начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г. > № 26-892 от 14.03.2014 г. ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-892 от 14.03.2014 г. ОТНОСНО: Целият стаж ли на служителя, придобит при работодателя, в това число на различни места и длъжности, се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит тру­дов стаж и професионален опит?

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се определя за придобит трудов стаж и профе­сионален опит в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).

   Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ при определяне разме­ра на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Според чл. 12, ал. 5 НСОРЗ условията, при които се зачита сходният характер на рабо­тата, длъжността или професията, се определят с колекти­вен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

   С оглед на това, работодателят е длъжен да отчете трудов стаж и опит на служителя, който е работил преди това при друг работодател, само когато е придобит на същата или сходна по характер работа, длъжност или професия.
В чл. 12, ал. 2 от наредбата е предвидено, че за придо­бит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да ра­боти в предприятието, т.е. при същия работодател, в т.ч. на различни места и длъжности.
В случая работодателят е длъжен да отчете целият стаж на служителя, придобит при него, в т.ч. на различни места и длъжности, т.е. без значение, дали служителят е работил на сходни по характер работи, длъжности или професии.

   Министър: (п)
(не се чете)Статия със свободен достъп