Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 33/2015 г.

ДВ, бр. 67 от 1.09.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 227 от 25.08.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2...

Министерски съвет бр. 33/2015 г.

Правителството одобри проект на закон за електронната идентификация. С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи...

Народно събрание бр.33/2015 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. Инвеститорите, "клас А”, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите няма да плащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи. Съгласуването н...

Последни промени в Наредба № Н-8 от 2005 г.

В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г., са направени изменения и допълнения на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и осигурените при тях лица, както и от самооси...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2015

Дело C-388/11, решение от 12 септември 2013 г. страни: Le Crédit Lyonnais срещу Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС от фирмата майка. В своето решение Съдът...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на отстъпката

Фирмата ни сключва договор с доставчик, в който са упоменати следните видове условия: Доставчикът предава стоката и я фактурира, но плащането на цената е отложено за по-дълъг период от време, например 60 дни (отложено плащане от датата на издаване на...

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот

Регистрирано по ЗДДС българско дружество има сключени дистрибуторски договори с фирми от ЕС (Австрия и Словакия), от които получава парични суми - бонус за реализиран оборот с доставяните от тях стоки. В договорите за дистрибуция липсват изрични клау...

ДДС при доставки на отпадъци и на услуги, свързани с отпадъци

Фирма е регистрирана за съхранение и транспорт на отпадъци. Регистрирана е и по ДДС. Издава фактури за прием (съхранение без никакви манипулации по тях) на отпадъци с различни кодове 150110, 160305, 150202, 200121, 170601, 060101, 080111. Издава факт...

Облекчения за родител на дете с увреждания

Има ли право на някои облекчения работещият родител, който се грижи за дете с увреждания? В Кодекса на труда няма предвидени специални права за работещ родител, който се грижи за дете с увреждане. Следва да се има предвид обаче, че могат целево да с...

Право на пенсиониране без прекратяване на трудовия договор

Предстои счетоводителят на дружеството да се пенсионира. Има ли право да продължи да работи и да получава заплата и пенсия, без да прекратим трудовия договор? От 01.01.2015 г. няма пречка работник или служител, придобил право на пенсия за осигурител...

В пресата за вас

Общи характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени на интернет сайтове за пазаруване, собственост на посредници

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва общите характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени посредством използването на интернет сайтове за пазаруване, собственост на пос...

Подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Труд и право” Величка Микова, юрист, представя новата Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки. Наредбата се издава на основани...

Предефиниране на кръга на освободените лица, които не са задължени да регистрират с фискално устройство продажбата на билети и други удостоверителни знаци

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устр...

Проверка, приемане и публикуване на консолидираните отчети

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира проверката, приемането и публикуването на консолидираните отчети. Основно изискване е консолидираните отчети да представят вярно и честно имущественото и финансовото съ...

Такси за финансови услуги

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира приходите от такси за финансови услуги. В СС 18 се упоменава, че признаването на приходи от такси за финансови услуги ще зависи и от базата за осчетоводяването на съо...

Справочник

Информация за предварително потвърждаване на гръцки осигурителен стаж

Посолство на Република България в Гърция Служба по трудови и социални въпроси Гръцкият осигурителен институт ИКА предприема действия за намаляване на периода за отпускане на пенсия. По този повод се създаде възможност за предварително потвърждаване ...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 33/2015

Централни валутни курсове за периода 23.09.2015 г. - 25.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Удължава се срокът за издаване на удостоверения за профилактика и рехабилитация

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт уведомява, че поради наличен остатък от средствата, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. за парични помощи за профилактика и рехабилитация,...