Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.
Писма и указания

№ 08-00-2 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-2/23.02.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ и ДОПК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. З….. е декларирало на основание чл. 54 от ЗМД...

№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-33-4/05.01.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин (ЗС) е починал на 30.11.2022 г. Той е имал назначен...

№ 94-00-14 от 31.01.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-14/31.01.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е състезател по тенис и участва в различни национални и международни турнири, от където получава парични награди....

№ 94-00-26 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-26/23.02.2023 г. относно приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Назначен сте на трудов договор в дружество „…“ ООД на длъ...

№ 94-00-27 от 24.02.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/24.02.2023 г. От изложена фактическа обстановка в запитването и допълнително разяснение в проведен разговор се установява, че работите по трудов договор в РБългария, като ще започв...

№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснати здравноосигурителни права, н...

№ 94-00-32 от 07.03.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-32/07.03.2023 г. Посочвате, че ще учредите право на строеж през 2023 г. на строителна фирма срещу задължение за построяване на обекти. Предполагате, че ще получите обектите през 2024 г...

№ 96-00-20 от 02.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/02.02.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През м. октомври 2019 г. по т.д. № 192/2019 г. по описа на Окръжен съд – ………. е открито производство по несъстоятелн...

№ 96-00-7 от 16.01.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-7/16.01.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност – инвестиране в недвижими имоти посредством покупка на...

Анотации

Заплащане при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В търговска фирма продавачките в магазина работят по график. Графикът е съобразен с броя на работните дни за месеца по 8 часа. Работи се и събота, като отработените дни в събота влизат норматива часове за месеца (например 22 работни ...

Кога пенсионер с фирма може да не плаща здравни осигуровки

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се осигурява като самоосигуряващо се лице, но внася само здравни вноски, тъй като е пенсионер. През последните четири години дружеството ...

Право на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст при близнаци

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 2 деца - близнаци. Полага ли ми се отпуск по чл. 164в, ал. 1 за всяко дете поотделно в размер на 2 месеца (общо 4 месеца) до навършването на 8 годишна възраст на децата или за двете заедно, което означава, че трябва да уведомя Н...

Право на платен годишен отпуск при използване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в 4-годишен неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2. Губя ли си правото на платен годишен отпуск за този период? Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя м...

Преминаване към сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в международна компания на сменен режим на работа. Прекият ни ръководител заяви устно, че от 01.05.2023 г. се въвежда сумарно изчисление на работното време, като ще се работи на националните празници и съботните дни. Съгласно ...

Регистриране на трудов договор в НАП

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Асистент във висше училище по кой член следва да се регистрира в НАП - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ или по чл. 67, ал. 1 т. 2, тъй като по чл. 67, ал. 1 т. 2, както пише в ЗВО, не може да се подаде срок на договора? Съгласно чл. 66,...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2023 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец април 2023 г. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от р...

Държавен вестник в бр. 9 от 2023 г.

ДВ, бр. 32 от 8.4.2023 г. Министерски съвет Постановление № 51 от 6 април 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията Наредба за допълнение на Наредба № 37 от 19...

Справочна информация бр. 9/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10.04. - 25.04.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...