начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г. > № 96-00-114 от 28.05.2018 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-114 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № … от 10.05.2018 г., относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предмета на дейност на дружество регистрирано по ЗДДС е продажба на обувки онлайн, чрез собствен сайт. Дружеството не притежава търговски обект, а само склад от който се изпращат стоките. Стоките се изпращат с куриер, регистриран по Закона за пощенските услуги. Заплащането се извършва с наложен платеж, пощенски паричен превод или плащане чрез приложение myPOS, на сметка за електронни пари. „myPOS Услуга“ е FinTech мултибанкова платформа, предоставяща възможност за получаване на плащания на физически ПОС (card-present) и онлайн плащания (card-non-present) в различни валути с незабавен сетълмент в една или няколко сметки за електронни пари, означени с отделен IBAN, възможност за незабавен достъп до кеш чрез myPOS Карта, възможност за кредитни преводи и директни дебити, както и други платежни услуги, предоставени от дружество за електронни пари. Платформата приема плащания, обработени чрез различни канали - на ПОС терминал, онлайн и мобилни, предоставена е от „Айкарт“ АД, лицензирано и регулирано от Българската национална банка дружество за електронни пари съгласно Директива 2009/1Ю/ЕО за електронни пари („ДЕП ) с лиценз № 4703-5081/25.07.2011, правоспособно да предоставя своите услуги във всички държави членки на ЕИП, член на MasterCard, Visa, JCB, UnionPay и други картови организации.

   Зададени са следните въпроси:
1. При получено плащане чрез приложението myPOS на сметка за електронни пари открита на фирмата, необходимо ли е издаване на фактура и/или касова бележка и при кои от изброените видове плащания?
2. Ако дружеството няма задължение за издаване на касови бележки и фактури при продажба на физически лица по горепосочените методи и продажбите се отразяват в дневника за продажби, необходимо ли е издаване на друг документ съгласно ЗДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС:
Първи въпрос: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

   В ал. 3, т. 1 на чл. 113 от ЗДДС е посочено, че фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
Предвид ал. 6 на чл.113 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период, като съдържанието на обобщената информация се определя с ППЗДДС /чл. 119 от ЗДДС/.
Предвид гореизложеното, при условие, че получател на доставката е физическо лице /данъчно незадължено физическо лице/ за Вас не възниква задължение за издаване на фактура.
Втори въпрос: В ЗДДС не се съдържат разпоредби, регламентиращи издаването на други документи от страна на доставчика, при условие, че продажбите към данъчно незадължено физическо лице се отчитат с отчет за извършените продажби.
Въпросите, свързани с прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства когато се получи плащане по сметка за електронни пари са изпратени за отговор по компетентност до ЦУ на НАП София.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)Статия със свободен достъп