Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 9, 1 - 15 май 2023 г. > № 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснати здравноосигурителни права, но в момента имате 6 месеца от 2020 г. с неплатени здравни вноски. Получавате обаждане от Националната агенция за приходите (НАП) да посетите ИРМ – гр. К при ТД на НАП ….. и да подадете декларация образец № 7, за да се отнесат платените от Вас суми към месеците без здравно осигуряване на 2020 г. В ИРМ – гр. К отказват да Ви приемат декларация образец № 7. Обясняват Ви, че следва да се регистрирате в Агенция по вписвания – гр. С и да подадете декларации образец № 1 като самоосигуряващо се лице.
Считате, че сте физическо лице и извършената ревизия от НАП е в качеството Ви на физическо лице, прекратил сте дейността и регистрация като фирма не Ви е необходима.
Възнамерявате да подадете декларация образец № 7 по електронен път с ПИК, за да избегнете регистрация в търговския регистър.
Желаете да получите становище и разрешаване на възникналия проблем, тъй като сте с прекъснати здравноосигурителни права.
С оглед описаната фактическа обстановка и действащото осигурително законодателство, изразявам следното становище:
Според посоченото в запитването и информацията за контролните производства в НАП се констатира, че с ревизионен акт (РА), издаден от ТД на НАП ….., са установени по реда на чл. 124а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) задължения за задължителни осигурителни вноски. Ревизията е извършена на основание чл. 110, ал. 1 и 2 от ДОПК, като в хода на ревизионното производство органите по приходите установяват осъществявана от физическото лице трудова дейност като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, във връзка с която са определени задължителни осигурителни вноски. Извършваната дейност е в периода 2019 г. - 2021 г. (дейност като търговец без регистрация в търговския регистър по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)).
Упражняването на трудовата дейност е една от основните предпоставки за възникване на задължение за осигуряване по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО, и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. С разпоредбите на чл. 4, и чл. 4а на кодекса се определят лицата, които подлежат на задължително осигуряване във връзка с упражняваната от тях трудова дейност.
Кръгът на самоосигуряващите се лица в КСО се определя с разпоредбите на чл. 4, ал. 3, точки 1, 2 и 4. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от кодекса задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
По смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващо се лице е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят авансово върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателният размер на месечния си осигурителен доход тези лица определят по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО - за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, и въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.
Разпоредбите на кодекса по отношение на самоосигуряващите се лица са доразвити в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от наредбата задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец (ОКд-5) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО.
На основание чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗТРРЮЛНЦ всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.
Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци и др. (чл. 23, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).
Важно е да се има предвид, че по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от изброените в тази разпоредба сделки. С чл. 2 изрично се определят лицата, които не се считат за търговци по смисъла на същия закон. Следователно за осъществяваната дейност, според ТЗ подлежите на задължителна регистрация.
В тази връзка на основание чл. 10 от КСО подлежите и на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 2 от същия кодекс, съответно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО самоосигуряващите се лица имат задължение периодично да представят в НАП данни за: осигурителния доход; осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване; здравното осигуряване; допълнителното задължително пенсионно осигуряване и дните в осигуряване (декларация обр. № 1). Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13/2019 г.)). Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите (чл. 5, ал. 6 от КСО).
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г., самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец № 1 и 5 съгласно приложение № 1 и 3, в които вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ.
По силата на чл. 41, ал. 1, изр. трето от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за времето след 1 януари 2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен стаж и осигурителен доход въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.
Видно от посочените разпоредби, в качеството Ви на самоосигуряващо се лице, за което е установено извършване на трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване, следва да подадете декларация по чл. 1 от НООСЛБГРЧМЛ (декларация обр. ОКд-5) и декларация образец № 1 по Наредба № Н-13/2019 г. При попълване и на двете декларации задължително се вписва издаденият от Агенцията по вписванията ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ.
Въз основа на подадените данни с декларации образец № 1 и внесените осигурителни вноски ще Ви бъде зачетен осигурителен стаж от НОИ и ще послужат за коректното формиране на здравноосигурителния Ви статус в информационната система на НАП за времето, през което е установено, че сте упражнявал трудова дейност като самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
По отношение на месеците (03.2020 г., 04.2020 г., 05.2020 г. (до 07.05.2020 г.) и 09.2020 г. (до 16.09.2020 г.)), за които е установено, че сте лице по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, Ви уведомявам, че запитването Ви е препратено в Дирекция „Обслужване“ при ЦУ на НАП гр. София за предприемане на действия по компетентност във връзка с изясняване и коригиране на здравноосигурителния Ви статус.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (П) (не се чете)Статия със свободен достъп