Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 1, Януари 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2017 г.
Коментар на експерта

Акценти на годишното счетоводно приключване и особености при съставянето на ГФО за 2016 г.

Годишното счетоводно приключване е процес, който счетоводителите – съставители на финансови отчети, непрекъснато повтарят в края на всяка и началото на следващата календарна година. Проблемите, които възникват при този финален акорд на счетоводната о...

ДДС за доставки по договори на пристигане от ВОТ

Много често при сделки със стоки от ВОТ се договарят и осъществяват доставки по условията на търговски термини от категория D от комплекта на стандартните международни правила за условие на доставка Инкотермс. Разпределението на задълженията между тъ...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (К...

Нова процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Цел на процедурата. Финансови параметри В началото на 2017 г. се очаква да стартира нова процедура, насочена към големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. В резултат на получената безвъзмездна финансова помощ (Б...

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор

Дълго отлаганото начисляване на амортизациите в публичния сектор вече е факт. С ДДС № 05/30.09.2016 г. на министъра на финансите и на основание чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси се дава указание за начисляване на амортизации на нефина...

Въпроси и отговори от практиката

Връщане на данъци, платени от студенти, работили по програми в САЩ

Въпрос: Какви документи и пред кого е необходимо да бъдат представени с цел връщането на сумата за платени данъци в САЩ на студент, работил 4 месеца там с виза от типа J-1 и заплатил съответния местен и федерален данък? Отговор: Данъците, платени от...

Възстановяване на парично обезщетение към НОИ

Въпрос: На лице, работещо във фирмата, е издаден болничен лист от 20.04.2015 г. до 02.06.2015 г. с причина общо заболяване – заплашващ аборт. На същото лице е издаден друг болничен лист от 05.05.2015 г. до 20.05.2015 г. с причина – аборт. От НОИ са и...

Данъци при сделки с недвижими имоти

Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е строителство на жилищни кооперации. Предстои му строителство на жилища на терен, собственост на дружеството, за които има проект, но няма все още разрешение за строеж. Преди да прем...

Данъчни аспекти при договора за спонсорство

Въпрос: Българско дружество ще бъде спонсор на състезание по програмиране с жури, като дружеството ще плати паричните награди за заелите първо, второ и трето място отбори 1 седмица след състезанието. Целта на спонсорството е реклама на фирмата. Какви...

Заверка на осигурителна книжка

Въпрос: Има ли право НОИ да откаже заверка на осигурителна книжка за доход по граждански договор, по който на сметката за изплатените суми не са приспаднати 35% необходимо присъщи разходи, а са внесени и удържани осигуровки и авансов данък на цялата ...

Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Какви осигуровки трябва да се платят по този договор? Отговор: Няма законова преч...

Особености при сделките с продажба на софтуер от фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана с предмет на дейност „Счетоводна и консултантска дейност, както и всяка разрешена от закона търговска дейност“, но от този месец (11.2016) започва да продава собствен софтуер, който не е счетоводен. Софтуерът ще се п...

Осчетоводяване на ревизионен акт

Въпрос: Дружеството ни е ревизирано за период 01.12.2014 г.- 30.09.2015 г. за задължения за данък добавена стойност. През м. май 2016 г. е издаден ревизионен акт, с който са установени задължения за довнасяне на ДДС за посочения период по месеци и ли...

Отчитане на разходи

Въпрос: На работник е прекратен трудовият договор и му дължим обезщетение по чл. 224 за неизплатени отпуски в размер на 793,80 лв., които не са платени в срок. Лицето завежда дело срещу фирмата, като на делото адвокатът на работника и управителя склю...

Плащане на дивидент в брой

Въпрос: Фирма има двама съдружници - в съотношение на дяловете 95% на 5%. Предстои да разпределят печалба от 44 500,00 лева, или на единия съдружник се пада 40 161,25 дивидент след приспадане на 5% данък дивидент, а на другия 2113,75 лева (този, койт...

