Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛ...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010...

Коментар на експерта

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите - продължение

В предишния брой на сп. „Български законник“ представихме някои проблеми на дисциплинарната отговорност. Тя санкционира неправомерното и виновно поведение на работника или служителя, но налагането й не обезщетява работодателя за понесените вреди. Поради това законът урежда и имущ...

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

В настоящото изложение ще разгледаме най-съществените постановки на приетата изцяло нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, обнародвана в ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., чиято це...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества ежемесечно подават данни...

Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици за работодателите и изпълнителите. Правните последици за работодателите са относно начисляване, удържане и внасяне на осигуровки и данък върху общия доход; регистриране на трудови договори; подаван...

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Уредбата на платежните услуги, съдържаща се в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), намери своето логично продължение в новата Наредба № 3 от 18.04.2018 г. з...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на стоки

Въпрос: Има наличност на готова продукция „зърно“ в земеделска фирма, която спира дейност от 10 години и няма никакво движение. Какво да правя с тази наличност, която отдавна не става за нищо - за да я бракувам, трябва да внеса ДДС (фирмата е регистрирана по ЗДДС от 2007 г. с ну...

Данъчно третиране на доходи от реклами в блог

Въпрос: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Блогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложило реклами, от които получава приход по сметка в paypal от порядъка на 200-300 долара на година, които да ...

Заплащане на данък сгради и такса смет при наем

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, отдава под наем апартамент на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС. Съгласно договора за наем наемателят е длъжен да заплаща данък сгради и такса смет. При издаване на фактура от наемодателя към наемателя трябва ли да се начислява ДДС върху ...

Кога издаването на фактура или протокол не е задължително

Въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на стоки от онлайн магазин. Клиенти са и физически лица, които извършват плащането на стоките по разплащателната сметка на дружеството. Трябва ли да се издава фактура за всяко едно постъпило плащане, при положение че физическот...

Коригиране на грешки

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридическото лице с нестопанска цел се издържа от дарения от частни физически лица, както и от участия в програми за подпомагане, финансирани от д...

Облагане на доходи на съдружник в ООД, полагащ личен труд

Въпрос: Самоосигуряващо се лице като съдружник в ООД в качеството си на управител получава парично възнаграждение за полагане на личен труд. Следва ли да му се подава декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и следователно и справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ? Отговор: В конкретния случ...

Облагане на електронни услуги на дружество, регистрирано в Гибралтар

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще предоставя електронни услуги на дружество, регистрирано в Гибралтар. Какъв е режимът за облагане с ДДС в Гибралтар по отношение на услугите, които ще получават? Като част от територията на Великобритания, която все още е в ЕС, при...

Облагане с ДДС на доставка за материали и услуги

Въпрос: Португалско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува от българско дружество, регистрирано по ЗДДС, материали. Материалите се превозват до фабрика на друго българско дружество, където се преработват, за което преработващото българско дружество издава фактура. Готовата кра...

Определяне на възнаграждението за платения годишен отпуск

Въпрос: Каква трябва да е базата за изчисление на платен годишен отпуск на лице, което работи на норма и не може да покрие МРЗ в м. януари? Пример - заработка за м. 12 - 300 лв., през м. януари ползва платен отпуск 10 дни. Отговор: Възнаграждението за платения годишен отпуск се ...

Осигуряване на вещо лице

Въпрос: Работя като главен счетоводител в лечебно заведение на трудов договор. В „Държавен вестник” от 02.02.2018 г. съм вписана като вещо лице. Трябва ли да се регистрирам по БУЛСТАТ като самоосигуряващо се лице към Агенцията по вписванията, трябва ли да се осигурявам всеки месе...

Осигуряване на собственикът на ЕООД

Въпрос: Регистрирано е ЕООД, собственикът на ЕООД-то работи и по трудов договор в болница на 8-часов работен ден, не го осигуряват на максималния осигурителен доход. В ЕООД има сключен договор за управление без възнаграждение. Дружеството извършва дейност и има приходи и разходи....

