начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г. > Данъчно третиране по ЗДДС на възнаг...
в. Седмичен законник
бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот

Отговаря Лиляна Панева - данъчен консултант

   Регистрирано по ЗДДС българско дружество има сключени дистрибуторски договори с фирми от ЕС (Австрия и Словакия), от които получава парични суми - бонус за реализиран оборот с доставяните от тях стоки. В договорите за дистрибуция липсват изрични клаузи относно формирането и изплащането на бонуса. Австрийската фирма документира бонуса с анекс към договора и с кредит нота, а словашката - с превод по сметка и с план-сметка за определяне размера на преведената сума.
Кой от двата варианта за документиране на бонусите е по-правилен и как при посочените обстоятелства следва да се документират и отразят в данъчните регистри получените вече по посочения начин бонуси?

   1. Кой от двата варианта за документиране е по-правилен?
При посочените обстоятелства българското дружество получава търговска отстъпка за реализиран оборот под формата на паричен бонус във връзка с доставки на стоки от ВОТ. Придобиването на тези стоки от страна на дружеството представлява ВОП и съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗДДС данъкът за тях е изискуем от него. Следователно при придобиването на всяка една от доставките, с които е реализирало въпросния оборот, дружеството е следвало да си самоначисли данък за придобиването с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, данните от който да се отразят в данъчните регистри и в справката декларация за съответния данъчен период.
По силата на чл. 64, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа на придобиванията му се определя по реда на чл. 26 от закона. На основание ал. 2 на този член тя се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
При получаването на бонусите обаче за дружеството възниква хипотезата на чл. 25, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, в съответствие с която данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление. Когато отстъпката се предоставя след датата на възникване на данъчното събитие (както е в случая), данъчната основа се намалява при предоставянето й. В такива случаи по силата на чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за отстъпката засяга повече от една доставка и съответно повече от една фактура - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури.
Изложеното дава основание да се направи извод, че съгласно действащото законодателство търговските отстъпки, каквото по същество представляват бонусите за достигнат оборот, следва да се документират с кредитни известия, тъй като водят до промяна на данъчните основи на доставките, чрез които е осъществен този оборот. Ето защо, независимо от това как е определен (план-сметка) и преведен бонусът от словашката фирма, дружеството следва да изиска от нея да издаде кредитно известие, в което да посочи номерата на фактурите на доставките, за които е даден този бонус.

   2. Документиране и отчитане на промяната
По правило издаването на кредитно известие към фактура е свързано с намаление на данъчната основа и респективно на дължимия данък за съответната доставка. Съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС за доставките, данъкът за които е начислен с протокол, намалението се документира, регистрира и отчита чрез издаването на нов протокол, който следва да съдържа задължително посочените в цитираната разпоредба реквизити. Този протокол следва да се издаде в 15-дневен срок от датата, на която е възникнала необходимостта от промяна.
Особеното в случая е това, че въпросните бонуси засягат много повече от една доставка, респективно налагат промяни в данъчните основи на толкова протоколи, колкото е броят на доставките, с които е формиран оборотът, за който е получен бонусът. В действащото законодателство (ЗДДС и ППЗДДС) не е предвиден ред за документиране на промяната на данъчните основи на доставките при тази хипотеза. Това поставя под въпрос практическата възможност за документиране на промяната в данъчните основи на въпросните доставки по точно определения в това законодателство ред.
Следващото мнение по въпроса е лично и може да не съвпадне с това на данъчната администрация (впрочем в отговор с индикатив 3_988/10.04.2014 г. на запитване във връзка с документирането на бонуси, получени при идентични обстоятелства, е изразено становище, което за нас в някои отношения е необяснимо).
По правило нормативно основание за корекция на сумата от данъчните основи на фактурите, за които се предоставя бонус, са разпоредбите на чл. 115 от ЗДДС. Когато корекцията засяга повече от една фактура, то при отчитането й следва да се посочат фактурите, за които се отнася намалението. Тъй като в случая става въпрос за кредитни известия, издадени във връзка с ВОД, то корекцията фактически ще засегне данъчните основи на протоколите, с които дружеството си е самоначислило данък за придобиването на стоките. В такива случаи съгласно чл. 117, ал. 4 се съставя протокол, който съдържа задължително: номера и датата на първоначалния протокол, издаден за придобиването (в случая номерата и датите на издаване на протоколите за начисляване на ДДС за доставките, за които се предоставя бонус); основанието за издаването на протокола (в случая “предоставен бонус за осъществен оборот”); промяната в стойността на данъчната основа (сумата, посочена в известието) и намалението на данъка, което произтича от намалението на данъчната основа.
Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която е издадено известието, а данните за произтичащото от него намаление на данъчната основа и съответно дължим данък се отразяват с отрицателен знак в колона 13 и 15 на дневника за продажби (по този начин се намалява данъчното задължение) и с отрицателен знак в съответните колони и клетки на дневника за покупките и справката декларация за същия данъчен период в зависимост от размера на ползвания данъчен кредит (намалява се размерът на данъчния кредит).
При осчетоводяването на кредитни известия са валидни всички принципи за осчетоводяване и отчитане на фактури и протоколи. С него фактически само се намалява данъчната основа на вече осчетоводени данъчни документи и става по същия начин, но с отрицателен знак на стойностите. Данните от протокола по чл. 117, ал. 4 от ЗДДС, с който е направена промяната в сборния размер на данъчната основа на протоколите, чиято облагаема стойност се намалява, се отразяват в данъчните регистри в данъчния период, през който са издадени.Статия със свободен достъп