Получаване на сумите от трето лице (доверител) срещу възнаграждение

Въпрос: Имаме две фирми - ЕТ и юридическо лице, от които едната е наемодател на другата. Всеки месец се издават фактури за наем. Проблемът е, че и двете фирми са с блокирани сметки и без касова апарат. Възможно ли е наемателят да превежда сумата по ф...

Регистриране на детска градина и начално училище

Въпрос: Дружество ООД притежава лиценз за детска градина и за начално училище. След получаване на лиценза детската градина получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ, отделно и училището получава Булстат от регистъра Булстат (по Закона за регистъра БУЛСТА...

Писма и указания

УКАЗАНИЯ за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели на енергийна ефективност с цел минимизиране на разходите на срока на експлоатацията им

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Във връзка с необходимостта от повишаване на ефективността на публичните разходи и провеждане на цялостни политика, която има за цел използване на щадящи околната среда т...

Решения на съдилища

Решение № 12527 от 21.11.2016 г. по адм. дело № 3313/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период ноември 2013 г. по няколко фактури. Правото на приспадане на данъчен кредит няма да възникне, дори да са събрани данни за реалност на доставките, но същите не са обл...

Решение № 12589 от 22.11.2016 г. от адм. дело № 8850/2015 г.

Предмет на спора е тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл. 167 от ЗКПО. Съгласно чл. 166 от ЗКПО преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задълженото лице да не внася в републиканския бюджет определените по реда на ЗКПО суми...

Решение № 12600 от 22.11.2016 г. по адм. дело № 6130/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО, УПФ и здравно осигуряване за 2009 и 2010 г. ведно с лихви. Разпоредбите на чл. 122, ал. 1 – 124а от ДОПК представляват специфичен процесуа...

Решение № 12690 от 23.11.2016 г. по адм. дело № 8849/2015 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит ведно с начислените прилежащи лихви. Разпоредбата на чл. 129, ал. 5, т. 3 от ДОПК, съгласно която органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или админи...

Решение № 12728 от 24.11.2016 г. по адм. дело № 14247/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт от 12.01.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП. Правомощията на съда по съдебен контрол за законосъобразност на ревизионния акт са уредени в специалния процесуален закон (ДОПК), който, предвид из...

Решение № 12833 от 28.11.2016 г. ро адм. дело № 8882/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.2009 г. до 04.2010 г. по фактури с предмет на доставка: рекламни материали, конвертиране на данни, рекламни флаери, CD демо продукти; консултации, системна пом...

Решение № 12852 от 29.11.2016 г. по адм. дело № 7161/2016 г.

Предмет на спора е налице ли е реално извършване на доставки на стоки, обективирани във фактури, издадени през 2007 г. и 2008 г. В касационната жалба се акцентира на законовото положение, съгласно което липсата на подпис във фактурите не е съществен...

Решение № 12961 от 30.11.2016 г. по адм. дело № 9260/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода 15.04.2007 г. – 31.07.2009 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и ЗО за самоосигуряващото се лице за 2007 г. и 2008 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 124, ал. 2 от ДОПК в производство по обжалване на ...

Решение № 12989 от 01.12.2016 г. по адм. дело № 2436/2016 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ, за ДОО, ДЗПО и здравноосигурителни вноски за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви. При съставянето на паричните потоци вещото лице е изчислило крайните салда на годишна б...

Решение № 13071 от 02.12.2016 г. по адм. дело № 14152/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г., както и задължения за задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващото се лице за 2006 – 20...

Решение № 64 от 17.07.2015 г. по т.д. № 3187/2013 г., ТК, I т.о.

Преценката за изискуемостта на вземанията по договор за банков кредит, обявен за предсрочно изискуем, се извършва съобразно разрешенията в т. 18 на ТР №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В производството по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, съдът устано...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 102 от 2016 г.

ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г. Министерски съвет Постановление № 204 от 11 август 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. Постановление № 205 от 11 август 2016 г. за допълнение на Правилника ...