Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Получаване на авансово плащане, пре...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: На 22.12.2017 г. имаме получен авансов превод от наш румънски контрагент в размер на 5000 евро. Трябва ли да издам фактура за този аванс и тази фактура с ДДС ли трябва да е или без?

   Отговор: При получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие, дължимият данък за размера на плащането става изискуем. Единственото изключение в подобна хипотеза е регламентирано в чл. 25, ал. 7, а именно при получено авансово плащане по повод на вътреобщностна доставка на стоки. Т.е. ако вашето предприятие е получило авансово плащане от румънски контрагент по повод бъдеща вътреобщностна доставка на стоки, то тогава вашето предприятие няма задължението да издаде данъчен документ – фактура за размера на полученото плащане. В случай че плащането е направено във връзка с предоставяне на услуга, то тогава фактура следва да бъде издадена, като данъчната ставка ще бъде съобразена с мястото на изпълнение на доставката, определена по смисъла на чл. 21 – 24 от ЗДДС. Естествено вие може доброволно по ваше желание да издадете фактура за получено авансово плащане по повод бъдеща вътреобщностна доставка на стоки. В този случай ще трябва да се съобразите с изискването на чл. 124, ал. 3 от ЗДДС, който изисква фактурата да бъде включена в дневника на продажбите не в данъчния период, през който е издадена, а в данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем съгласно чл. 51 – т.е. на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. В случая това е датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена (чл. 25, ал. 2 от ЗДДС). Обръщаме внимание на изискването на чл. 113, ал. 5 на ЗДДС, според което при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.Статия със свободен достъп