Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 199...

Коментар на експерта

Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност

В настоящия материал ще разгледаме по-съществените според мен последици и видове юридическа отговорност от използването на документи с невярно съдържание с цел избягване установяването или плащането на данъчни задължения. За тази цел ще се спрем на п...

За някои съществени изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от юли 2018 г.

В ДВ, бр. 58/13.07.2018 г., бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), по-голямата част от които целяха да приведат подзаконовата нормативна уредба в съответствие с промените в Кодекса на тр...

Основни изисквания за признаване на приходите съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Предприятията, които прилагат Международните счетоводни стандарти, при съставяне на финансовите отчети за 2018 г. трябва да спазват изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти. Този станда...

Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИДППЗАДС), в който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответст...

Транзитните продажби във фокуса на СЕС

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска покупко-проджба на стоки, участниците в която са двама – продавач и купувач, в търговската практика не са рядко случаите, при които се извършват и търговски операции с трима участници...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация

Въпрос: Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗДДС, ЗКПО в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация на качеството и бракува един от продуктите по реализиран износ от българско ДЗЛ? Българското дружество издава кр...

Данъчно третиране на доходите и сделките с виртуални валути

Въпрос: Българско дружество има договорни отношения с много на брой инвеститори, според които за вложени от тях средства във вид на криптовалута ще трябва да им изплаща съответни лихви при фиксиран лихвен процент в единия случай, а в другия според ре...

Данъчно третиране по ЗДДС доставките, извършвани между поделения и фирмите майки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки на холандско дружество, регистрирано по ЗДДС в Холандия. Собственикът и на двете дружества е едно и също лице. Стоките тръгват от България, като собственикът и на двете фирми ги пренася...

Данъчното третиране на възнаграждението, получено от физическото лице по граждански договор

Въпрос: Българско физическо лице (ФЛ) е едновременно: 1. Регистрирано като свободна професия (упражнява творческа дейност в областта на културата) и е регистрирано по ЗДДС; за получените доходи издава фактури с начислен ДДС. Самоосигуряващо се лице е...

Доставка към „трета страна“ по смисъла на § 1,т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изнася за Македония оборудване, което ще бъде предоставено за тестове и евентуално след това закупено от държавна институция там. Оборудването е собственост на българското дружество и е възможно обор...

Доставка на стока, която се изработва от едно българско данъчно задължено лице по поръчка на друго такова, но се доставя директно на лице, регистрирано в ЕС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, произвежда метални конструкции, които продава на второ българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Тази продукция обаче се изпраща директно до дружество, регистрирано по ЗДДС в Германия - крайния полу...

Задължение за регистрация по ДДС

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС н...

Закупуване на употребяван лек автомобил с финансов лизинг с цел препродажба

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, закупува употребяван лек автомобил с финансов лизинг с цел препродажба. Автомобилът не се използва и е заприходен в сметка 304 като стока за продаване, няма начислявани амортизации. Финансовият лизинг приключва и ав...

Издаване на първичен счетоводен документ за продажба на ДМА

Въпрос: ЕТ обявява в НАП прекъсване на дейност и спиране на касов апарат. След тази дата намира купувач на стар изхабен ДМА (автомобил - единствен в книгите му) и извършва продажбата му за части на частно лице. Може ли да оформи продажбата с приходен...

Изключения от разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма сключва договор за наем с физическо лице и наема апартаменти, които смята да отдава на хотелски начала или като стаи за гости. Ако наемателите са физически лица или фирми на чужденци, при фактурирането на приходите възниква ли...

Наследяване на ЕТ

Въпрос: През м. май 2018 г. умира физическо лице, което е било регистрирано като ЕТ (нямал е регистрация по ДДС). От дейността като ЕТ има налична стока (обувки) за 20 000 лв. Наследници са съпругата му и двете им дъщери. Съпругата му има регистриран...