Отписване на починали животни

Въпрос: ЕТ, регистрирано по ЗДДС, отглежда коне в собствена конна база. През 2017 г. има починали от старост два броя коне и имаме издадена „Потвърдителна бележка за получени животински трупове“ (от екарисаж). Как следва да се осчетоводят протоколите за смърт на конете във фирмат...

Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, отдава под наем складове. Необходимо е да се асфалтира между складовата площ (общите части, ползвани от наемателите). Наемателите имат желание да участват финансово. Какво документиране е необходимо? Отговор: Когато разходи (ил...

Отчитане на разходи за реклама

Въпрос: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 20 лв. и 50 лв. от лицензирана ...

Отчитане на строително-ремонтни дейности

Въпрос: Фирма извършва строително-ремонтни дейности. Съгласно договор с възложителя фирмата актува изпълнените СМР на етапи, като към всеки акт издава фактура и признава приход. В края на 2017 година обектът е завършен, но няма подписан акт 15 и няма отчетен приход до достигане н...

Получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие

Въпрос: На 22.12.2017 г. имаме получен авансов превод от наш румънски контрагент в размер на 5000 евро. Трябва ли да издам фактура за този аванс и тази фактура с ДДС ли трябва да е или без? Отговор: При получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие, дължи...

Пререгистрация на ЮЛНЦ

Въпрос: През 2016 г. имаме регистрирана фондация с общественополезна дейност. И през двете години не е извършвала дейност. От 01.01.2018 г. има промяна относно подаване на ГДД за ЮЛНЦ. Срокът за пререгистрацията на ЮЛНЦ в Търговския регистър е 31.12.2020 г., следва ли до 31.03.20...

Префактуриране на разходи във връзка с командировка

Въпрос: Дружество „A“ e българско и е регистрирано по ЗДДС. Има сключен договор и е подизпълнител на дружество „Б“, което също е българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Договорът е във връзка с програмиране за индийска IT компания. Във връзка с договора по проекта дружество „A...

Придобиване и доставка на стока, предназначена за трета страна

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Германия автомобили, които изпраща към клиент в Израел за своя сметка, без автомобилите да преминават през България. Какви са данъчните ефекти от този модел на работа? Какви задължения произтичат за българското дружеств...

Признаване на прихода от продажбата на недвижимия имот

Въпрос: Дружество продава собствен недвижим имот месец декември 2017 г. В нотариалния акт е договорено, че срокът за заплащане на имота от купувача е 15.12.2018 г. и до тази дата продавачът има право да ползва същия и да получава приходите от наеми. Към 31.12.2017 г. продавачът и...

Публикуване на отчет на ЮЛНЦ

Въпрос: ЮЛНЦ през 2017 г. е извършвало само нестопанска дейност приходите и разходите са от членски внос и дарения. Съставили сме годишен отчет за нестопанска дейност. Къде трябва да се изпрати или публикува отчетът? Отговор: По силата на чл. 2, т. 2 от Закона за счетоводството ...

Работа от разстояние

Въпрос: Българска фирма трябва да сключи договор с програмисти, живеещи в страна, членка на Европейския съюз – Испания. Мястото на работа е в Испания. Може ли българската фирма да сключи трудов договор с испанските програмисти за работа от разстояние? В уведомлението по чл. 62, а...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, предоставя услуги на регистрирани по ДДС компании в ЕС. Достига оборот от 50 000 лв. за последните 12 месеца. Следва ли да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС? В случай че фирмата предоставя услуги и на местни лица освен на регис...

Ред за облагане на доставки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай стоки, като изпраща директно от пристанището там стоките към клиент в Ливан. Какви данъчни ефекти и задължения произтичат за българското дружество в България и в другите две държави? Отговор: По общо правило редъ...

Средства за социално-битово и културно обслужване

Въпрос: На общо събрание в училище, финансирано от МОН, е решено СБКО за 2018 година да се разпредели за ваучери за храна и за екскурзия на персонала. Имаме ли право да използваме СБКО за екскурзия? Отговор: Средствата за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на работниц...

