Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 27 април...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., поп...

Коментар на експерта

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите - продължение

В предишния брой на сп. „Български законник“ представихме някои проблеми на дисциплинарната отговорност. Тя санкционира неправомерното и виновно поведение на работника или служителя, но налагането й не обезщетява работодателя за понесените вреди. Пор...

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

В настоящото изложение ще разгледаме най-съществените постановки на приетата изцяло нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, обнародвана в ДВ, бр. 2...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани друж...

Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици за работодателите и изпълнителите. Правните последици за работодателите са относно начисляване, удържане и внасяне на осигуровки и данък върху общия доход; регистриран...

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Уредбата на платежните услуги, съдържаща се в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), намери своето логично продължение в новата ...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на стоки

Въпрос: Има наличност на готова продукция „зърно“ в земеделска фирма, която спира дейност от 10 години и няма никакво движение. Какво да правя с тази наличност, която отдавна не става за нищо - за да я бракувам, трябва да внеса ДДС (фирмата е регистр...

Данъчно третиране на доходи от реклами в блог

Въпрос: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Блогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложило реклами, от които получава приход по сметка в paypal от порядъка на 200-3...

Заплащане на данък сгради и такса смет при наем

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, отдава под наем апартамент на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС. Съгласно договора за наем наемателят е длъжен да заплаща данък сгради и такса смет. При издаване на фактура от наемодателя към наемателя трябва...

Кога издаването на фактура или протокол не е задължително

Въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на стоки от онлайн магазин. Клиенти са и физически лица, които извършват плащането на стоките по разплащателната сметка на дружеството. Трябва ли да се издава фактура за всяко едно постъпило плащан...

Коригиране на грешки

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридическото лице с нестопанска цел се издържа от дарения от частни физически лица, както и от участия в програми за...

Облагане на доходи на съдружник в ООД, полагащ личен труд

Въпрос: Самоосигуряващо се лице като съдружник в ООД в качеството си на управител получава парично възнаграждение за полагане на личен труд. Следва ли да му се подава декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и следователно и справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФ...

Облагане на електронни услуги на дружество, регистрирано в Гибралтар

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще предоставя електронни услуги на дружество, регистрирано в Гибралтар. Какъв е режимът за облагане с ДДС в Гибралтар по отношение на услугите, които ще получават? Като част от територията на Великобрита...

Облагане с ДДС на доставка за материали и услуги

Въпрос: Португалско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува от българско дружество, регистрирано по ЗДДС, материали. Материалите се превозват до фабрика на друго българско дружество, където се преработват, за което преработващото българско дружеств...

Определяне на възнаграждението за платения годишен отпуск

Въпрос: Каква трябва да е базата за изчисление на платен годишен отпуск на лице, което работи на норма и не може да покрие МРЗ в м. януари? Пример - заработка за м. 12 - 300 лв., през м. януари ползва платен отпуск 10 дни. Отговор: Възнаграждението ...

Осигуряване на вещо лице

Въпрос: Работя като главен счетоводител в лечебно заведение на трудов договор. В „Държавен вестник” от 02.02.2018 г. съм вписана като вещо лице. Трябва ли да се регистрирам по БУЛСТАТ като самоосигуряващо се лице към Агенцията по вписванията, трябва ...

Осигуряване на собственикът на ЕООД

Въпрос: Регистрирано е ЕООД, собственикът на ЕООД-то работи и по трудов договор в болница на 8-часов работен ден, не го осигуряват на максималния осигурителен доход. В ЕООД има сключен договор за управление без възнаграждение. Дружеството извършва де...

Отписване на починали животни

Въпрос: ЕТ, регистрирано по ЗДДС, отглежда коне в собствена конна база. През 2017 г. има починали от старост два броя коне и имаме издадена „Потвърдителна бележка за получени животински трупове“ (от екарисаж). Как следва да се осчетоводят протоколите...

Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, отдава под наем складове. Необходимо е да се асфалтира между складовата площ (общите части, ползвани от наемателите). Наемателите имат желание да участват финансово. Какво документиране е необходимо...

Отчитане на разходи за реклама

Въпрос: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 2...

Отчитане на строително-ремонтни дейности

Въпрос: Фирма извършва строително-ремонтни дейности. Съгласно договор с възложителя фирмата актува изпълнените СМР на етапи, като към всеки акт издава фактура и признава приход. В края на 2017 година обектът е завършен, но няма подписан акт 15 и няма...

Получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие

Въпрос: На 22.12.2017 г. имаме получен авансов превод от наш румънски контрагент в размер на 5000 евро. Трябва ли да издам фактура за този аванс и тази фактура с ДДС ли трябва да е или без? Отговор: При получаване на авансово плащане, преди да е въз...

Пререгистрация на ЮЛНЦ

Въпрос: През 2016 г. имаме регистрирана фондация с общественополезна дейност. И през двете години не е извършвала дейност. От 01.01.2018 г. има промяна относно подаване на ГДД за ЮЛНЦ. Срокът за пререгистрацията на ЮЛНЦ в Търговския регистър е 31.12....

Префактуриране на разходи във връзка с командировка

Въпрос: Дружество „A“ e българско и е регистрирано по ЗДДС. Има сключен договор и е подизпълнител на дружество „Б“, което също е българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Договорът е във връзка с програмиране за индийска IT компания. Във връзка с до...

Придобиване и доставка на стока, предназначена за трета страна

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Германия автомобили, които изпраща към клиент в Израел за своя сметка, без автомобилите да преминават през България. Какви са данъчните ефекти от този модел на работа? Какви задължения прои...

