начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 41/2018 г.

ДВ, бр. 75 от 11.9.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 190 от 5 септември 2018 г. за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. 2. Постановлен...

Народно събрание бр.41/2018 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за авторското право и сродните му права. Измененията са свързани с въвеждането на позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните...

Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на физически лица

По силата на чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ, когато към 31 декември на дадена календарна година даден работодател е основен работодател по трудово правоотношение на работник или служител, в срок до 31 януари на следващата година той е задължен да определи го...

Въпроси и отговори

Декларациите - съгласие за обработване на лични данни от персонала, в повечето случаи са ненужни

Необходимо ли е да се събират декларации от работниците и служителите за съгласие за обработването на техните лични данни във връзка с изпълнението на правата и задълженията по трудовите правоотношения? Срещаме противоречиви становища по този въпрос....

Дисциплинарно уволнение на служител в “предпенсионна” възраст

Може ли да бъде дисциплинарно уволнен служител, при положение че му остават само няколко месеца до възрастта за пенсиониране? Дисциплинарното уволнение е най-тежкото сред предвидените в чл. 188 КТ дисциплинарни наказания и същевременно е и основание...

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Издали сме фактура за продажба на стоки, която заедно със стоките е предадена на клиент преди няколко месеца. Впоследствие, в рамките на същия месец, коригираме вече издадената фактура, като добавяме нови стоки във вече съществуващия документ. Стокит...

Изплащане на дивидент

Едноличен собственик на капитал разпределя дивидент на стойност 27 000 лв. (това е цялата неразпределена печалба на дружеството за 2017 г.) с три отделни протокола за разпределяне на дивидент, попадаме ли под разпоредбите на чл. 3 от ЗОПБ? Как трябва...

Обезщетения се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ уволнението

Предстои да бъдат прекратени трудовите договори на 10 работници от предприятието ни. Ще се наложи да бъдат изплатени големи суми като обезщетения, а дружеството не разполага с необходимите средства. Може ли обезщетенията да се изплащат разсрочено в п...

Отчитане на разход, свързан с командировка в чужбина на служител

Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разхо...

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

Първоначално признаване на инвестиционни имоти Счетоводното отчитане на придобиването на инвестиционни имоти не се различава от счетоводните операции, отчитащи придобиването на дълготрайни материални активи. Още повече че класифицирането на имотите н...

Третиране по ЗДДС на дарение на стоки

Дружеството ни извършва дарение в стоки на наш клиент. Клиентът настоява на договора за дарение да бъде написана продажната ни цена на стоките с ДДС. Върху каква стойност следва да начислим и платим ДДС - върху себестойността на стоките или върху про...

Справочник

Въпроси и отговори по Наредба Н-18

Въпрос № 1: Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документ...

Лицензионни режими, разрешения и концесии за извършване на определени дейности

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Новите касови апарати ще са на пазара в началото на декември

В първата десетдневка на декември на пазара ще се предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на новите нормативни изисквания, стана ясно на среща в НАП с Българския институт по метрология (БИМ), мобилните оператори в страната, разработчицит...

Размер на таксите, които събират банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка към 01.11.2018 г.

Българска народна банка [[app_19114_1]] [[app_19115_2]]...

Случаи на налагане на мярка “Запечатване на обект”

Национална агенция за приходите Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се налага на лице, което: 1. Не с...

Справочна информация бр. 41/2018

Централни валутни курсове за периода 02.11. - 08.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...