Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 1, Януари 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2017 г.
Коментар на експерта

Акценти на годишното счетоводно приключване и особености при съставянето на ГФО за 2016 г.

Годишното счетоводно приключване е процес, който счетоводителите – съставители на финансови отчети, непрекъснато повтарят в края на всяка и началото на следващата календарна година. Проблемите, които възникват при този финален акорд на счетоводната отчетност, могат да бъдат толко...

ДДС за доставки по договори на пристигане от ВОТ

Много често при сделки със стоки от ВОТ се договарят и осъществяват доставки по условията на търговски термини от категория D от комплекта на стандартните международни правила за условие на доставка Инкотермс. Разпределението на задълженията между търгуващите във връзка с доставк...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за бюджета на Наци...

Нова процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Цел на процедурата. Финансови параметри В началото на 2017 г. се очаква да стартира нова процедура, насочена към големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. В резултат на получената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмата се цели да с...

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор

Дълго отлаганото начисляване на амортизациите в публичния сектор вече е факт. С ДДС № 05/30.09.2016 г. на министъра на финансите и на основание чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси се дава указание за начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи в п...

Въпроси и отговори от практиката

Връщане на данъци, платени от студенти, работили по програми в САЩ

Въпрос: Какви документи и пред кого е необходимо да бъдат представени с цел връщането на сумата за платени данъци в САЩ на студент, работил 4 месеца там с виза от типа J-1 и заплатил съответния местен и федерален данък? Отговор: Данъците, платени от студенти, работили по програм...

Възстановяване на парично обезщетение към НОИ

Въпрос: На лице, работещо във фирмата, е издаден болничен лист от 20.04.2015 г. до 02.06.2015 г. с причина общо заболяване – заплашващ аборт. На същото лице е издаден друг болничен лист от 05.05.2015 г. до 20.05.2015 г. с причина – аборт. От НОИ са изплатени погрешка болничните д...

Данъци при сделки с недвижими имоти

Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е строителство на жилищни кооперации. Предстои му строителство на жилища на терен, собственост на дружеството, за които има проект, но няма все още разрешение за строеж. Преди да премине теренът в собственост на д...

Данъчни аспекти при договора за спонсорство

Въпрос: Българско дружество ще бъде спонсор на състезание по програмиране с жури, като дружеството ще плати паричните награди за заелите първо, второ и трето място отбори 1 седмица след състезанието. Целта на спонсорството е реклама на фирмата. Какви документи ще са необходими на...

Заверка на осигурителна книжка

Въпрос: Има ли право НОИ да откаже заверка на осигурителна книжка за доход по граждански договор, по който на сметката за изплатените суми не са приспаднати 35% необходимо присъщи разходи, а са внесени и удържани осигуровки и авансов данък на цялата сума (300 лв. по договор - вър...

Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Какви осигуровки трябва да се платят по този договор? Отговор: Няма законова пречка лице – пенсионер с намалена...

Особености при сделките с продажба на софтуер от фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана с предмет на дейност „Счетоводна и консултантска дейност, както и всяка разрешена от закона търговска дейност“, но от този месец (11.2016) започва да продава собствен софтуер, който не е счетоводен. Софтуерът ще се продава на клиенти в държави от...

Осчетоводяване на ревизионен акт

Въпрос: Дружеството ни е ревизирано за период 01.12.2014 г.- 30.09.2015 г. за задължения за данък добавена стойност. През м. май 2016 г. е издаден ревизионен акт, с който са установени задължения за довнасяне на ДДС за посочения период по месеци и лихви за просрочие. В момента см...

Отчитане на разходи

Въпрос: На работник е прекратен трудовият договор и му дължим обезщетение по чл. 224 за неизплатени отпуски в размер на 793,80 лв., които не са платени в срок. Лицето завежда дело срещу фирмата, като на делото адвокатът на работника и управителя сключват спогодба да преведем на л...

Плащане на дивидент в брой

Въпрос: Фирма има двама съдружници - в съотношение на дяловете 95% на 5%. Предстои да разпределят печалба от 44 500,00 лева, или на единия съдружник се пада 40 161,25 дивидент след приспадане на 5% данък дивидент, а на другия 2113,75 лева (този, който е с 5% дял). Въпросът е съдр...

