начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 33/2015 г.

ДВ, бр. 67 от 1.09.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 227 от 25.08.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2...

Министерски съвет бр. 33/2015 г.

Правителството одобри проект на закон за електронната идентификация. С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи...

Народно събрание бр.33/2015 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. Инвеститорите, "клас А”, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите няма да плащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи. Съгласуването н...

Последни промени в Наредба № Н-8 от 2005 г.

В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г., са направени изменения и допълнения на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и осигурените при тях лица, както и от самооси...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2015

Дело C-388/11, решение от 12 септември 2013 г. страни: Le Crédit Lyonnais срещу Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС от фирмата майка. В своето решение Съдът...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на отстъпката

Фирмата ни сключва договор с доставчик, в който са упоменати следните видове условия: Доставчикът предава стоката и я фактурира, но плащането на цената е отложено за по-дълъг период от време, например 60 дни (отложено плащане от датата на издаване на...

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот

Регистрирано по ЗДДС българско дружество има сключени дистрибуторски договори с фирми от ЕС (Австрия и Словакия), от които получава парични суми - бонус за реализиран оборот с доставяните от тях стоки. В договорите за дистрибуция липсват изрични клау...

ДДС при доставки на отпадъци и на услуги, свързани с отпадъци

Фирма е регистрирана за съхранение и транспорт на отпадъци. Регистрирана е и по ДДС. Издава фактури за прием (съхранение без никакви манипулации по тях) на отпадъци с различни кодове 150110, 160305, 150202, 200121, 170601, 060101, 080111. Издава факт...

Облекчения за родител на дете с увреждания

Има ли право на някои облекчения работещият родител, който се грижи за дете с увреждания? В Кодекса на труда няма предвидени специални права за работещ родител, който се грижи за дете с увреждане. Следва да се има предвид обаче, че могат целево да с...

Право на пенсиониране без прекратяване на трудовия договор

Предстои счетоводителят на дружеството да се пенсионира. Има ли право да продължи да работи и да получава заплата и пенсия, без да прекратим трудовия договор? От 01.01.2015 г. няма пречка работник или служител, придобил право на пенсия за осигурител...

В пресата за вас

Общи характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени на интернет сайтове за пазаруване, собственост на посредници

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва общите характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени посредством използването на интернет сайтове за пазаруване, собственост на пос...

Подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Труд и право” Величка Микова, юрист, представя новата Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки. Наредбата се издава на основани...

Предефиниране на кръга на освободените лица, които не са задължени да регистрират с фискално устройство продажбата на билети и други удостоверителни знаци

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устр...

Проверка, приемане и публикуване на консолидираните отчети

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира проверката, приемането и публикуването на консолидираните отчети. Основно изискване е консолидираните отчети да представят вярно и честно имущественото и финансовото съ...

Такси за финансови услуги

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира приходите от такси за финансови услуги. В СС 18 се упоменава, че признаването на приходи от такси за финансови услуги ще зависи и от базата за осчетоводяването на съо...

Справочник

Информация за предварително потвърждаване на гръцки осигурителен стаж

Посолство на Република България в Гърция Служба по трудови и социални въпроси Гръцкият осигурителен институт ИКА предприема действия за намаляване на периода за отпускане на пенсия. По този повод се създаде възможност за предварително потвърждаване ...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 33/2015

Централни валутни курсове за периода 23.09.2015 г. - 25.09.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Удължава се срокът за издаване на удостоверения за профилактика и рехабилитация

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт уведомява, че поради наличен остатък от средствата, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. за парични помощи за профилактика и рехабилитация,...