Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.
Писма и указания

№ 08-00-2 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-2/23.02.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ и ДОПК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. З….. е декларир...

№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-33-4/05.01.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин (ЗС) е починал на 30....

№ 94-00-14 от 31.01.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-14/31.01.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е състезател по тенис и участва в различни национални и международни турнири, от къ...

№ 94-00-26 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-26/23.02.2023 г. относно приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Назначен сте на трудов дого...

№ 94-00-27 от 24.02.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/24.02.2023 г. От изложена фактическа обстановка в запитването и допълнително разяснение в проведен разговор се установява, че работите по трудов догов...

№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснат...

№ 94-00-32 от 07.03.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-32/07.03.2023 г. Посочвате, че ще учредите право на строеж през 2023 г. на строителна фирма срещу задължение за построяване на обекти. Предполагате, че ще...

№ 96-00-20 от 02.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/02.02.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През м. октомври 2019 г. по т.д. № 192/2019 г. по описа на Окръжен съд – ………. е открит...

№ 96-00-7 от 16.01.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-7/16.01.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност – инвестиране в недвижим...

Анотации

Заплащане при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В търговска фирма продавачките в магазина работят по график. Графикът е съобразен с броя на работните дни за месеца по 8 часа. Работи се и събота, като отработените дни в събота влизат норматива часове з...

Кога пенсионер с фирма може да не плаща здравни осигуровки

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се осигурява като самоосигуряващо се лице, но внася само здравни вноски, тъй като е пенсионер. През последн...

Право на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст при близнаци

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 2 деца - близнаци. Полага ли ми се отпуск по чл. 164в, ал. 1 за всяко дете поотделно в размер на 2 месеца (общо 4 месеца) до навършването на 8 годишна възраст на децата или за двете заедно, което оз...

Право на платен годишен отпуск при използване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в 4-годишен неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2. Губя ли си правото на платен годишен отпуск за този период? Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искан...

Преминаване към сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в международна компания на сменен режим на работа. Прекият ни ръководител заяви устно, че от 01.05.2023 г. се въвежда сумарно изчисление на работното време, като ще се работи на националните празн...

Регистриране на трудов договор в НАП

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Асистент във висше училище по кой член следва да се регистрира в НАП - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ или по чл. 67, ал. 1 т. 2, тъй като по чл. 67, ал. 1 т. 2, както пише в ЗВО, не може да се подаде срок ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2023 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец април 2023 г. До 25...

Държавен вестник в бр. 9 от 2023 г.

ДВ, бр. 32 от 8.4.2023 г. Министерски съвет Постановление № 51 от 6 април 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията Наредба за до...

Справочна информация бр. 9/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10.04. - 25.04.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...