начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април ...

Коментар на експерта

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

Последни промени в Закона за особените залози

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г. Настоящият материал представя направ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финанс...

Облагане на доходите на нотариус

Въпрос: Декларирането на доходите по ГДД по чл. 50, за нотариус нерегистриран по ДДС, трябва да бъде по общият ред или с признаване на необходимо присъщи разходи? А в случай че е регистриран по ДДС? Същото отнася ли се и за адвокатите? Отговор: По с...

Осчетоводяване на разходите за лично ползване

Въпрос: Във връзка с осчетоводяването на разходите за лично ползване: Приемаме, че 20% от телефонните разговори са лични на управителя. Фактурата е за 100 лв. и 20 лв. ДДС. Вариант 1. Ако я осчетоводим: Дт с/ка 602 80 лв. Дт с/ка 4531 16 лв. Дт с/ка ...

Отказано заличаването на фирма в Търговския регистър

Въпрос: За българско дружество в ликвидация е подадена последна годишна данъчна декларация през 2016 година. Впоследствие се оказва, че в търговския регистър е отказано заличаването на фирмата. Необходимо ли е в този случай да се изготвя годишен фина...

Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои сче...

Признаване на разходи за данъчни цели

Въпрос: 1. Фирма закупува материали за изработване на календари, които раздава на свои клиенти с рекламна цел. За материалите е ползван данъчен кредит. Себестойността на един календар е 10 лв. Признава ли се този разход за данъчни цели? Какви счетово...

Удържане и внасяне на данъка при източника

Въпрос: Облагат ли се с данък при източника доходи от лихви начислени, но неизплатени от местно юридическо лице, в полза на чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато второто е собственик на капитала ...

Решения на съдилища

Решение № 3555 от 22.03.2017 г. по адм. дело № 5221/2016 г.

Предмет на спора са начислен ДДС по фактура от 30.03.2010 г., отказано право на данъчен кредит по различни доставки, както и определен допълнителен корпоративен данък във връзка с доставки по две фактури. Съгласно чл. 7 от ЗДДС вътреобщностната дост...

Решение № 3677 от 27.03.2017 г. по адм. дело № 672/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ ведно със съответните лихви за забава. С тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по т. д. № 10 по описа за 2016 г. ВАС - Общо събрание на I и II колегия, приема, че не е нищоже...

Решение № 3779 от 28.03.2017 г. по адм. дело № 423/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 08. и 09.2012 г. поради непризнато правно на приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС ведно с начислени лихви. В ...

Решение № 3898 от 29.03.2017 г. по адм. дело № 4382/2016 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на ДДС по фактура от 30.11.2012 г. Непредставянето на счетоводни документи от доставчика, установяващи осчетоводяването на фактурите и разполагаемост със стоките, не обосновава извод, че липсват осъщ...

Решение № 3926 от 30.03.2017 г. по адм. дело № 14538/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури от 05.2014 г. Обстоятелството, че е налице разминаване в часовете на пристигане, съответно натоварване на стоката в склада на доставчика, посочени в товарителницата и протокола на „Ф...

Решение № 4314 от 06.04.2017 г. по адм. дело № 976/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди 07. и 12.2008 г., 08. и 10.2009 г., 09. и 12.2010 г., 01., 02., 06., 07., 09.,10. и 12.2011 г., 01., 02., 08. и 12.2012 г., 02., 05., 09. и 10.2013 г. по доставки на различни фи...

Решение № 4402 от 07.04.2017 г. по адм. дело № 2145/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. В производството по обжалване на РА първоинстанционният съд е длъжен винаги да разгледа спора по същество. Съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава делото по същество, като може да ...

Решение № 4427 от 10.04.2017 г. по адм. дело № 1102/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит поради неустановена реалност – на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по различни фактури с предмет „възнаграждение по договор от 01.08.2011 г.“, „наем на поливна инсталация“ и „наем МТС”....

Решение № 4502 от 11.04.2017 г. по адм. дело № 1794/2017 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения на ревизирано лице - получател на доставки на строителни материали и стоки за бита по различни фактури, които не са осчетоводени от него, съответно с тях са извършени последващи доставки, оборотите от...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 6 от 2017 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда ...