Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 40/2018 г.

ДВ, бр. 73 от 4.9.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 185 от 30 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 2. Постановление № 186 от 30 август 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюдж...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нищо ново за българската практика. Първоночално през 2002 г. с въвеждането на Национални стандарати за малки и средни предприятия (НСФОМСП) бе приет едноименен стандарт. От началото на 2016 г. с приемането на нов Закон за счетоводството технически НСФО...

Народно събрание бр.40/2018 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който ще влезе в сила шест месеца след обнародването му в “Държавен вестник”. Сред целите на закона са насърчаване на развитието на социалната и солидарна икономика, подобряване на достъп...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални устройства, направените в нея ...

Въпроси и отговори

База за определяне на обезщетението при пенсиониране

С навършване на пенсионна възраст получих предизвестие за прекратяване на трудовия договор от 01.03.2018 г. От 07.02.2018 г. ползвах 5 дни болнични. На каква база ще се изчислят дължимите ми обезщетения? При прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие поради придобит...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 40/2018 г.

Дело C-69/17, решение от 12 септември 2018 страни: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, с предишно наименование Gamesa Wind România SRL, срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Cont...

Изразходване на средства от СБКО

Главен счетоводител съм на професионална гимназия - държавно училище, финансирано от МОН. Въпросът ми е по отношение на изразходване на средства от СБКО за екскурзия в Охрид, което е решено в началото на годината на общо събрание на колектива на училището. Колективът е решил СБКО...

Обезщетение за оставане без работа

През месец юни е прекратено трудовото правоотношение с работничка поради съкращаване на щата. В колективния трудов договор е предвидено обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ да е в размер на двумесечното брутно трудово възнаграждение. Кога трябва да бъде изплатено обезщетението: сле...

Обезщетение при пенсиониране

Предстои пенсиониране на наш работник. Той е работил при нас повече от десет години. Но през последните години има прекъсване с около 2 месеца. Какъв размер обезщетение при пенсиониране трябва да му изплатим - две или шест заплати? Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ ...

Платен отпуск след отпуска по майчинство

Мога ли веднага след отпуска по майчинство да ползвам платения годишен отпуск? Има ли право работодателят да не разреши ползването му? Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете се зачитат за трудов стаж, пропорционално на който се полага платен годишен отпуск. ...

В пресата за вас

Корекции в годишната данъчна декларация, свързани с предоставени субсидии

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Предвид спецификите в условията за предоставяне на съответните субсидии и други подобни плаща...

Прилагане на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Евгения Попова разглежда прилагането на условието за липса на задължения при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г. чрез работодателя по основното трудово правоотношение. Задължително условие във връзка с ползването на данъчните...

Справочник

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Национална агенция за приходите От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага на своите клиенти, достига над 90. Новите услуги са: 1. Подаване на “Искане за издаване на удостоверение за ...

Специфични контролни действия на НАП в определени търговски обекти

Национална агенция за приходите Проверки на обменни бюра Целта на проверките е да се установи спазват ли лицата, осъществяващи дейност като обменно бюро, разпоредбите на: - Валутния закон; - Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към ...

Справочна информация бр. 40/2018

Централни валутни курсове за периода 26.10. - 01.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...