начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > Облагане на физическо лице за доход...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.

Облагане на физическо лице за доходи от продажба на апаратура

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

   Въпрос: Нашето дружество закупува от физическо лице като стока апаратура, нужна за основната дейност на дружеството ни. Апаратът представлява стока, закупена преди това от физическото лице от нашето дружество, в този смисъл е втора употреба, ние изкупуваме обратно актив.
Лицето е закупило стоката от нашето дружество преди около 10 години. Цената на сделката е 2000 лв. Трябва ли да се опише като доход на физическото лице стойността на сделката в годишната справка по чл. 73 от ЗДДФЛ?

   Отговор: Според общото правило на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходите от продажба или замяна на движимо имущество не са облагаеми, освен когато попадат в изключенията, изброени в посочената данъчна норма, а именно:
- пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
- произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
- акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
- движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

   В изброените по-горе случаи продажбата представлява облагаем доход, доколкото същият не е освободен от облагане на друго правно основание в ЗДДФЛ или друг закон. Важно е да се има предвид, че цитираната разпоредба не се прилага за доходи от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително като едноличен търговец, както и за физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26. Това изрично е уточнено в чл. 13, ал. 5 на ЗДДФЛ. Следователно, ако продажбата на вещта в конкретния случай се извършва от физическото лице в качеството му на:
- търговец, независимо дали е регистриран по реда на ТЗ, или на
- регистриран земеделски стопанин, който е избрал да се облага като едноличен търговец,
доходът от продажбата на вещта ще е облагаем включително, когато не попада сред изключенията, посочени в нормата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Например ако физическото лице е закупило от фирмата ви въпросния апарат, за да го ползва не с търговска цел, а за лични нужни и след време ви го продаде обратно, на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ доходът от продажбата е необлагаем. Ако обаче физическото лице закупува апарат с цел да го продаде и да извлече печалба от продажбата му, тази дейност би могла да се определи като търговска по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ТЗ и съответно реализираните от нея доходи няма да са освободени от облагане. Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец се прилагат правилата, разписани в данъчния закон за едноличните търговци.Статия със свободен достъп