Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април ...

Коментар на експерта

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

Последни промени в Закона за особените залози

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г. Настоящият материал представя направ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финанс...

Облагане на доходите на нотариус

Въпрос: Декларирането на доходите по ГДД по чл. 50, за нотариус нерегистриран по ДДС, трябва да бъде по общият ред или с признаване на необходимо присъщи разходи? А в случай че е регистриран по ДДС? Същото отнася ли се и за адвокатите? Отговор: По с...

Осчетоводяване на разходите за лично ползване

Въпрос: Във връзка с осчетоводяването на разходите за лично ползване: Приемаме, че 20% от телефонните разговори са лични на управителя. Фактурата е за 100 лв. и 20 лв. ДДС. Вариант 1. Ако я осчетоводим: Дт с/ка 602 80 лв. Дт с/ка 4531 16 лв. Дт с/ка ...

Отказано заличаването на фирма в Търговския регистър

Въпрос: За българско дружество в ликвидация е подадена последна годишна данъчна декларация през 2016 година. Впоследствие се оказва, че в търговския регистър е отказано заличаването на фирмата. Необходимо ли е в този случай да се изготвя годишен фина...

Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои сче...

Признаване на разходи за данъчни цели

Въпрос: 1. Фирма закупува материали за изработване на календари, които раздава на свои клиенти с рекламна цел. За материалите е ползван данъчен кредит. Себестойността на един календар е 10 лв. Признава ли се този разход за данъчни цели? Какви счетово...

Удържане и внасяне на данъка при източника

Въпрос: Облагат ли се с данък при източника доходи от лихви начислени, но неизплатени от местно юридическо лице, в полза на чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато второто е собственик на капитала ...

Решения на съдилища

Решение № 3555 от 22.03.2017 г. по адм. дело № 5221/2016 г.

Предмет на спора са начислен ДДС по фактура от 30.03.2010 г., отказано право на данъчен кредит по различни доставки, както и определен допълнителен корпоративен данък във връзка с доставки по две фактури. Съгласно чл. 7 от ЗДДС вътреобщностната дост...

Решение № 3677 от 27.03.2017 г. по адм. дело № 672/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ ведно със съответните лихви за забава. С тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по т. д. № 10 по описа за 2016 г. ВАС - Общо събрание на I и II колегия, приема, че не е нищоже...

Решение № 3779 от 28.03.2017 г. по адм. дело № 423/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 08. и 09.2012 г. поради непризнато правно на приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС ведно с начислени лихви. В ...

Решение № 3898 от 29.03.2017 г. по адм. дело № 4382/2016 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на ДДС по фактура от 30.11.2012 г. Непредставянето на счетоводни документи от доставчика, установяващи осчетоводяването на фактурите и разполагаемост със стоките, не обосновава извод, че липсват осъщ...

Решение № 3926 от 30.03.2017 г. по адм. дело № 14538/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури от 05.2014 г. Обстоятелството, че е налице разминаване в часовете на пристигане, съответно натоварване на стоката в склада на доставчика, посочени в товарителницата и протокола на „Ф...

Решение № 4314 от 06.04.2017 г. по адм. дело № 976/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди 07. и 12.2008 г., 08. и 10.2009 г., 09. и 12.2010 г., 01., 02., 06., 07., 09.,10. и 12.2011 г., 01., 02., 08. и 12.2012 г., 02., 05., 09. и 10.2013 г. по доставки на различни фи...

Решение № 4402 от 07.04.2017 г. по адм. дело № 2145/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. В производството по обжалване на РА първоинстанционният съд е длъжен винаги да разгледа спора по същество. Съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава делото по същество, като може да ...

Решение № 4427 от 10.04.2017 г. по адм. дело № 1102/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит поради неустановена реалност – на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по различни фактури с предмет „възнаграждение по договор от 01.08.2011 г.“, „наем на поливна инсталация“ и „наем МТС”....

Решение № 4502 от 11.04.2017 г. по адм. дело № 1794/2017 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения на ревизирано лице - получател на доставки на строителни материали и стоки за бита по различни фактури, които не са осчетоводени от него, съответно с тях са извършени последващи доставки, оборотите от...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 6 от 2017 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда ...