Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 14, 8 - 14 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2013 г.
Законодателство

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 14/2013

Период 2001 г. Дело C- 8/01, решение от 20 ноември 2003 г. страни: Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen и Skatteministeriet Предмет на спора е правото на освобождаване при извършване на оценка на щети на моторни превозни средства. В своето решение Съ...

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 14/2013

Въпрос: Физическо лице притежава няколко парцела, закупени като ниви. На част от нивите по-късно е сменен статутът и те са обособени като УПИ. Физическото лице отдава земите под наем на фирма. По границите на терените е построена ажурна ограда (мрежа), за която има издадени необх...

Министерски съвет

Служебният кабинет одобри промени в няколко наредби, произтичащи и съответстващи на последните изменения в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2013 г. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са приети текстове, свързани с подобряване качеството на п...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доходите от дивиденти, получени от местни физически лица от източник в чужбина

Въпрос: Местно физическо лице е съдружник в кипърска фирма, където фирмата е реализирала печалба и предстои реализиране на дивидент (моля, пояснете и опростената процедура за суми до 500 000 лв.). Възможно ли е прилагането на СИДДО между РБългария и РКипър за избягване на двойно...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ (за оставане без работа) при ползван отпуск поради болест

Въпрос: На 30 ноември миналата година ми връчиха предизвестие за прекратяване на безсрочния ми трудов договор от 31 декември с.г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Срокът на предизвестието изтичаше на 30 декември 2012 г. На 15 декември се разболях и представих болнични за вре...

Осигуряване на съдружник за работа и по трудов договор с дружеството

Новорегистрирана българска транспортна фирма осъществява дейност по международен транспорт в рамките на ЕС, както и вътрешни курсове в страната. Съдружниците са взели решение да се осигуряват като самоосигуряващи се лица и тъй като нямат наети лица по трудов договор, които да изп...

Отчитане на бартер

Въпрос: Имаме получено право на строеж, срещу което се задължаваме да построим и предадем апартаменти, но бартерът не е пълен, а с договорено доплащане от страна на собствениците на терена. Досега винаги сме работили с пълен бартер. Какви са счетоводните записвания във връзка с д...

Продажба на дълг

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Фирма продава свой дълг (дългът е банков кредит) с договор за заместване в дълг. Какви осчетоводявания се правят при двете страни по него - фирмата поемател и другата фирма? Приемаме, че договорът е правилно съставен с всички изиску...

Счетоводно отчитане на приходи от лихви

Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира (не се превежда по сметката на дружеството). Лихвата ще се получи р...

Транзитна продажба на стоки

Българска фирма купува стоки от Китай, които плаща на китайската фирма и продава на фирма в Германия. Стоката пътува директно до Германия. Българската фирма действа от свое име и за своя сметка и не е комисионер на германската. Счита ли се сделката за ВОД, подава ли се VIES декла...

В пресата за вас

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” е представена информация, свързана с подаване на годишните декларации за състоянието на условията на труд във фирмите. До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година за състоянието на условията на...

Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Даниела Нонина представя декларирането на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а. Кой подава ГДД и за какви доходи и/или обстоятелства се подава тя Има доходи, при получаванет...

Доставка на земя (УПИ), състояща се от “нова” и “стара” част

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира облагането на доставка на земя (УПИ), състояща се от “нова” и “стара” част. Това е специфичен случай на доставка на сграда, за който се прилага разпоредбата на чл. 44 от ППЗДДС. Явно в рамк...

Начисляване на амортизации.

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Фирмата закупува 5 броя машини по процедура BG 161РО003-2.1.06 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия - съфинансирана от европейски фондове за конкурентноспособност...

Нови срокове за представяне на болничните листове в НОИ

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда новите срокове за представяне на болничните листове в НОИ. От 1 януари 2013 г. с измененията, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., се въвежда нов краен срок за пре...

При вливане на две дружества има ли бизнес комбинация

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: Еднолично дружество - 100% държавна собственост, се влива в друго дружество със 75% държавна и 25% общинска собственост на принципа на универсално правоприемство (чл. 262). Изго...

Справочник

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ - въпроси и отговори

Раздел I: Общи въпроси Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ? Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04. Къде се подава декларацията по чл. 15? Декларацията се подава в териториалната дирекция “Инспек...