Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и обикновено се подава самостоятел...

Министерски съвет бр. 8/2016 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. С измененията се съкращава и с един месец срокът...

Народно събрание бр.8/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Депутатите въведоха фигурата на представителна организация в сектор “Тютюн”. В срок до 20 декември на всяка година представителните организации ще участват в подписването на колективен догово...

Въпроси и отговори

Брутно възнаграждение и осигурителен доход

Счетоводител в държавна фирма получава основна заплата, по-ниска от предвидения за длъжността му осигурителен праг. Същият има висше икономическо образование съобразно изискванията за длъжността. Възможно ли е това? Осигурителните вноски за работниците и служителите за ДОО се дъ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2016

Дело C‑431/12, решение от 24 октомври юли 2013 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală срещу SC Rafinăria Steaua Română SA Предмет на спора е правото на лихва за забава. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 183 от Дире...

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА - апартамент с балансова стойност 89 000 лева, гараж с балансова стойност 19 600 лева, както и друг непродаден апартамент в сметка “Продукция” за 55 000 лева. Цифрите са по счетоводни данни. Фирмата има неразпределена...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация. Според Закона за счетоводство...

Поредица от срочни трудови договори в администрацията

Колко пъти в едно също учреждение може да се назначи служител на поредица трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с прекъсване? И в администрацията регулацията на трудовите отношения се извършва по общия ред на Кодекса на труда. В съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 3...

Счетоводно отчитане при лизинг

Закупуваме автомобил на лизинг с право на ДК. За разлика от досегашните варианти, при които ползвахме ДДС-то на фактури с месечни вноски, сега ще получим фактура с цялата стойност и пълното ДДС. Месечните вноски за период от 48 месеца ще са без ДДС. В предишните случаи задължени...

В пресата за вас

Отчитане на разходи за извънучилищни дейности на училища

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., отговаря на въпроса: Училище, което във връзка с реализацията на извънучилищната дейност и спортната си програма е осигурявало участието на някои свои ученици/отбори в ученически олимпиади, конку...

Право на социални придобивки, уговорени в КТД, при работа от разстояние

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, разглежда казуса: Аз съм нов служител в софтуерна компания. Назначен съм на трудов договор на работа от разстояние и изпълнявам трудовите си задължения от домашен офис. При посещението ми в компаният...

Променено е искането за издаване на документи

В бр. 15 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (OKd 51), като е дадена възможност ли...

Утвърден е списъкът с професиите, за които могат да се наемат чужденци при облекчена процедура

В бр. 21 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с наемането на специалисти от чужбина при облекчена процедура. Министърът на труда и социалната политика официално утвърди Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти...

Хипотези, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира хипотезите, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС. 1. Кореспондентска банка Кореспондентската банка предоставя услуги на реципрочна база меж...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Справочна информация бр. 8/2016

Централни валутни курсове за периода 22.02.2016 - 26.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...