Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2018 г.

ДВ, бр. 35 от 24.4.2018 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г. 2. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във вр...

Защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни

Счетоводна къща обработва оригинални документи с лични данни, издадени от НАП и свързани със служебни лични номера на лицата. След влизане в сила на новия Регламент за защита на личните данни на 25.05.2018 как може да се съхраняват оригинали на СЛНЧ и ЛНЧ? Ако след тази дата не е...

Министерски съвет бр. 23/2018 г.

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С тях внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите. Необходимите данни ще...

Въпроси и отговори

Влизане на трудов договор в сила

Може ли в трудовия договор да се впише, че той влиза в сила от първо число, което се пада в почивен ден, а фактически лицето да се яви на работа на друга дата - първия следващ работен ден? Няма пречка в трудовия договор да се впише датата на сключването му, която е в почивен ден...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2018 г.

Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 г. страни: Litdana UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos в присъствието на: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Предмет на спора е...

Зачитане на обучението като трудов стаж и професионален опит

Управителят на фирмата предлага да зачитаме за трудов стаж и професионален опит и времето на обучение в магистърски и бакалавърски програми с мотива, че това е дейност по същата или сходна професия по смисъла на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ. Имаме ли право на това? Признаването ...

Обезщетението за безработица се връща при възстановяване на работа

Преди две години бях уволнена. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и съдът окончателно ме възстанови на работа. Около една година след уволнението получавах парично обезщетение като безработна. На какво обезщетение за незаконното уволнение имам право и трябва ли да върна п...

Облагане на доставка, извършена от дилър на стоки втора употреба

Фирма дилър продава по маржа леки автомобили втора употреба, които са внесени от Италия. Същата купува и втора употреба автомобили от италианска фирма с VAT CODE - A41, т.е. не е начислен ДДС. В случая имаме ВОП и при покупката на автомобила в 15 дневен срок създаваме протокол по...

Определяне на приложимото осигурително законодателство

Собственик на ЕООД живее повече от 183 дни в Германия, където се осигурява за всички случаи. Трябва ли да се осигурява по българското законодателство, тъй като дружеството има дейност в България? За да се гарантира свободата на движение на наетите и самостоятелно заетите лица, в...

Почивки при работа с видеодисплеи

Работим във фирма с интернет базирана търговия и външна и вътрешна комуникация изцяло с имейли и скайп. Имаме задължително работно време от 9 до 18 ч. и почивки, както следва: 11:00-11:10 ч.; 13:10-13:50 ч.; 16:00-16:10 ч. Въпросът ми е има ли законово регламентирани почивки при...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Предстои трудовият договор да бъде прекратен по чл. 331 от КТ непосредствено след отпуска за отглеждане на малко дете. На каква база ще се изчисли обезщетението за неизползван годишен отпуск, при положение че последния месец преди отпуска са отработени по-малко от 10 дни и изплат...

Счетоводно и данъчно третиране на изплатена стипендия

Фирма сключва договор за стипендия със студент, който след завършването се задължава да работи във фирмата. След три месеца, през които студентът идва на стаж във фирмата и получава стипендията си, фирмата прекратява договора, защото не е доволна от неговата работа. Как се третир...

Третиране на дохода от полаган личен труд от собственик на дружеството

Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 510 лв. за всички осигурителни случаи. Ако се начисли възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 800 на месец, следва ли да се довнасят осигуровки? Това възнаграждение според ЗКПО следва ли да се признае за разход на...

Третиране по ЗДДС на отдаване под наем апартаменти и къщи на туристи

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще наема от физически лица, които не са данъчно задължени в България, апартаменти, къщи и др., които ще поддържа и отдава под наем на туристи. Как стои въпросът с правото на данъчен кредит за разходите, които българското дружество ще пра...

В пресата за вас

ГФО ще се подават и в 13 офиса на НАП - София, до края на юни

В бр. 103 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно местата за подаване на годишните финансови отчети. До 30 юни 2018 г. ГФО ще могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на НАП в София. Гражданите, които ще се възползват от тази ...

Кредит, предоставен на собственик на дружество

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата предоставя на собственика като физическо лице кредит с РКО 19 бр. х 9900 лв. = 188 100 лв. от касата, като договорите са за всяка сделка поотделно. От месеците февруари до ноемвр...

Разпределение на дивидент от печалбата на ЕТ

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Борислав Боянов отговаря на въпроса: Може ли ЕТ да разпредели дивидент на собственика и трябва ли да се начислят 5% данък върху дивидента с оглед на това, че върху печалбата на това ЕТ е начислен данък в размер на 15%, а не 10% както е пр...

Стартира издаване по електронен път на удостоверения по ЗОП

В бр. 103 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с издаваните от ГИТ по електронен път удостоверения по Закона за обществените поръчки. От 01.06.2018 г. физическите и юридическите лица ще могат сами и по всяко време да заявяват и генерират по електр...

Справочник

Решение по жалба с рег. № Ж-231/23.05.2017 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 17.01.2018 г., обективирано в протокол № 4/2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 о...

Справочна информация бр. 23/2018

Централни валутни курсове за периода 01 - 07.06.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...