начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.
Писма и указания

№ 1-08-С-1 от 06.03.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше писмо, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: С решение на Общински съвет е одобрено изплащане на еднократно възнаграждение за цялостната работа на ликвидат...

№ 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. № /2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: От м. септември 2001 г. до м. март 2017 г. сте живяла в Германия където са плащани здравноо...

№ 24-39-12 от 02.03.2018

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-12/02.02.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Гражданка на трета страна (държава, която...

№ 3-1055 от 23.05.2018 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на приходи от продажба на продукция и стоки

Според изложеното в запитването, дружеството продава мебели, печки, бойлери и други стоки. Част от тези изделия са с гаранция, поради което при продажбата издава фактури и гаранционни карти. При плащане на стоките в брой отчитането се извършва с ЕКАФ...

№ 96-00-112 от 23.05.2018 г. Относно: Начисляване на ДДС на услуги по складиране, предоставени на чуждестранна фирма

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-112/ 08.05.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и е с предмет ...

№ 96-00-114 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № … от 10.05.2018 г., относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавен...

№ 96-00-82 от 19.04.2018 г. Относно: издадени фактури за транспорт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Наета е друга българска...

№ М-94-Д-71 от 19.04.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило по електронната поща Ваше писмо, прието с вх. №М-94-Д-71/13.03.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин и живеете в Канада от 2...

№ М-94-М-91 от 30.03.2018 г. Относно: приложимо зако­но­дателство в сферата на социалната сигурност

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило по електронната поща Ваше писмо, прието с вх. №М-94-М-91/14.03.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Словашко дружество е с дейност командироване на слу...

Анотации

Ваучерна схема за малки и средни предприятия, които искат да станат публични

В "Капитал Дейли" Теодора Овчарова, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт", отговаря на въпроса: Какво представлява ваучерната схема за малки и средни предприятия от определени сектори, които искат да станат публични и да се листнат на борсата? ...

Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството? Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинансовата декларация...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При наличие на основно трудово правоотношение и допълнителен договор по чл. 110 от КТ при прекратяване едновременно и на двата догово...

Отпуск при назначаване по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При назначаване по чл.111 от КТ на какво основание трябва да бъде, полага ли се отпуска, начислява ли се клас, има ли предизвестие пр...

Право на платен отпуск

Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Започнах скоро работа в голяма фирма и ми се налага да отсъствам. Колко време трябва да мине, за да имам право на платен отпуск? По правило всеки работник или служител има право на платен годишен отп...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го осв...

Придобиване право на пенсия по болест

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.01.2018г. синът ми бе изписан от болница с диагноза "есенциалта хипертония". При него това състояние е наследствено, няма лечен...

Първичен счетоводен документ

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. "Данъчна практика" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво представлява първичният счетоводен документ? Разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗСч го определят като първичен, адресиран до външен полу...

Третиране по ЗДДС на безвъзмездна финансова помощ

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Фирма - бенефициент, която ще получи безвъзмездна финансова помощ, не е регистрирана по ДДС. Безвъзмездната финансова помощ представлява минимална помощ в...

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам трудова книжка № 706/12.11.1973/15.05.51 от която е видно, че имам прослужени години. В архивите на предприятията ведомостите ги...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2018 г.

До 10-и октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 18 от 2018 г.

ДВ, бр. 60 от 20.7.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания Министерски съвет Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Враца Постановл...

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП ...

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (ФАЗА 1)“ се допълва с още една дейност

Агенция „Митници“ Агенция „Митници“ и Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ подписаха допълнително споразумение към административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ,...

Справочна информация бр. 18/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 септември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...