Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.
Писма и указания

НФ-5 от 28.07.2014 г. ОТНОСНО: Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

Настоящото указание се издава на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани...

№ 12-45 от 21.02.2014 г. ОТНОСТНО: Работодателят издава правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите. Държавни служители по смисъла на Закона за държав­ния служител не могат да бъдат избирани за представители на работниците и слу­жителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

Съгласно чл. 181, ал. 1 от Кодекса на труда, работодате­лят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотно­шение и урежда организация...

№ 24-31-35 от 27.05.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

В хода на ревизионното производство е установено, че ревизираното лице е чуждестранно юридическо лице, установено в Белгия (белгийско дружество). В България същото е регистрирано за целите на ДДС чрез акредитиран представител. За м. 04.2014 г. лицето...

№ 24-34-44 от 09.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, в което е посочено, че дружеството е производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Във връзка с въведената със Закона за енергията от възобн...

№ 26-131 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: По силата на закона колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синди­калната организация - страна по договора, както и на тези които се присъединят към него. Няма пречка в него да бъдат предви­дени клаузи, които да се отнасят до всеки работник и служител в предприятието, независимо от синдикалното му членство.

Съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда колектив­ният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация страна по договора, както и на тези които се присъединят към него. В колективния т...

№ 26-892 от 14.03.2014 г. ОТНОСНО: Целият стаж ли на служителя, придобит при работодателя, в това число на различни места и длъжности, се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит тру­дов стаж и професионален опит?

По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се опреде...

№ 3-1197 от 12.05.2014 г. ОТНОСНО: Начин на документиране и доказване извършването на транспортна или спедиторска услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружество е с основна дейност транспорт и спедиция. Изпълнява транспортни заявки от възложител като организира превоза. След получаването на транспортния документ за успешно извършен превоз - ЧМР се изпраща заедно с фа...

№ 3-1532 от 20.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лицето Ц.Ш. е регистриран като свободна професия - програмист и е самоосигуряващо се лице. Облагаемият му оборот за 12 месеца назад е около 3000 лв. Има сключен договор за изработка на софтуер по техническо задание, ко...

№ 94-Х-80 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Изложената фактическа обстановка е следната: Руска гражданка е омъжена за български гражданин и живее и работи в България. Има издаден ЛНЧ и разрешено продължително пребиваване в България. Въпросът, който се поставя е в нейния случай трябва ли да бъд...

№ М-24-33-18 от 30.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

През месец януари 2014 г. дружество е произвело електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) 2259.0 квт/ч., по цена без данък върху добавената стойност 0,40070 лв. за квт/ч на стойност 905,38 лв., съгласно протокол на дружеството – по...

Анотации

Дейност на сдружение с нестопанска цел

В бр. 15/2014 г на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Сдружение с нестопанска цел е спечелило проект по програма, финансиран от Европейската комисия, администрирана в България. Следва ли да се води счетоводство,...

Документиране на задатък

В бр. 13/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен кансултант отговаря на следния въпрос: ЕООД е собственик на недвижим имот, който подготвя за продажба. Към този момент има предоставена от купувача сума за спиране да се предлага имота. Следва да б...

Изготвяне график за ползване на отпуските

В бр. 8/2014 г. на сп.„Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се изготвя график за ползване на отпуските и как се ползва отпуск извън утвърдения графика? До 31 декември на предходната календарна година ра...

Изменения в ЗДДС и ППЗДДС, отнасящи се за договорите за лизинг

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви изменения са направени в ЗДДС и ППЗДДС, които касаят договорите за лизинг? Съгласно новата редакция на чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС от 01.01.2014 г....

Негативни последици от гледна точка на ЗКПО от неиздаване на фактура

В бр. 14/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Група от предприятия за консултантски услуги в областта на одита, счетоводството, правните услуги и отдаването под наем на офиси ползва счетоводните услуги ...

Нови ал. 5 и 6 на чл. 201 на ЗКПО

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какви са практически аспекти за прилагане на новите две алинеи на чл. 201 от ЗКПО относно декларирането на данъка при източника? Според нов...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работя при сумирано изчисляване на работното време на 12-часови смени. При изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ не ми зачитат нощния труд към ...

Обезщетение при пенсиониране

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: От фирмата искат да ме пенсионират от 1 май 2014 г. Колко заплати трябва да ми се изплатят като обезщетение при пенсиониране, при положение, че съм работил по...

Облагаем оборот за задължителна регистрация

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Включва ли се оборотът от доставките с обратно начисляване на ДДС в облагаемия оборот за задължителна регистрация? Да, включва се. Доставк...

Обратно начисляване на ДДС

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Когато доставчик на зърнени или технически култури е физическо лице, което не е данъчно задължено, а получателят е регистрирано по ЗДДС лице,...

Осчетоводяване на финансирането

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирма (ЕООД), е почти без дейност и не е регистрирана по ЗДДС. Собственика има желанието да отпечата и издаде луксозен албум за негов дядо - известен художник...

Осчетоводяване щета на лизингов автомобил

В бр. 15/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Получавам фактура за ремонт на лизингов автомобил, като в нея не е записано, че ремонтът е на лизинговия автомобил, а пише челно стъкло, декоративна лайсна ...

Отписване на сграда и земя

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Нашето дружество е със 100% общинска собственост. С решение на общинския съвет се изважда от имуществото на...

Отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Наша служителка, която установи след преглед и изследване, че е бременна, иска да ползва отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ, когато и се налага д...

Отразяване на загубата от обезценка на вземанията в ГФО

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отразява загубата от обезценка на вземанията в Годишния финансов отчет? Как се извършва отписването на вземания? Стойността на вземанията, която с...

Пенсионер на граждански договор

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: След пенсиониране служител започва работа по граждански договор с фиксиран осем часов работен ден. Има ли нарушение на закона? Отношенията при предоставянето ...

Преобразуване на категорийния стаж

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува категорийния стаж според общите и специални правила на КСО? Стажът, придобит от лицата, работили при условията на първа и/или ...

Прослужено време на новоназначен служител

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист отговаря на следния въпрос: Времето в Бюрото по труда (с обезщетение) счита ли се за трудов стаж при определяне на процент прослужено време на новоназначен служител? Времето,...

Сключване на договор с нова служба по трудова медицина

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли срок за прехвърляне на личните медицински досиета след сключване на договор с нова служба по трудова медицина? За да се проследява здравното състояние...

Справочник

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ПОЛЗВАТ БАЗОВ ПАКЕТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА По време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, българските ученици...

Данъчен календар 1 - 15 септември

До 10-и септември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 16 от 2014 г.

ДВ, бр. 62, от 29.7.2014 г. Народно събрание Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постиже...

ЗДДС ще бъде изменен

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В Парламента е внесен проект за измене­ние на ЗДДС. Предлаганите промени са във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път,...

НОИ продължава да приема заявления за промяна на платеца

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че продължава да приема заявления за промяна на платеца за всички свои клиенти, които имат представени в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за болест, ...

Осигурителен календар за септември 2014 г.

[[table_1]]...

От следващата година болничните стават електронни документи

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 1 януари лекарите вече няма да изда­ват хартиени болнични листове, а ще изпра­щат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Болничн...

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение

ГЛАВНАТА ИНСПЕК­ЦИЯ ПО ТРУДА Работещите, които не могат да се явят на работа заради бедствие, имат право на обезщетение, припомниха от Главната инспек­ция по труда (ГИТ) във връзка с бедствено­то положение в различни региони в страна­та, предизвикан...

Справочна информация бр. 16/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юли - 11 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...