Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 14, 8 - 14 април 2013 г. > Счетоводно отчитане на приходи от л...
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2013 г.

Счетоводно отчитане на приходи от лихви

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира (не се превежда по сметката на дружеството). Лихвата ще се получи реално след изтичане на 9-месечния период при закриване на депозита. Падежите са съответно: 24.11.2012 г., 24.02.2013 г. и 24.05.2013 г. Въпросът ни е за начина на отразяване на прихода от лихвите, съответно данъчното им облагане.

  
Когато говорим за счетоводно признаване на приход (в случая приход от лихви по срочен депозит), следва да се обърнем към приложимия счетоводен стандарт на избраната счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети. За предприятията, за които НСФОМСП е възприетата рамка за изготвяне на финансовите отчети, приложимият счетоводен стандарт в случая ще бъде СС 18 Приходи. В текста на счетоводния стандарт е регламентиран редът, по който отчитащите се предприятия следва да признават в своите финансови отчети прихода, създаден от ползването на активи на предприятието (в случая парични средства) от други лица (в случая от банките под формата на паричен депозит) във вид на лихви. Стандартът не разграничава случаите, при които доходът от лихви се получава на база на сключено краткосрочно (до 12 месеца) или дългосрочно споразумение (както е в случая - 36 месеца). Следва също така да обърнем внимание на нашите читатели, че правилата, залегнали в СС 18 за правилното и коректно отчитане на приходите от лихви, не са обвързани по никакъв начин с входящия паричен поток - т.е. не зависят от това дали съответните лихви са капитализирани и/или заверени по сметка на отчитащото се предприятие. В този смисъл правилото, регламентирано в параграф 8.2, буква а) от приложимия в случая СС 18 Приходи, изисква лихвата да се признава като приход текущо - пропорционално на времевата база, отчитаща ефективния доход от съответния актив, предоставен на третото лице.

   Казано с други думи, независимо от факта, че откритият в търговската банка паричен депозит е за срок от 3 години (36 месеца) и че ефективно лихвата ще бъде получена на съответния падеж на депозита - предприятието е длъжно през всеки един отчетен период (т.е. във всеки един годишен финансов отчет) да признава като приход съответната част от лихвата, изчислена на база договорения лихвен процент и времевата база, през която съответните активи са били на разположение в търговската банка. На практика стандартът налага на отчитащите се предприятия да спазят принципа на текущото начисляване, като не допуска приходът да се признае накуп в един отчетен период, при условие че икономическите ползи от съответния актив се ползват през два или повече отчетни периода.

   В случай че отчитащото се предприятие наруши споразумението с търговската банка и закрие депозита преди неговия падеж - сумата по него ще бъде олихвена по друг (намален) лихвен процент. Попадайки в такава ситуация, вие ще трябва да преизчислите наново прихода от лихви за всички засегнати периоди с новия намален лихвен процент и всяка разлика до първоначално отчетените приходи в миналите отчетни периоди да се коригира като счетоводна грешка по реда на приложимия за целта счетоводен стандарт - в случая СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводна политика.#Статия със свободен достъп