Получаване на сумите от трето лице (доверител) срещу възнаграждение

Въпрос: Имаме две фирми - ЕТ и юридическо лице, от които едната е наемодател на другата. Всеки месец се издават фактури за наем. Проблемът е, че и двете фирми са с блокирани сметки и без касова апарат. Възможно ли е наемателят да превежда сумата по фактурите директно по сметка на...

Регистриране на детска градина и начално училище

Въпрос: Дружество ООД притежава лиценз за детска градина и за начално училище. След получаване на лиценза детската градина получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ, отделно и училището получава Булстат от регистъра Булстат (по Закона за регистъра БУЛСТАТ). Персоналът, приходите и ра...

Писма и указания

УКАЗАНИЯ за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели на енергийна ефективност с цел минимизиране на разходите на срока на експлоатацията им

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Във връзка с необходимостта от повишаване на ефективността на публичните разходи и провеждане на цялостни политика, която има за цел използване на щадящи околната среда технологии, предоставяме на вни...

Решения на съдилища

Решение № 12527 от 21.11.2016 г. по адм. дело № 3313/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период ноември 2013 г. по няколко фактури. Правото на приспадане на данъчен кредит няма да възникне, дори да са събрани данни за реалност на доставките, но същите не са облагаеми поради това, че мястото...

Решение № 12589 от 22.11.2016 г. от адм. дело № 8850/2015 г.

Предмет на спора е тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл. 167 от ЗКПО. Съгласно чл. 166 от ЗКПО преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задълженото лице да не внася в републиканския бюджет определените по реда на ЗКПО суми за корпоративен данък, които ...

Решение № 12600 от 22.11.2016 г. по адм. дело № 6130/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО, УПФ и здравно осигуряване за 2009 и 2010 г. ведно с лихви. Разпоредбите на чл. 122, ал. 1 – 124а от ДОПК представляват специфичен процесуален ред за извършване на ревиз...

Решение № 12690 от 23.11.2016 г. по адм. дело № 8849/2015 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит ведно с начислените прилежащи лихви. Разпоредбата на чл. 129, ал. 5, т. 3 от ДОПК, съгласно която органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови ил...

Решение № 12728 от 24.11.2016 г. по адм. дело № 14247/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт от 12.01.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП. Правомощията на съда по съдебен контрол за законосъобразност на ревизионния акт са уредени в специалния процесуален закон (ДОПК), който, предвид изричните разпоредби на чл. 160,...

Решение № 12833 от 28.11.2016 г. ро адм. дело № 8882/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.2009 г. до 04.2010 г. по фактури с предмет на доставка: рекламни материали, конвертиране на данни, рекламни флаери, CD демо продукти; консултации, системна помощ, тестване на програмен прод...

Решение № 12852 от 29.11.2016 г. по адм. дело № 7161/2016 г.

Предмет на спора е налице ли е реално извършване на доставки на стоки, обективирани във фактури, издадени през 2007 г. и 2008 г. В касационната жалба се акцентира на законовото положение, съгласно което липсата на подпис във фактурите не е съществено за формата им. Но този факт,...

Решение № 12961 от 30.11.2016 г. по адм. дело № 9260/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода 15.04.2007 г. – 31.07.2009 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и ЗО за самоосигуряващото се лице за 2007 г. и 2008 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 124, ал. 2 от ДОПК в производство по обжалване на ревизионен акт при извършена р...

Решение № 12989 от 01.12.2016 г. по адм. дело № 2436/2016 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ, за ДОО, ДЗПО и здравноосигурителни вноски за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви. При съставянето на паричните потоци вещото лице е изчислило крайните салда на годишна база, отчитайки и сумите, които...

Решение № 13071 от 02.12.2016 г. по адм. дело № 14152/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г., както и задължения за задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващото се лице за 2006 – 2008 г. за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ ве...

Решение № 64 от 17.07.2015 г. по т.д. № 3187/2013 г., ТК, I т.о.

Преценката за изискуемостта на вземанията по договор за банков кредит, обявен за предсрочно изискуем, се извършва съобразно разрешенията в т. 18 на ТР №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В производството по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, съдът установява съществуването на вземане...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 102 от 2016 г.

ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г. Министерски съвет Постановление № 204 от 11 август 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. Постановление № 205 от 11 август 2016 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защи...