начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г. > Третиране по ЗДДС на дарение на сто...
в. Седмичен законник
бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Третиране по ЗДДС на дарение на стоки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Дружеството ни извършва дарение в стоки на наш клиент. Клиентът настоява на договора за дарение да бъде написана продажната ни цена на стоките с ДДС. Върху каква стойност следва да начислим и платим ДДС - върху себестойността на стоките или върху продажната цена, упомената в договора?

   По смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) даренията на стоки или услуги са безвъзмездни сделки, а съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с ДДС са само възмездните доставки. Въпреки това по силата на чл. 6, ал. 3 от ЗДДС същите са приравнени на възмездни. Действащият ЗДДС третира тези доставки по различен начин в зависимост от това дали при производството, придобиването или вноса на дареното е ползван данъчен кредит. В резултат на това за целите на ЗДДС са възможни следните основни положения относно данъчното третиране на даренията:
1. Когато при производството, вноса или придобиването на даряваните стоки или услуги дарителите са ползвали данъчен кредит, при дарението им възниква облагаема безвъзмездна доставка и дарителите са длъжни да начисляват и внасят ДДС в съответствие с разпоредбите на ЗДДС върху облагаемата основа на дарените стоки или оказаните услуги. При дарение на стока данъчната основа е равна на данъчната основа при придобиване или себестойността, а при дарение на услуга данъчната основа е сумата на преките разходи за извършването й. Ако дарението е на свързано лице по смисъла на ДОПК, данъчната основа е пазарната цена на стоката или услугата. ДДС за дарението се документира с протокол по чл. 117 от закона.

   2. Когато данъчно задължено лице дарява стоки или услуги, за които не е ползвало данъчен кредит, дарението може да се счита за освободена доставката. Основание за това е разпоредбата на чл. 50, т. 2 от закона, в която е посочено, че доставка на стока или услуга, при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, е освободена от облагане.
В случая с даряваната стока се извършва безвъзмездна доставка, т.е. налице е обстоятелството, посочено в чл. 70, ал. 1, т. 2 за липса на право на данъчен кредит. Това означава, че ако при придобиването, производството или вноса на даряваната стока не е ползван данъчен кредит, ще се приеме, че е налице втората хипотеза и доставката, която възниква при дарението, е освободена от облагане. Това обаче би било законосъобразно само при положение, че при придобиването на даряваната стока не е ползван данъчен кредит. В запитването не е дадена информация по този въпрос.
Следователно, ако при придобиването, производството или вноса на даряваната стока въпросното дружество е ползвало данъчен кредит, то следва да си самоначисли данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС върху данъчна основа, равна на данъчната основа, върху която е начислен данъкът, за който е ползвало данъчен кредит.
Ако при придобиването, производството или вноса на даряваната стока не е ползван данъчен кредит, при дарението възниква освободена доставка и ДДС не се начислява.Статия със свободен достъп