Облагане на доходите на физическо лице с двойно гражданство - българско и сирийско

Въпрос: Как ще се облагат доходите на физическо лице с двойно гражданство - българско и сирийско? Лицето живее със семейството си в България, има собствен бизнес (български юридически лица) и недвижима собственост в страната от 20 години. Получава д...

Облагане на физическо лице за доходи от продажба на апаратура

Въпрос: Нашето дружество закупува от физическо лице като стока апаратура, нужна за основната дейност на дружеството ни. Апаратът представлява стока, закупена преди това от физическото лице от нашето дружество, в този смисъл е втора употреба, ние изку...

Оборотът от доставките на услуги по чл. 97а от ЗДДС не се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС за доставки на услуги в страни от ЕС. Включва ли се оборотът по чл. 21, ал. 2 при следенето за последните 12 поредни месеца за достигане на 50 000 лева оборот за задължителната пълна регис...

Освободена доставка на основание чл. 47, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Имаме дружество – ЕООД, което има сключен договор за застрахователно агентство със застрахователна компания. Същата ЗК е издала удостоверение за легитимация на застрахователен агент на нашето дружество. Основната ни дейност е обслужване на сг...

Отдаването под наем на МПС не изисква притежаването на специален лиценз

Въпрос: Фирма купува МПС, ползва ДДС. Отдава автомобила под наем на физическо лице. 1. Необходимо ли е да има лиценз за отдаване под наем на МПС? 2. Има ли проблем, че фирмата е ползвала ДДС, понеже МПС се ползва не по предназначение, а се отдава под...

Отразяване на сделка в дневника за продажби

Въпрос: Ние сме фирма „С“ ЕООД, регистрирана по ДДС в България. Купуваме два автомобила от САЩ, за което имаме фактура. Продаваме ги в Украйна, като издаваме две фактури на две лица. Едното е юридическо лице, а другото физическо. И двамата заплащат Д...

Отчитане на компютърен софтуер

Въпрос: Закупили сме софтуерен лиценз - допълнително работно място на стойност 700 лв. без ДДС към съществуващ търговски софтуерен продукт. Как трябва да бъде осчетоводено? Отговор: Правата върху компютърните софтуери се отчитат като нематериални ак...

Плащането за ВОД, данъчното събитие за която не е настъпило

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава аванс за доставка на стоки от гръцко дружество. Какво основание за ползване на 0% ставка следва да се използва за фактурата, както и в коя клетка в декларацията по ЗДДС следва да се отрази п...

Последващите разходи, свързани с нематериални активи

Въпрос: Преди две години закупихме търговски софтуерен продукт. През тези две години ежемесечно имаме фактури (2-3 месечно) за доработки за справки и корекции, необходимостта от които възниква непрекъснато, за да може софтуерният продукт да бъде син...

Прилагане на специалния ред за облагане маржа на цената

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, започва да купува автомобили втора употреба чрез сайт. Закупен е автомобил от сайт, като е издадена фактура от френска фирма с VAT FR29825358682. Във фактурата не е начислен ДДС, а е написано 001TVA sur...

Разход за начислен данък

Въпрос: 1. Фирма, след проверка по ДДС има непризната ВОД и получихме предписание да начислим ДДС. Начисления данък сме отнесли в сметка 691. Следва ли да преобразуваме резултата в ГДД със сумата на начисленото ДДС? 2. Фирма, нова за нас, туроператор...

Ред за документиране и облагане на доставките, които възникват при търговията със стоки чрез платформата на „Амазон“

Въпрос: Българска фирма ще продава стоки чрез платформата на „Амазон“ на физически и юридически лица от цяла Европа. Стоките ще се изпращат от България в склада на „Амазон“ в Германия предварително, след като клиентът направи поръчка в сайта на „Амаз...

Писма и указания

Становище № НДМСПО - 01-502/2018 г. ОТНОСНО: Обработване на лични данни от Прокуратурата на Република България при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 22.06.2018 г., разгл...

