Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.
Писма и указания

НФ-5 от 28.07.2014 г. ОТНОСНО: Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

Настоящото указание се издава на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регион...

№ 12-45 от 21.02.2014 г. ОТНОСТНО: Работодателят издава правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите. Държавни служители по смисъла на Закона за държав­ния служител не могат да бъдат избирани за представители на работниците и слу­жителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

Съгласно чл. 181, ал. 1 от Кодекса на труда, работодате­лят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотно­шение и урежда организацията на труда в предприятието съ...

№ 24-31-35 от 27.05.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

В хода на ревизионното производство е установено, че ревизираното лице е чуждестранно юридическо лице, установено в Белгия (белгийско дружество). В България същото е регистрирано за целите на ДДС чрез акредитиран представител. За м. 04.2014 г. лицето е декларирало в дневника за п...

№ 24-34-44 от 09.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, в което е посочено, че дружеството е производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Във връзка с въведената със Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) такса ...

№ 26-131 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: По силата на закона колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синди­калната организация - страна по договора, както и на тези които се присъединят към него. Няма пречка в него да бъдат предви­дени клаузи, които да се отнасят до всеки работник и служител в предприятието, независимо от синдикалното му членство.

Съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда колектив­ният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация страна по договора, както и на тези които се присъединят към него. В колективния трудов договор, който сте прило...

№ 26-892 от 14.03.2014 г. ОТНОСНО: Целият стаж ли на служителя, придобит при работодателя, в това число на различни места и длъжности, се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит тру­дов стаж и професионален опит?

По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се определя за придобит трудов стаж и п...

№ 3-1197 от 12.05.2014 г. ОТНОСНО: Начин на документиране и доказване извършването на транспортна или спедиторска услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружество е с основна дейност транспорт и спедиция. Изпълнява транспортни заявки от възложител като организира превоза. След получаването на транспортния документ за успешно извършен превоз - ЧМР се изпраща заедно с фактура за плащане към съответни...

№ 3-1532 от 20.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лицето Ц.Ш. е регистриран като свободна професия - програмист и е самоосигуряващо се лице. Облагаемият му оборот за 12 месеца назад е около 3000 лв. Има сключен договор за изработка на софтуер по техническо задание, което е част от софтуерен продук...

№ 94-Х-80 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Изложената фактическа обстановка е следната: Руска гражданка е омъжена за български гражданин и живее и работи в България. Има издаден ЛНЧ и разрешено продължително пребиваване в България. Въпросът, който се поставя е в нейния случай трябва ли да бъдат внасяни здравноосигурителни...

№ М-24-33-18 от 30.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

През месец януари 2014 г. дружество е произвело електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) 2259.0 квт/ч., по цена без данък върху добавената стойност 0,40070 лв. за квт/ч на стойност 905,38 лв., съгласно протокол на дружеството – получател по доставката. Таксата...

Анотации

Дейност на сдружение с нестопанска цел

В бр. 15/2014 г на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Сдружение с нестопанска цел е спечелило проект по програма, финансиран от Европейската комисия, администрирана в България. Следва ли да се води счетоводство, при положение, че проектът се...

Документиране на задатък

В бр. 13/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен кансултант отговаря на следния въпрос: ЕООД е собственик на недвижим имот, който подготвя за продажба. Към този момент има предоставена от купувача сума за спиране да се предлага имота. Следва да бъде подписан предварителен дог...

Изготвяне график за ползване на отпуските

В бр. 8/2014 г. на сп.„Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се изготвя график за ползване на отпуските и как се ползва отпуск извън утвърдения графика? До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график ...

Изменения в ЗДДС и ППЗДДС, отнасящи се за договорите за лизинг

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви изменения са направени в ЗДДС и ППЗДДС, които касаят договорите за лизинг? Съгласно новата редакция на чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС от 01.01.2014 г. е налице доставка на стока пр...

Негативни последици от гледна точка на ЗКПО от неиздаване на фактура

В бр. 14/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Група от предприятия за консултантски услуги в областта на одита, счетоводството, правните услуги и отдаването под наем на офиси ползва счетоводните услуги на една от фирмите в групата, ...

