начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Министерски съвет бр. 8/2016 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. С измененията се с...

Народно събрание бр.8/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Депутатите въведоха фигурата на представителна организация в сектор “Тютюн”. В срок до 20 декември на всяка година представителните организации ще участват в под...

Въпроси и отговори

Брутно възнаграждение и осигурителен доход

Счетоводител в държавна фирма получава основна заплата, по-ниска от предвидения за длъжността му осигурителен праг. Същият има висше икономическо образование съобразно изискванията за длъжността. Възможно ли е това? Осигурителните вноски за работниц...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2016

Дело C‑431/12, решение от 24 октомври юли 2013 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală срещу SC Rafinăria Steaua Română SA Предмет на спора е правото на лихва за забава. В своето решение Съдът на ...

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА - апартамент с балансова стойност 89 000 лева, гараж с балансова стойност 19 600 лева, както и друг непродаден апартамент в сметка “Продукция” за 55 000 лева. Цифрите са по счетоводни дан...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация....

Поредица от срочни трудови договори в администрацията

Колко пъти в едно също учреждение може да се назначи служител на поредица трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с прекъсване? И в администрацията регулацията на трудовите отношения се извършва по общия ред на Кодекса на труда. В съответствие...

Счетоводно отчитане при лизинг

Закупуваме автомобил на лизинг с право на ДК. За разлика от досегашните варианти, при които ползвахме ДДС-то на фактури с месечни вноски, сега ще получим фактура с цялата стойност и пълното ДДС. Месечните вноски за период от 48 месеца ще са без ДДС....

В пресата за вас

Отчитане на разходи за извънучилищни дейности на училища

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., отговаря на въпроса: Училище, което във връзка с реализацията на извънучилищната дейност и спортната си програма е осигурявало участието на някои свои ученици/отбори...

Право на социални придобивки, уговорени в КТД, при работа от разстояние

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, разглежда казуса: Аз съм нов служител в софтуерна компания. Назначен съм на трудов договор на работа от разстояние и изпълнявам трудовите си задължения от домашен офис. ...

Променено е искането за издаване на документи

В бр. 15 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (OKd 51...

Утвърден е списъкът с професиите, за които могат да се наемат чужденци при облекчена процедура

В бр. 21 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с наемането на специалисти от чужбина при облекчена процедура. Министърът на труда и социалната политика официално утвърди Списък на професиите, за които има недостиг на в...

Хипотези, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира хипотезите, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС. 1. Кореспондентска банка Кореспондентската банка предоставя...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Справочна информация бр. 8/2016

Централни валутни курсове за периода 22.02.2016 - 26.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...