№ 94-00-17 от 03.02.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г., в частта, определена за изпълнение от регистрирани ветеринарни лекари

Съгласно представената фактическа обстановка в запитването вие сте ветеринарен лекар, упражняващ дейност чрез ЕТ „……….“. Имате сключен договор за отпускане на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“, която ви се изплаща по програма за подпомагане на зе...

№ МУ-7 от 24.11.2017 г. ОТНОСНО: Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ В оперативната самостоятелност на възложителя е да прецени възможността за разделяне на поръчката на обособени позиции. Когато реши, че разделянето не е целесъобразно, той е длъжен да мотивира това в решението за откриване (чл. ...

Решения на съдилища

Решение № 10567 от 16.08.2018 г. по адм. дело № 1215/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2010 г. Подаването на декларация за неползване на имота има отношение към услугата сметосъбиране и сметоизвозва...

Решение № 10568 от 16.08.2018 г. по адм. дело № 9045/2017 г.

Предмет на спора е връчването на акт за установяване на задължение по декларация. Визираното в чл. 256 от АПК субективно право, въпреки употребената от законодателя в разпоредбата дума „оспорване“, по своята правна същност е иск. Съгласно чл. 257, а...

Решение № 217 от 12.10.2016 г. по гр. д. № 1151/2016 г., IV г. о.

Когато ищецът твърди по делото, че е кредитор на ответника за парична сума и признава неизгодния за него правопогасяващ факт, че ответникът (длъжникът) е извършил частично плащане на процесния паричен дълг, това обстоятелство не може да промени извод...

Решение № 9682 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 6171/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г., вноски за ДОО за 2006 г., 2008 г. и 2009 г., вноски за ЗО за 2006 г., 2008 г. и 2009 г., вноски за ДЗПО за 2006 г., 2008 г. и 2009 г. Н...

Решение № 9684 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 271/2018 г.

Предмет на спора е признаване на право на данъчен кредит. Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗДДС прекратяването на регистрацията (дерегистрацията) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да приспада данъчен к...

Решение № 9685 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 9738/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 и 2011 г., вноски за фонд ДОО, фонд УнПФ и НЗОК ведно с лихви. Данъчните органи имат задължение да изследват възникналите облигационни отношения с цел установяване ...

Решение № 9687 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 440/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнати вътреобщностни доставки. Според съдебната практика на СЕС при липсата на конкретна разпоредба в Директива 2006/112/ЕО относно доказателствата, които трябва да ...

Решение № 9693 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 1239/2018 г.

Предмет на спора е установено задължение, произтичащо от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 30.08.2016 г., издадена от ЕООД, с предмет аванс за покупко-продажба на недвижим имот. Мотивите на приходните органи за отказ са ...

Решение № 9720 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 2765/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант, и забрана на достъпа до обекта за срок от два дни на основание чл. 118, чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС и чл. 26, ал. 1, ...

Решение № 9729 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 1098/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за периодите 06., 08., 09.2011 г. и 07.2012 г. по фактура, издадени от две ЕООД, както и извършена корекция на финансовия резултат на д...

Решение № 9743 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 12688/2016 г.

Предмет на спора са начислен ДДС в резултат на непризнат данъчен кредит, допълнително установен ДДС за данъчни периоди 07, 08, 09 и 10.2014 г., ведно с лихви, както и извършени корекции на декларирания отрицателен данъчен финансов резултат за 2014 г....

Справочник на счетоводителя

Публикуван е софтуер, с който може да се провери дали касовият апарат подлежи на доработка

Дата на публикуване: 18 Октомври 2018 На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не, съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от...

Справочна информация бр. 10 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 52 до бр. 60 от 2018 г.

ДВ, бр. 52 от 22.6.2018 г. Народно събрание Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Министерство на културата Спогодба между Министерството на културата на Република България и Министерство...