начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Данъчно третиране на задълженията п...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Статия със свободен достъп

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Отговаря Христо Досев – д.е.с.

   Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финансов резултат. Следва ли да преобразуваме данъчния финансов резултат в намаление през 2016 г. и в увеличение през 2017 г. (съгл. чл. 46, ал. 3 и ал. 4 от ЗКПО)?

   Отговор: Данъчното третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО се отнася само до онези задължения, които към края на съответната данъчна година са представени като такива в баланса на дружеството. Т.е. разпоредбата на чл. 46 изисква в края на съответната година данъчно задълженото лице да направи анализ на съществуващите му задължения (налични като кредитни салда по сметките за задължения) и ако за някой от тези задължения е настъпило някое от изброените в чл. 46, ал. 1 обстоятелства. Следователно, ако вследствие преценка на ръководството на предприятието вие отпишете задължението като недължимо и признаете текущ приход, то за вас не възниква основание да прилагате разпоредбите на чл. 46 от ЗКПО. Съответно признатият от вас приход от отписване на задължението в размер на 100 000 лв. ще участва в определянето на данъчния ви финансов резултат. Същевременно ви обръщаме внимание, че Законът за счетоводството изисква при текущото счетоводно отчитане и изготвяне на финансовите отчети да се спазва принципът за „предпазливост”. Този принцип изисква при изготвяне на финансовите отчети да се оценяват и отчитат всички предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби при счетоводното представяне на стопанските операции. Т.е. във финансовите отчети не трябва да има надценени активи и подценени пасиви (оценката на пасивите не трябва да е по-ниска от тази, по която същите могат да се уредят). Следователно, за да отпишете едно задължение, преди да е изтекла давността, следва да имате достатъчна сигурност, че същото няма да бъде поискано от страна на контрагента ви, т.е. да няма вероятност в бъдеще да са необходими ресурси за погасяване на същото. Ако има факти и обстоятелства (не само намерението за неплащане от страна на ръководството на дружеството), които с достатъчна сигурност да дават индикация, че това задължение няма да бъде платено преди изтичане на давностния му срок, то считаме, че едва тогава можете да отпишете същото.

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...