Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 29 февруари - 6 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Министерски съвет бр. 8/2016 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. С измененията се с...

Народно събрание бр.8/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Депутатите въведоха фигурата на представителна организация в сектор “Тютюн”. В срок до 20 декември на всяка година представителните организации ще участват в под...

Въпроси и отговори

Брутно възнаграждение и осигурителен доход

Счетоводител в държавна фирма получава основна заплата, по-ниска от предвидения за длъжността му осигурителен праг. Същият има висше икономическо образование съобразно изискванията за длъжността. Възможно ли е това? Осигурителните вноски за работниц...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2016

Дело C‑431/12, решение от 24 октомври юли 2013 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală срещу SC Rafinăria Steaua Română SA Предмет на спора е правото на лихва за забава. В своето решение Съдът на ...

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА - апартамент с балансова стойност 89 000 лева, гараж с балансова стойност 19 600 лева, както и друг непродаден апартамент в сметка “Продукция” за 55 000 лева. Цифрите са по счетоводни дан...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация....

Поредица от срочни трудови договори в администрацията

Колко пъти в едно също учреждение може да се назначи служител на поредица трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с прекъсване? И в администрацията регулацията на трудовите отношения се извършва по общия ред на Кодекса на труда. В съответствие...

Счетоводно отчитане при лизинг

Закупуваме автомобил на лизинг с право на ДК. За разлика от досегашните варианти, при които ползвахме ДДС-то на фактури с месечни вноски, сега ще получим фактура с цялата стойност и пълното ДДС. Месечните вноски за период от 48 месеца ще са без ДДС....

В пресата за вас

Отчитане на разходи за извънучилищни дейности на училища

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., отговаря на въпроса: Училище, което във връзка с реализацията на извънучилищната дейност и спортната си програма е осигурявало участието на някои свои ученици/отбори...

Право на социални придобивки, уговорени в КТД, при работа от разстояние

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, разглежда казуса: Аз съм нов служител в софтуерна компания. Назначен съм на трудов договор на работа от разстояние и изпълнявам трудовите си задължения от домашен офис. ...

Променено е искането за издаване на документи

В бр. 15 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (OKd 51...

Утвърден е списъкът с професиите, за които могат да се наемат чужденци при облекчена процедура

В бр. 21 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с наемането на специалисти от чужбина при облекчена процедура. Министърът на труда и социалната политика официално утвърди Списък на професиите, за които има недостиг на в...

Хипотези, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира хипотезите, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС. 1. Кореспондентска банка Кореспондентската банка предоставя...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Справочна информация бр. 8/2016

Централни валутни курсове за периода 22.02.2016 - 26.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...