Признаване на прихода от продажбата на недвижимия имот

Въпрос: Дружество продава собствен недвижим имот месец декември 2017 г. В нотариалния акт е договорено, че срокът за заплащане на имота от купувача е 15.12.2018 г. и до тази дата продавачът има право да ползва същия и да получава приходите от наеми. ...

Публикуване на отчет на ЮЛНЦ

Въпрос: ЮЛНЦ през 2017 г. е извършвало само нестопанска дейност приходите и разходите са от членски внос и дарения. Съставили сме годишен отчет за нестопанска дейност. Къде трябва да се изпрати или публикува отчетът? Отговор: По силата на чл. 2, т. ...

Работа от разстояние

Въпрос: Българска фирма трябва да сключи договор с програмисти, живеещи в страна, членка на Европейския съюз – Испания. Мястото на работа е в Испания. Може ли българската фирма да сключи трудов договор с испанските програмисти за работа от разстояние...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, предоставя услуги на регистрирани по ДДС компании в ЕС. Достига оборот от 50 000 лв. за последните 12 месеца. Следва ли да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС? В случай че фирмата предоставя услуги и...

Ред за облагане на доставки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай стоки, като изпраща директно от пристанището там стоките към клиент в Ливан. Какви данъчни ефекти и задължения произтичат за българското дружество в България и в другите две държави? ...

Средства за социално-битово и културно обслужване

Въпрос: На общо събрание в училище, финансирано от МОН, е решено СБКО за 2018 година да се разпредели за ваучери за храна и за екскурзия на персонала. Имаме ли право да използваме СБКО за екскурзия? Отговор: Средствата за социално-битово и културно...

Съставяне на финансови отчети от ЕТ

Въпрос: Едноличен търговец съм, с основна дейност отдаване под наем на собствени имоти. Освен това съм икономист-счетоводител и според изискванията на закона мога да съм съставител на годишни финансови отчети. Като физическо лице - съставител на отче...

Третиране по ЗДДС на активи, погинали в пожар

Въпрос: В производственото помещение на ООД регистрирано по ЗДДС възниква пожар, който не е по вина на дружеството. Унищожено е цялото имущество, което е застраховано по цени на придобиване без ДДС. При получаване на обезщетението от застрахователя с...

Решения на съдилища

Решение № 4436 от 04.04.2018 г. по адм. дело № 7876/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 35 656,09 лв. за данъчни периоди м. 04 и м. 06 2015 г. и са начислени лихви в размер общо на 3650,10 лв. Както ВАС е посочвал и в други свои решения, при оспорване на частни докуме...

Решение № 6372 от 15.05.2018 г. по адм. дело № 14253/2017 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит с прилежащи лихви на основание чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС по фактури, издадени от различни фирми с мотиви за липса на реално осъществени доставки на стоки и услуги. Договорите, по силата на коит...

Решение № 6455 от 16.05.2018 г. по адм. дело № 14456/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 г. и за ДДС с лихви за забава. С арг. от чл. 124, ал. 2 от ЗКПО за администрацията е процесуалната тежест за установяване на юридическите факти, поражда...

Решение № 6499 от 17.05.2018 г. по адм. дело № 14524/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период 09.2013 г., непризнат данъчен кредит за данъчен период 06.2010 г. и данък по ЗКПО за 2009 г. - 2012 г., със съответните лихви за забава. За да възникне правото на ДК по...

Решение № 66 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 4329/2015 г., III г. о.

Необходимо е в срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ - за определен срок, който е най-малко една година или за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя, за работа в ОДЗ (която няма характера по ал. 3), да е посочено изкл...

Решение № 6634 от 21.05.2018 г. по адм. дело № 10897/2017 г.

Предмет на спора е допълнително установено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. и лихви за забава. Касаторът има постоянен адрес в България, поради което е местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, т. е. данъчно з...

Решение № 6711 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 280/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по различни фактури, издадени...

Решение № 6778 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 13205/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и лихви вследствие непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) за данъчни периоди 01.01.2014 г. - 31.03.2015 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС ВОД е доставката на стоки, транспортирани от или...

Решение № 6818 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 519/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012 г. и 2013 г., вноски за ДОО за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., вноски за здравно осигуряване (ЗО) за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и ДДС ведно със съответните лихви. Презум...

Решение № 6861 от 25.05.2018 г. по адм. дело № 11923/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС във връзка с непризнат данъчен кредит и начислени лихви. При липса на облагаема доставка е изключена добросъвестността на получателя, който като страна по договор знае или би трябвало да знае, че не е...

Решение № 6885 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 8937/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данъчен период 07.2014 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит по фактури с предмет изработка на облицовъчни пана за телевизори и метални кутии за конзоли. Ревизираното лице следва да разполаг...

Решение № 7039 от 29.05.2018 г. по адм. дело № 13528/2017 г.

Предмет на спора е непризната корекция на начисления ДДС. Според приетото от СЕС в определението му от 15 юли 2015 г. по дело C-159/14, Коела Н, когато съответното лице не е получило стоката директно от издателя на фактурата, това не е непременно по...

Решение № 85 от 25.05.2016 г. по търг. д. № 2855/2015 r., I т. о

По отношение на капиталовите търговски дружества свръхзадължеността е уредена като отделно основание за откриване на производство по несъстоятелност предвид опасността - при обективно установен превес на паричните задължения над останалия актив в пар...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 33 от 2018 г.

ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република Бълг...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 8 от 2018 г.

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя Счетово...