Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г. > Данъчно третиране на доходите от ди...
в. Седмичен законник
бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с, регистриран одитор

   Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА - апартамент с балансова стойност 89 000 лева, гараж с балансова стойност 19 600 лева, както и друг непродаден апартамент в сметка “Продукция” за 55 000 лева. Цифрите са по счетоводни данни. Фирмата има неразпределена печалба 150 000 лева. Предвид намаления обем работа собственикът има намерение да получи под формата на дивидент цитираните по-горе активи. Възложена е оценка на същите на лицензиран оценител и сделката ще бъде реализирана по справедлива цена. Ще има протокол  от решение на общото събрание на съдружниците. Сделката е облагаема и ще бъде начислен 20% ДДС. От дивидента ще бъде удържан данък 5%. Предвид на това, че дивидентът се изплаща в натура, не следва ли собственикът като ФЛ да възстанови данъка в размер на 5% в касата на фирмата, а тя да го внесе в НАП. Възможна ли е такава сделка и правилни ли са разсъжденията?

   Окончателният данък в размер на 5% върху доходите от дивидент в полза на местно физическо лице е уреден в чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. По силата на цитираната данъчна норма платецът на дивидента в лицето на отчитащото се предприятие има задължението да удържи и да внесе дължимия данък в компетентната ТД на НАП. В конкретната фактическа обстановка обаче разпределеният дивидент е в натура, поради което за предприятието възниква затруднение да спази изискванията на закона. Като начало ще обърнем внимание, че непаричните доходи, какъвто представлява разпределеният дивидент в натура, следва да се оценяват в левове по пазарни цени към датата на придобиването им - в случая към датата на получаване на престацията (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). В този смисъл стойността на разпределения дивидент следва да бъде еквивалентен на справедливата (пазарна) цена на недвижимите вещи, определени от лицензирания оценител.

   От гледна точка на прилагането на ЗКПО следва да кажем, че за данъчни цели разпределените като дивиденти активи се считат за реализирани (продадени) по пазарни цени. В този случай, спазвайки изискванията на чл. 165 от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат на предприятието, обект на облагане с корпоративен данък, полученият счетоводен резултат от отписване на активите по тяхната балансова стойност се коригира - увеличава с печалбата или намалява със загубата, изчислена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на дивидента (същото правило важи и при разпределяне на ликвидационен дял). В този смисъл счетоводно отчетените приходи и разходи, отчетени във връзка с разпределението на дивидента под формата на активи, не се признават за данъчни цели.
За да може предприятието да внесе дължимия 5% данък върху разпределения дивидент, пред него са поставени две алтернативи:
Първата е тази, при която изчисленият 5% данък се поеме (плати) от физическото лице - получател на дивидента. При този вариант вие правилно сте се насочили към идеята физическото лице да внесе в брой в касата на дружеството размера на данъка.
Втората алтернатива е тази, при която данъкът да се поеме (плати) от предприятието, като същото отчете внесената сума като текущ счетоводен разход. Обръщаме внимание на факта, че ако вашето предприятие избере тази втора алтернатива, отчетеният за своя сметка данък няма да бъде признат за целите на ЗКПО и на основание чл. 26, т. 8 от ЗКПО със сумата на разхода за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода, ще се увеличи счетоводният финансов резултат на дружеството.

   По подобен начин предприятието следва да процедира и със сумата на дължимия 20% ДДС, в случай че доставката на съответните активи, предмет на разпределения дивидент в натура, би представлявала облагаема доставка. Дължимият ДДС може да се поеме (плати) от физическото лице, получател на дивидента, като се внесе в брой в касата на дружеството или по разплащателната сметка или да се плати за сметка на предприятието. В последната хипотеза счетоводно отчетеният от предприятието разход няма да се признае за целите на корпоративното подоходно облагане на основание чл. 26, т. 4 от ЗКПО като разход, отчетен от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност за начислен от него ДДС за извършена облагаема доставка.Статия със свободен достъп