начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г. > Третиране по ЗДДС на отдаване под н...
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.

Третиране по ЗДДС на отдаване под наем апартаменти и къщи на туристи

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще наема от физически лица, които не са данъчно задължени в България, апартаменти, къщи и др., които ще поддържа и отдава под наем на туристи.
Как стои въпросът с правото на данъчен кредит за разходите, които българското дружество ще прави?
Може ли българското дружество да ползва намалената ставка от 9%?
За каква част от предлаганите услуги може да се ползва тази намалена ставка? Например ако към настаняването се предлагат допълнителни услуги, свързани с храна, масажи, ползване на басейн, фитнес и др.
Относно факта, че дружеството наема имотите от физически лица, които не са данъчно задължени в България (тоест не са местни), следва ли те да бъдат обложени с данък при източника?

   Съгласно изложеното в запитването българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, ще отдава под наем на туристи апартаменти и къщи, наети от неустановени в България лица. В тази връзка следва да се има предвид, че по силата на чл. 8, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ и чл. 12, ал. 8, т. 2 от ЗКПО доходите от наем за предоставено за ползване недвижимо имущество са доходи от източник в страната и подлежат на облагане. В този смисъл, макар и не местни, чуждестранните лица са данъчно задължени за целите на подоходното облагане. Това дали доходът им или наемът ще се облага или не у нас, зависи от конкретното споразумение по въпроса, определен в Споразумението на избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключено между държавата, където е установено и съответно се приема за местно за данъчни цели конкретното дадено лице.

   Що се отнася до въпросите ви, свързани с приложението на ЗДДС при осъщствяването на въпросната дейност, следва да имате предвид следното:
Първо - в центъра на възможните комбинации от доставки, осъществявяни при туристическа дейност, стои доставката на услугата “настаняване”. По силата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС с нея е свързано и приложението на преференциалната 9%-на данъчна ставка.
Според действащата редакция на понятието “настаняване”, дадена в т. 45 от § 1 на ДР от ЗДДС, това са основни туристически услуги по смисъла на т. 12 от § 1 на ДР от ЗТ с изключение на доставка на обща туристическа услуга (ОТУ) от туроператор към пътуващо лице. От своя страна ЗТ определя като основни туристически услуги “нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта”.
Понятието “нощувка” не е дефинирано в разпоредбите на ЗТ, но съгласно определението му, дадено в т. 34 на § 1 от ДР на ЗМДТ за целите на туристическия данък, “нощувки” са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на ЗТ.

   Второ - разпоредбите на ЗТ квалифицират изрично като туристически обекти за подслон и настаняване тези, посочени в чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 2 от закона. В съответствие с тях места за подслон са: хотелите, мотелите и вилните и туристически селища, а за настаняване - пансионите, почивните станции, семейните хотели, самостоятелните стаи, вилите, къщите, бунгалата и къмпингите. В този смисъл наетите от дружеството обекти са обекти за настаняване по смисъла на ЗТ.

   Трето - за да бъде приложима преференциалната данъчна ставка към доставките на предоставяните в тях туристически услуги обаче, те следва да са категоризирани по ЗТ. В полза на това становище е и разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ППЗДДС, която изисква като доказателство за правото за прилагане на преференциалната данъчна ставка наличието на удостоверение за категоризация на туристическия обект, в който се предоставя настаняването. Лицата, осъществяващи настаняването, следва да разполагат със: копие от регистъра на настанените туристи; удостоверение за категоризацията на обекта; и фактура за доставката (с изключение на случаите, при които съгласно чл. 113, ал. 3 от ЗДДС издаването на такава не е задължително).

   Четвърто - доставката на услугата за настаняване често е съпроводена и от доставки на услуги, като например право за ползване на: паркинг, сейф, шезлонг, чадър, басейн, фитнес, СПА процедури, сърф, тенис, велосипед, водно колело и др.под., както и предоставянето на услуги за превоз на пътуващите до дадени обекти. При наличието на определени условия преференциалната данъчна ставка е приложима и към доставките на тези услуги. Такива са:
- наличието на условията, квалифициращи доставките на допълнителните услуги като “съпътстващи” доставката за настаняване по смисъла на чл. 128 от ЗДДС;
- услугите да са предоставени директно от лицето, предоставящо услугата за настаняване (не чрез възлагане на трети лица);
- доставките им да са осъществявани със средства и/или на територията на обекта, стопанисван от доставчика на настаняването.

   Пето: При наличието на изискванията на чл. 69 и чл.71 от ЗДДС дружеството има и право на данъчен кредит за данъка, начислен му за доставки на стоки и услуги, използвани от него за осъществяването на облагаеми доставки.
Внимание: Пре­дос­тавянето на услугата за настаняване в комплект с други услуги, каквито са например услугите, свързани с организиране на семинари, конференции и др.под., е свързано с допълнителни условия. Те водят до по-особено тълкуване на критериите за преценка във връзка с приложението на чл. 128 от ЗДДС.Статия със свободен достъп