Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г. > № 94-00-26 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-26 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-26/23.02.2023 г. относно приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Назначен сте на трудов договор в дружество „…“ ООД на длъжност – управител, в същото сте и съдружник. Съдружник сте и в други дружества, участвате и в Кооперация „П“. Изпълнявате трудовите си задължения съгласно трудовия договор, участвате с личен труд и в дружествата, в които сте съдружник.
Притежавате жилищен имот – къща за гости в гр. С, който се отдава под наем чрез сайт – „Booking.com“. За осъществяване на тази дейност сте регистриран по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС. Всеки месец получавате фактура от „Booking.com B.V“, с ДДС № …………….. За получената фактура от „Booking.com“ издавате протокол по чл. 117 от ЗДДС, който включвате в дневника за продажби в месеца, за който се отнася и съответно внасяте дължимото ДДС.
Притежавате още няколко недвижими имота, които отдавате под наем – имотите са жилищни и нежилищни.
През 2022 г. сте отдавал под наем жилищен имот, със статут на жилищен имот, съгласно Акт за въвеждане в експлоатация и документ за собственост, находящ се в гр. П. Сключил сте договор за наем с юридическо лице, което е предоставило имота за ползване от изпълнителния директор на дружеството за жилищни нужди – за него и семейството му.
Поставени са следните въпроси:
1. Необходимо ли е да включвате протокола по чл. 117 от ЗДДС и в дневник за покупки без право на данъчен кредит?
2. Необходимо ли е да регистрирате фискално касово устройство и да регистрирате доходите си от наем, получени в брой на него? Ако да, възможно ли е да регистрирате доходите от наем на устройството регистрирано в гр. С в къщата за гости?
3. Доходът от наем облагаем ли е по чл. 96 от ЗДДС или е освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС?
С оглед на неизяснената фактическа обстановка и действащото законодателство, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното по закона лице води задължително следните регистри: дневник за покупките и дневник за продажбите.
На основание чл. 113, ал. 1 от ППЗДДС, регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
В ал. 3 на чл. 113 от ППЗДДС е указано, че регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 „Дневник за покупките“ по образец - приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности „нула“ за числовите полета и „интервал“ за символните полета.
Предвид гореизложеното и регистрацията по чл. 97а от ЗДДС може да не изготвяте дневник за покупките.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
В чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата, освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез фискални касови бележки от фискално устройство.
Видно от разпоредбата на чл. 4, т. 6 от същата наредба, не е задължено да регистрира извършените от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва дейност на наемодател - физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително отдаващ под наем складови помещения.
За да попадне лицето в изключението на чл. 4, т. 6 от приложното поле на Наредба № Н-18/2006 г., следва да са изпълнени кумулативно две изисквания:
1. лицето да извършва дейност на наемодател в качеството си на физическо лице и
2. лицето да не е търговец по смисъла на ТЗ.
Разпоредбата на чл. 2, т. 3 от ТЗ определя, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища. Тук следва да се има предвид, че ТЗ не дава специална дефиниция на понятието „обитавано жилище”, а такава не се съдържа и в разпоредбите на друг нормативен акт, поради което следва да се има предвид общоприетия смисъл на това понятие. В най-общ смисъл, обитавано жилище е жилище, в което лицата пребивават (живеят) на някакво правно основание. По смисъла на § 5, т. 30 от Закона за устройство на територията „жилище” е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.
Обръщам внимание, че ако лицето е наемодател - физическо лице и извършва хотелиерски услуги чрез предоставянето на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в жилище, което не е обитавано от него, то за него не е приложима разпоредбата на чл. 4, т. 6 от Наредба № Н-18/2006 г., т.е. налице е задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискална касова бележка.
По втората част от въпроса, възможно ли е да регистрирате доходите от наем на устройството, регистрирано в гр. С в къщата за гости, следва да имате предвид, че:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., фискална касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“.
При описаната от Вас фактическа обстановка не може да използвате едно фискално устройство за отчитане на продажбите от различните обекти, при условие че не можете едновременно с получаването на плащането да предоставяте на клиентите си издадените фискални касови бележки.
По трети въпрос:
За целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се проследяват облагаемите доставки.
Разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС определя като освободена доставка отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.
Видно от изложеното, отдаването под наем на обект на търговец (юридическо лице, което е предоставило имота за ползване от изпълнителния директор на дружеството за жилищни нужди – за него и семейството му) е извън хипотезата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС и доставката е облагаема.
Извън случаите на чл. 45, ал. 4 на ЗДДС, както и в настоящия случай, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (П) (не се чете)Статия със свободен достъп