Нови ал. 5 и 6 на чл. 201 на ЗКПО

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какви са практически аспекти за прилагане на новите две алинеи на чл. 201 от ЗКПО относно декларирането на данъка при източника? Според новата ал. 5 на чл. 201 от ЗКПО с...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работя при сумирано изчисляване на работното време на 12-часови смени. При изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ не ми зачитат нощния труд към брутното възнаграждение, защот...

Обезщетение при пенсиониране

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: От фирмата искат да ме пенсионират от 1 май 2014 г. Колко заплати трябва да ми се изплатят като обезщетение при пенсиониране, при положение, че съм работил повече от 22 години за нея? Какв...

Облагаем оборот за задължителна регистрация

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Включва ли се оборотът от доставките с обратно начисляване на ДДС в облагаемия оборот за задължителна регистрация? Да, включва се. Доставките, които не се включват в об...

Обратно начисляване на ДДС

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Когато доставчик на зърнени или технически култури е физическо лице, което не е данъчно задължено, а получателят е регистрирано по ЗДДС лице, как се документират доставкит...

Осчетоводяване на финансирането

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирма (ЕООД), е почти без дейност и не е регистрирана по ЗДДС. Собственика има желанието да отпечата и издаде луксозен албум за негов дядо - известен художник от близкото минало и да го пр...

Осчетоводяване щета на лизингов автомобил

В бр. 15/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Получавам фактура за ремонт на лизингов автомобил, като в нея не е записано, че ремонтът е на лизинговия автомобил, а пише челно стъкло, декоративна лайсна и монтаж. На 01.07.2014 г. в б...

Отписване на сграда и земя

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Нашето дружество е със 100% общинска собственост. С решение на общинския съвет се изважда от имуществото на дружеството земя и сграда. Съ...

Отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Наша служителка, която установи след преглед и изследване, че е бременна, иска да ползва отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ, когато и се налага да ходи в работно време на меди...

Отразяване на загубата от обезценка на вземанията в ГФО

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отразява загубата от обезценка на вземанията в Годишния финансов отчет? Как се извършва отписването на вземания? Стойността на вземанията, която се посочва в баланса е нетната ...

Пенсионер на граждански договор

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: След пенсиониране служител започва работа по граждански договор с фиксиран осем часов работен ден. Има ли нарушение на закона? Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат сам...

Преобразуване на категорийния стаж

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува категорийния стаж според общите и специални правила на КСО? Стажът, придобит от лицата, работили при условията на първа и/или втора категория труд, се зачит...

Прослужено време на новоназначен служител

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист отговаря на следния въпрос: Времето в Бюрото по труда (с обезщетение) счита ли се за трудов стаж при определяне на процент прослужено време на новоназначен служител? Времето, през което лицето е получавал...

Сключване на договор с нова служба по трудова медицина

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли срок за прехвърляне на личните медицински досиета след сключване на договор с нова служба по трудова медицина? За да се проследява здравното състояние на всеки работещ във връзка с...

Справочник

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ПОЛЗВАТ БАЗОВ ПАКЕТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА По време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, българските ученици, редовни студенти и докторант...

Данъчен календар 1 - 15 септември

До 10-и септември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или дру...

Държавен вестник в бр. 16 от 2014 г.

ДВ, бр. 62, от 29.7.2014 г. Народно събрание Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите За...

ЗДДС ще бъде изменен

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В Парламента е внесен проект за измене­ние на ЗДДС. Предлаганите промени са във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно...

НОИ продължава да приема заявления за промяна на платеца

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че продължава да приема заявления за промяна на платеца за всички свои клиенти, които имат представени в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за болест, майчинство и безработица по ба...

Осигурителен календар за септември 2014 г.

[[table_1]]...

От следващата година болничните стават електронни документи

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 1 януари лекарите вече няма да изда­ват хартиени болнични листове, а ще изпра­щат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Болничните ще се приемат в НОИ по еле...

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение

ГЛАВНАТА ИНСПЕК­ЦИЯ ПО ТРУДА Работещите, които не могат да се явят на работа заради бедствие, имат право на обезщетение, припомниха от Главната инспек­ция по труда (ГИТ) във връзка с бедствено­то положение в различни региони в страна­та, предизвикано от проливните дъждове през ю...

Справочна информация бр. 16/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юли - 11 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца п...