Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 1...

Коментар на експерта

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъдат уважени, той може да заеме...

Последни промени в Закона за особените залози

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ). По силата на § 5...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г. Настоящият материал представя направените промени, като поставя ак...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финансов резултат. Следва ли да прео...

Облагане на доходите на нотариус

Въпрос: Декларирането на доходите по ГДД по чл. 50, за нотариус нерегистриран по ДДС, трябва да бъде по общият ред или с признаване на необходимо присъщи разходи? А в случай че е регистриран по ДДС? Същото отнася ли се и за адвокатите? Отговор: По смисъла на § 1, т. 29 от допълн...

Осчетоводяване на разходите за лично ползване

Въпрос: Във връзка с осчетоводяването на разходите за лично ползване: Приемаме, че 20% от телефонните разговори са лични на управителя. Фактурата е за 100 лв. и 20 лв. ДДС. Вариант 1. Ако я осчетоводим: Дт с/ка 602 80 лв. Дт с/ка 4531 16 лв. Дт с/ка 6092 (разходи за лично ползван...

Отказано заличаването на фирма в Търговския регистър

Въпрос: За българско дружество в ликвидация е подадена последна годишна данъчна декларация през 2016 година. Впоследствие се оказва, че в търговския регистър е отказано заличаването на фирмата. Необходимо ли е в този случай да се изготвя годишен финансов отчет, данъчна декларация...

Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои счетоводни сметки да се водят и к...

Признаване на разходи за данъчни цели

Въпрос: 1. Фирма закупува материали за изработване на календари, които раздава на свои клиенти с рекламна цел. За материалите е ползван данъчен кредит. Себестойността на един календар е 10 лв. Признава ли се този разход за данъчни цели? Какви счетоводни записвания трябва да се на...

Удържане и внасяне на данъка при източника

Въпрос: Облагат ли се с данък при източника доходи от лихви начислени, но неизплатени от местно юридическо лице, в полза на чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато второто е собственик на капитала на местното лице и е извършило...

Решения на съдилища

Решение № 3555 от 22.03.2017 г. по адм. дело № 5221/2016 г.

Предмет на спора са начислен ДДС по фактура от 30.03.2010 г., отказано право на данъчен кредит по различни доставки, както и определен допълнителен корпоративен данък във връзка с доставки по две фактури. Съгласно чл. 7 от ЗДДС вътреобщностната доставка (ВОД) на стоки е доставка...

Решение № 3677 от 27.03.2017 г. по адм. дело № 672/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ ведно със съответните лихви за забава. С тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по т. д. № 10 по описа за 2016 г. ВАС - Общо събрание на I и II колегия, приема, че не е нищожен ревизионен акт, който при пр...

Решение № 3779 от 28.03.2017 г. по адм. дело № 423/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 08. и 09.2012 г. поради непризнато правно на приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС ведно с начислени лихви. В решение по дело С-342/87 от 13...

Решение № 3898 от 29.03.2017 г. по адм. дело № 4382/2016 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на ДДС по фактура от 30.11.2012 г. Непредставянето на счетоводни документи от доставчика, установяващи осчетоводяването на фактурите и разполагаемост със стоките, не обосновава извод, че липсват осъществени облагаеми доставки, съ...

Решение № 3926 от 30.03.2017 г. по адм. дело № 14538/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури от 05.2014 г. Обстоятелството, че е налице разминаване в часовете на пристигане, съответно натоварване на стоката в склада на доставчика, посочени в товарителницата и протокола на „Фискален контрол“ на НАП, е нес...

Решение № 4314 от 06.04.2017 г. по адм. дело № 976/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди 07. и 12.2008 г., 08. и 10.2009 г., 09. и 12.2010 г., 01., 02., 06., 07., 09.,10. и 12.2011 г., 01., 02., 08. и 12.2012 г., 02., 05., 09. и 10.2013 г. по доставки на различни фирми. Съобразно решение от 31....

Решение № 4402 от 07.04.2017 г. по адм. дело № 2145/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. В производството по обжалване на РА първоинстанционният съд е длъжен винаги да разгледа спора по същество. Съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от ДОПК съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично рев...

Решение № 4427 от 10.04.2017 г. по адм. дело № 1102/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит поради неустановена реалност – на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по различни фактури с предмет „възнаграждение по договор от 01.08.2011 г.“, „наем на поливна инсталация“ и „наем МТС”. Според тълкуването на чл. 24...

Решение № 4502 от 11.04.2017 г. по адм. дело № 1794/2017 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения на ревизирано лице - получател на доставки на строителни материали и стоки за бита по различни фактури, които не са осчетоводени от него, съответно с тях са извършени последващи доставки, оборотите от които не са отчетени. Тъй ка...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 6 от 2017 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда създават поредни затруднения з...