Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 1, Януари 2017 г. > Данъци при сделки с недвижими имоти
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2017 г.

Данъци при сделки с недвижими имоти

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е строителство на жилищни кооперации.
Предстои му строителство на жилища на терен, собственост на дружеството, за които има проект, но няма все още разрешение за строеж.
Преди да премине теренът в собственост на дружеството, неформално 1/6 част от него е бил собственик - родственик на собственика на капитала на дружеството. Имали са устна договореност, че дружеството ще търси начин да го удовлетвори като бивш собственик на част от УПИ.
При положение че имаме проект на жилищната кооперация, която ще се строи, възможно ли е дружеството да направи дарение на жилища, в проектна готовност - част от кооперацията, на бившия собственик - физическото лице, което ще си поеме по-нататък строителството или да извършим покупко-продажба на заделените му проектирани жилища?
За да не нарушим данъчните закони, възможно ли е да извършим такива сделки, ако е възможно, какви данъци дължим при дарение и при покупко-продажба?

   Отговор: В запитването не се дава информация нито относно вида на родствената връзка между собственика на дружеството и въпросното лице, което следва да бъде удовлетворено, нито какво точно означава „неформална” собственост на последното на част от УПИ, върху който ще се осъществи бъдещото строителство. По правило данните за вида на връзката между дарявания и дарителя са от значение за оценката на размера на данъка по ЗМДТ при прехвърляне на собственост по дарение, а тези за собствеността на въпросното лице - за законосъобразността на начина, по който дружеството е станало собственик на неговата част от имота. Още повече че след като лицето е собственик на част от имота, прехвърлянето на собствеността върху бъдещия строителен продукт върху този имот би могло да се оформи като размяна, известна в практиката като „бартер”.

   Изключвайки въпросите, които повдига изложеното, по принцип дружеството има право да прехвърли собственост върху заделените за лицето проектирани жилища както чрез покупко-продажба, така и чрез дарение. При покупко-продажбата обаче остава открит въпросът относно това кой ще плати стойността на тези жилища и подоходния корпоративен данък, дължим за печалбата на дружеството, която се формира при тази продажба. Що се касае до задълженията при варианта „дарение”, следва да се има предвид, че:
- по силата на чл. 31 от ЗКПО разходите за дарения са данъчно признати само когато са направени в полза на лицата, посочени в неговите разпоредби, какъвто случаят не е;
- на основание чл. 16, ал. 2, т. 2 от същия закон безвъзмездното предоставяне за ползване на материални и нематериални блага се квалифицира като „отклонение от данъчно облагане” и
- съгласно чл. 44 от ЗМДТ даренията на недвижим имот подлежи на облагане с данък.
Следователно:
- счетоводните разходи за дарението на заделените имоти няма да бъдат признати за данъчни цели и върху тях ще се дължи подоходен данък. Данъчна основа за определяне размера на облагаемия доход ще е пазарната цена на имотите;
- физическото лице, получило дарението, ще дължи на общината, на територията на която се намират имотите, данък дарение в размер, определен по реда на чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ. При съответното споразумение данъкът би могъл да се сподели солидарно от лицето и дружеството или да се поеме изцяло от последното.Статия със свободен достъп