начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г. > Обезщетение при пенсиониране
в. Седмичен законник
бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

Обезщетение при пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Предстои пенсиониране на наш работник. Той е работил при нас повече от десет години. Но през последните години има прекъсване с около 2 месеца. Какъв размер обезщетение при пенсиониране трябва да му изплатим - две или шест заплати?

   Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква при едновременно изпълнение на две условия - към датата на прекратяване на трудовия договор лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право не зависи от основанието за уволнение. То се отнася за работниците и служителите, придобили право на пълна пенсия по чл. 68 от КСО или отговарящи на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО (чл. 222, ал. 4 от КТ).

   Обезщетението по чл. 222, ал. 3 или ал. 4 от КТ е в размер 2 брутни заплати. Ако последните 10 години трудов стаж са при същия работодател, обезщетението е в размер 6 брутни заплати. Без значение е обстоятелството дали тези последни 10 г. трудов стаж преди уволнението са придобити с прекъсване или без прекъсване, важното е да е при един и същи работодател.
В случая, ако в периода на прекъсване на работа лицето не е работило при друг работодател по трудово или по служебно правоотношение, обезщетението по чл. 222, ал. 3 или ал. 4 от КТ трябва да е в размер 6 брутни заплати. По-голям размер на обезщетението може да се договори с колективен трудов договор или с трудовия договор на лицето.Статия със свободен достъп