Съставяне на финансови отчети от ЕТ

Въпрос: Едноличен търговец съм, с основна дейност отдаване под наем на собствени имоти. Освен това съм икономист-счетоводител и според изискванията на закона мога да съм съставител на годишни финансови отчети. Като физическо лице - съставител на отчети, по договори за тази дейнос...

Третиране по ЗДДС на активи, погинали в пожар

Въпрос: В производственото помещение на ООД регистрирано по ЗДДС възниква пожар, който не е по вина на дружеството. Унищожено е цялото имущество, което е застраховано по цени на придобиване без ДДС. При получаване на обезщетението от застрахователя следва ли дружеството да начисл...

Решения на съдилища

Решение № 4436 от 04.04.2018 г. по адм. дело № 7876/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 35 656,09 лв. за данъчни периоди м. 04 и м. 06 2015 г. и са начислени лихви в размер общо на 3650,10 лв. Както ВАС е посочвал и в други свои решения, при оспорване на частни документи производство по реда на чл...

Решение № 6372 от 15.05.2018 г. по адм. дело № 14253/2017 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит с прилежащи лихви на основание чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС по фактури, издадени от различни фирми с мотиви за липса на реално осъществени доставки на стоки и услуги. Договорите, по силата на които възниква облигационното прав...

Решение № 6455 от 16.05.2018 г. по адм. дело № 14456/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 г. и за ДДС с лихви за забава. С арг. от чл. 124, ал. 2 от ЗКПО за администрацията е процесуалната тежест за установяване на юридическите факти, пораждащи правомощието на органите по...

Решение № 6499 от 17.05.2018 г. по адм. дело № 14524/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период 09.2013 г., непризнат данъчен кредит за данъчен период 06.2010 г. и данък по ЗКПО за 2009 г. - 2012 г., със съответните лихви за забава. За да възникне правото на ДК по процесните фактури, издадени ...

Решение № 66 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 4329/2015 г., III г. о.

Необходимо е в срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ - за определен срок, който е най-малко една година или за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя, за работа в ОДЗ (която няма характера по ал. 3), да е посочено изключението по параграф 1, т. 8 Д...

Решение № 6634 от 21.05.2018 г. по адм. дело № 10897/2017 г.

Предмет на спора е допълнително установено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. и лихви за забава. Касаторът има постоянен адрес в България, поради което е местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, т. е. данъчно задължено лице по ЗДДФЛ на осно...

Решение № 6711 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 280/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по различни фактури, издадени в данъчни периоди септември 2...

Решение № 6778 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 13205/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и лихви вследствие непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) за данъчни периоди 01.01.2014 г. - 31.03.2015 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС ВОД е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - рег...

Решение № 6818 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 519/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012 г. и 2013 г., вноски за ДОО за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., вноски за здравно осигуряване (ЗО) за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и ДДС ведно със съответните лихви. Презумпцията за вярност на фактическ...

Решение № 6861 от 25.05.2018 г. по адм. дело № 11923/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС във връзка с непризнат данъчен кредит и начислени лихви. При липса на облагаема доставка е изключена добросъвестността на получателя, който като страна по договор знае или би трябвало да знае, че не е получил определена стока и/ил...

Решение № 6885 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 8937/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данъчен период 07.2014 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит по фактури с предмет изработка на облицовъчни пана за телевизори и метални кутии за конзоли. Ревизираното лице следва да разполага с доказателства, които да ус...

Решение № 7039 от 29.05.2018 г. по адм. дело № 13528/2017 г.

Предмет на спора е непризната корекция на начисления ДДС. Според приетото от СЕС в определението му от 15 юли 2015 г. по дело C-159/14, Коела Н, когато съответното лице не е получило стоката директно от издателя на фактурата, това не е непременно последица от прикриване с измамн...

Решение № 85 от 25.05.2016 г. по търг. д. № 2855/2015 r., I т. о

По отношение на капиталовите търговски дружества свръхзадължеността е уредена като отделно основание за откриване на производство по несъстоятелност предвид опасността - при обективно установен превес на паричните задължения над останалия актив в партимониума на такъв търговец - ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 33 от 2018 г.

ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Закон за ратифициране на ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 8 от 2018 г.

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя Счетоводно отчитане на разходите за о...