Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 40/2018 г.

ДВ, бр. 73 от 4.9.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 185 от 30 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 2. Постановление № 186 от 30 август 2018 г. за одобряване на...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нищо ново за българската практика. Първоночално през 2002 г. с въвеждането на Национални стандарати за малки и средни предприятия (НСФОМСП) бе приет едноименен стандарт. От началото на 2016 г. с приемането на нов Закон за ...

Народно събрание бр.40/2018 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който ще влезе в сила шест месеца след обнародването му в “Държавен вестник”. Сред целите на закона са насърчаване на развитието на социалната и солидарна ик...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални ...

Въпроси и отговори

База за определяне на обезщетението при пенсиониране

С навършване на пенсионна възраст получих предизвестие за прекратяване на трудовия договор от 01.03.2018 г. От 07.02.2018 г. ползвах 5 дни болнични. На каква база ще се изчислят дължимите ми обезщетения? При прекратяване на трудовото правоотношение ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2018 г.

Дело C-69/17, решение от 12 септември 2018 страни: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, с предишно наименование Gamesa Wind România SRL, срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia General...

Изразходване на средства от СБКО

Главен счетоводител съм на професионална гимназия - държавно училище, финансирано от МОН. Въпросът ми е по отношение на изразходване на средства от СБКО за екскурзия в Охрид, което е решено в началото на годината на общо събрание на колектива на учил...

Обезщетение за оставане без работа

През месец юни е прекратено трудовото правоотношение с работничка поради съкращаване на щата. В колективния трудов договор е предвидено обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ да е в размер на двумесечното брутно трудово възнаграждение. Кога трябва да бъд...

Обезщетение при пенсиониране

Предстои пенсиониране на наш работник. Той е работил при нас повече от десет години. Но през последните години има прекъсване с около 2 месеца. Какъв размер обезщетение при пенсиониране трябва да му изплатим - две или шест заплати? Правото на обезще...

Платен отпуск след отпуска по майчинство

Мога ли веднага след отпуска по майчинство да ползвам платения годишен отпуск? Има ли право работодателят да не разреши ползването му? Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете се зачитат за трудов стаж, пропорционално на който се ...

В пресата за вас

Корекции в годишната данъчна декларация, свързани с предоставени субсидии

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Предвид спецификите в условията за предоставяне на съответните ...

Прилагане на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Евгения Попова разглежда прилагането на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение. Задължително условие във вр...

Справочник

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Национална агенция за приходите От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти, достига над 90. Новите услуги са: 1. Подаване на “Искане за...

Специфични контролни действия на НАП в определени търговски обекти

Национална агенция за приходите Проверки на обменни бюра Целта на проверките е да се установи спазват ли лицата, осъществяващи дейност като обменно бюро, разпоредбите на: - Валутния закон; - Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в...

Справочна информация бр. 40/2018

Централни валутни курсове за периода 26.10. - 01.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...