Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 14, 8 - 14 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 8 - 14 април 2013 г.
Законодателство

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 14/2013

Период 2001 г. Дело C- 8/01, решение от 20 ноември 2003 г. страни: Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen и Skatteministeriet Предмет на спора е правото на освобождаване при извършване на оценка на щети на моторни превозни ...

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 14/2013

Въпрос: Физическо лице притежава няколко парцела, закупени като ниви. На част от нивите по-късно е сменен статутът и те са обособени като УПИ. Физическото лице отдава земите под наем на фирма. По границите на терените е построена ажурна ограда (мрежа...

Министерски съвет

Служебният кабинет одобри промени в няколко наредби, произтичащи и съответстващи на последните изменения в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2013 г. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са приети текстове, свързани...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доходите от дивиденти, получени от местни физически лица от източник в чужбина

Въпрос: Местно физическо лице е съдружник в кипърска фирма, където фирмата е реализирала печалба и предстои реализиране на дивидент (моля, пояснете и опростената процедура за суми до 500 000 лв.). Възможно ли е прилагането на СИДДО между РБългария и...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ (за оставане без работа) при ползван отпуск поради болест

Въпрос: На 30 ноември миналата година ми връчиха предизвестие за прекратяване на безсрочния ми трудов договор от 31 декември с.г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Срокът на предизвестието изтичаше на 30 декември 2012 г. На 15 декември се разболя...

Осигуряване на съдружник за работа и по трудов договор с дружеството

Новорегистрирана българска транспортна фирма осъществява дейност по международен транспорт в рамките на ЕС, както и вътрешни курсове в страната. Съдружниците са взели решение да се осигуряват като самоосигуряващи се лица и тъй като нямат наети лица п...

Отчитане на бартер

Въпрос: Имаме получено право на строеж, срещу което се задължаваме да построим и предадем апартаменти, но бартерът не е пълен, а с договорено доплащане от страна на собствениците на терена. Досега винаги сме работили с пълен бартер. Какви са счетовод...

Продажба на дълг

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Фирма продава свой дълг (дългът е банков кредит) с договор за заместване в дълг. Какви осчетоводявания се правят при двете страни по него - фирмата поемател и другата фирма? Приемаме, че договорът е пра...

Счетоводно отчитане на приходи от лихви

Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира (не се превежда по сметката на дружес...

Транзитна продажба на стоки

Българска фирма купува стоки от Китай, които плаща на китайската фирма и продава на фирма в Германия. Стоката пътува директно до Германия. Българската фирма действа от свое име и за своя сметка и не е комисионер на германската. Счита ли се сделката з...

В пресата за вас

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Бюлетин по труда” е представена информация, свързана с подаване на годишните декларации за състоянието на условията на труд във фирмите. До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година ...

Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Даниела Нонина представя декларирането на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а. Кой подава ГДД и за какви доходи и/или обстоятелства се подава ...

Доставка на земя (УПИ), състояща се от “нова” и “стара” част

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира облагането на доставка на земя (УПИ), състояща се от “нова” и “стара” част. Това е специфичен случай на доставка на сграда, за който се прилага разпоредбата на...

Начисляване на амортизации.

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Фирмата закупува 5 броя машини по процедура BG 161РО003-2.1.06 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия - съфинансирана от европейски фо...

Нови срокове за представяне на болничните листове в НОИ

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда новите срокове за представяне на болничните листове в НОИ. От 1 януари 2013 г. с измененията, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., се...

При вливане на две дружества има ли бизнес комбинация

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: Еднолично дружество - 100% държавна собственост, се влива в друго дружество със 75% държавна и 25% общинска собственост на принципа на универсално ...

Справочник

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ - въпроси и отговори

Раздел I: Общи въпроси Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ? Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04. Къде се подава декларацията по чл. 15? Декларацията се подава в т...