поисках от работод...

РАБОТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

в. Седмичен законник, бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.

Т.нар. “ненормиран работен ден” е изключително популярен в практиката, като много често с необходимостта от неговото въвеждане се спекулира и злоупотребява. Смесването му с полагането на извънреден труд създава недоразумения и обосновава необходимост...

Изплащане на обезщетение на служителка, при положение че фирмата не отчита дейност

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2010 г.

Въпрос: Работодател (съдружник в ООД, който управлява дружеството и се самоосигурява на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО) прекратява трудовия договор със своя работничка, считано от 01.11.2009 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. В същото в...

Изтичане на предизвестие

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2010 г.

Въпрос: Преди около месец е връчено предизвестие за прекратяване на трудовите договори на служители – поради съкращаване на щата. Един от определените за съкращаване служители е бил в отпуск по болест и поради това предизвестието му е връчено на него...

Разрешаване за ползване на платен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.

В „Труд и работна заплата”, месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 65 от май 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния случай: Има ли работодателят срок да отговори на молбата на работника или служителя и да му разреши ползването на пл...

Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.

В сп. „Експерт”, бр. 1 от 2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда лице, което работи по договор за управление, и ако има - на ...

№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.

ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същи...

№ 26-184 от 19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2010 г.

ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде склю...

Писмено разрешение за ползване на платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.

В бр. 5-6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, юрист, специалист по трудово право, разглежда казуса: При ползване на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ работодателят трябва ли да издава друг документ освен съгласието си върху ...

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА, СЕЗОННА ИЛИ КРАТКОТРАЙНА РАБОТА ИЛИ ДЕЙНОСТ

в. Седмичен законник, бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.

Масовата практика в края на 90-те години на миналия век на сключване на срочни трудови договори за дейности, които всъщност имат постоянен характер, доведе до изрично ограничително изброяване на законово равнище на случаите, в които това е допустимо....

ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

в. Седмичен законник, бр. 28, 19 - 25 юли 2010 г.

В бр. 103 от 29.12.2009 г. на “Държавен вестник” е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С този закон нашето законодателство е приведено в съответствие с изискванията на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. з...